Sør-Aurdal kommune

 

Møteprotokoll

 

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Tingvoll

Dato:

16.12.2004

Tidspunkt:

12:00 – 17:45

 

 

Følgende medlemmer møtte:

Rigmor Piltingsrud Albertsen

Emmy Bakkom

Kjell Berg

Magne Damslora

Lars Elsrud

Elling Fekjær

Eivind Fremgaard

Leif Olav Hagen

Arne Heimestøl

Kåre Ragnar Helland

Marianne Haldis Jensen

Harald Liodden

Marit Kristine Nyhagen

Arne G. Perlestenbakken

Tor Anders Perlestenbakken

Magne Ruud

Stig Svenstad

Berit Bang Thorsrud

Ola Thorsrud

Knut Torgersen

Liv Barbro Strømme Veimodet

Ole Arne Øyhus

 

Følgende medlemmer møtte ikke:

Rigmor Piltingsrud Albertsen

Ola Hermann K. Bakken

Robert Dahen

Svein Arve Granås

Knut Torgersen

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Aksel Evensen

Margit Pedersen Hagene

Per Reidar Kolsrud

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

Ola Næss, Ole Hermann Aamodt, Erland Odden

 

Behandlede saker:

Meldte forfall og møtende vararepresentanter godkjent.

 

Magne Damslora velges som settevaraordfører.

 

Innkalling og saksliste godkjent

 

SPØRRETIMEN:

 

Ingen spørsmål.

 

 

PS 04-0065 - 0072

 

Protokollen referert og godkjent.  Enstemmig.

 

 

Knut Torgersen

 

Ordfører

 

 

Erland Odden

 

Kommunalsjef

 


 

 

PS 04-0065          Tilbakemelding - Administrative vedtak oktober og november


--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Som rådmannens forslag.  Enstemmig vedtatt.

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

Orienteringen tas til etterretning.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0066          Valg av sekretariat for kontrollutvalget


-------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

      1.   Det formelle ansvaret som ligger i betegnelsen "sekretariat" tillegges leder av       

               kontrollutvalget.

 1. Kontrollutvalget gis i fullmakt å inngå nødvendig skriftlig avtale med Valdres kommunerevisjon vedrørende de formelle ansvarsforholdene og fullmakt til å utforme prosjekter om forvaltningsrevisjon innenfor budsjettrammen til Valdres kommunerevisjon.
 2. Valgt organisering skal være under løpende vurdering, i den hensikt å til enhver tid ha den mest optimale sekretariatsløsning sett fra kontrollutvalgets tilsynsoppgave. 

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Formannskapet - 23.11.2004:

Som rådmannens forslag.  Enstemmig vedtatt.

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Formannskapet - 23.11.2004:

1. Det formelle ansvaret som ligger i betegnelsen "sekretariat" tillegges leder av kontrollutvalget.

2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å inngå nødvendig skriftlig avtale med Valdres kommunerevisjon vedrørende de formelle ansvarsforholdene og fullmakt til å utforme prosjekter om forvaltningsrevisjon innenfor budsjettrammen til Valdres kommunerevisjon.

3. Valgt organisering skal være under løpende vurdering, i den hensikt å til enhver tid ha den mest optimale sekretariatsløsning sett fra kontrollutvalgets tilsynsoppgave. 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Som rådmannens forslag.  Enstemmig vedtatt.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

1. Det formelle ansvaret som ligger i betegnelsen "sekretariat" tillegges leder av kontrollutvalget.

2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å inngå nødvendig skriftlig avtale med Valdres kommunerevisjon vedrørende de formelle ansvarsforholdene og fullmakt til å utforme prosjekter om forvaltningsrevisjon innenfor budsjettrammen til Valdres kommunerevisjon.

3. Valgt organisering skal være under løpende vurdering, i den hensikt å til enhver tid ha den mest optimale sekretariatsløsning sett fra kontrollutvalgets tilsynsoppgave. 

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0067          Sør-Aurdal kommunes økonomiplan 2005 - 2008


--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

 

Rådmannens forslag til rullering av økonomiplan for perioden 2005 – 2008 vedtas slik det fremgår av eget dokument.

Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Formannskapet - 30.11.2004:

Forslag til merknad, Magne Damslora:

Regner med at Trafikksikkerhetsplan kommer med i økonomiplanen, så fort det er rom for det.  Står vel også som vedtak i den rekkefølge den hører hjemme i fra kommunestyret.

 

Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt.

 

Damsloras merknad, enstemmig vedtatt.

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Formannskapet - 30.11.2004:

Rådmannens forslag til rullering av økonomiplan for perioden 2005 – 2008 vedtas slik det fremgår av eget dokument.

Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.

 

Merknad:

Regner med at Trafikksikkerhetsplan kommer med i økonomiplanen, så fort det er rom for det.  Står vel også som vedtak i den rekkefølge den hører hjemme i fra kommunestyret.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Som formannskapets innstilling.  Enstemmig vedtatt.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

Rådmannens forslag til rullering av økonomiplan for perioden 2005 – 2008 vedtas slik det fremgår av eget dokument.

Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.

 

Merknad:

Regner med at Trafikksikkerhetsplan kommer med i økonomiplanen, så fort det er rom for det.  Står vel også som vedtak i den rekkefølge den hører hjemme i fra kommunestyret.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0068          Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett for 2005, med fastsettelse av avgifter/betalingssatser for 2005


--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

 

1.      Årsbudsjett for Sør-Aurdal kommune settes opp etter kommunens internkontoplan.  Eksternrapportering skal skje i henhold til ”Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner” (KOSTRA), jfr. kommuneloven § 49 nr. 2.

2.      Kommunestyret vedtar årsbudsjettet for 2005 slik det framgår av budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i rådmannens forslag, jfr. ”Forskrift om årsbudsjett” hjemlet i kommuneloven § 48 nr. 6.

3.      Rådmannen disponerer totalbudsjettet, og kan vedta løpende endringer i henhold til delegasjonsreglement og økonomireglement.  Uforutsette større inntektsøkninger, bortsett fra refundert sykelønn, disponeres kun av formannskap og kommunestyre.

4.      Årsverksrammen som ligger til grunn for budsjettforslaget (jfr. kommentarheftet side 10 og 11) vedtas.

5.      Følgende investeringer vedtas gjennomført innenfor de respektive bevilgninger med finansieringsplan som er ført opp i budsjettet (i henhold til oversikt i kap. 06 og prosjektkommentarer i kommentarheftet):

a)   Sør-Aurdal ungdomsskole, planlegging/rehabilitering
b)   Geodataplan
c)   GIS-samarbeid

Før igangsettelse skal det foreligge nødvendige planer, fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan.  Prosjektene behandles i henhold til gjeldende reglementer.

6.      For samtlige etterfølgende punkter vises det til kommentarer til budsjettet kapittel 06 når det gjelder oversikt over budsjetterte investeringer og finansiering av disse.  Følgende låneopptak til investeringer i 2005 vedtas:

a)   SAUS, planlegging/rehabilitering finansieres med slikt låneopptak:
Lånebeløp:                        Kr. 11.700.000
Avdragstid:           30 år

b)   Geodataplan finansieres med slikt låneopptak:
Lånebeløp:                        Kr. 150.000
Avdragstid:           5 år

c)   GIS-samarbeid finansieres med slikt låneopptak:
Lånebeløp:                        Kr. 95.000
Avdragstid:           5 år

 De vedtatte låneopptakene under punktene a) til c) kan etter rådmannens vurdering innenfor totalrammen kr. 11.945.000 avtales som ett eller flere lån i valgfri finansinstitusjon.  Dersom flere låneopptak slås sammen i større lån beregnes den totale nedbetalingstiden som et vektet gjennomsnitt av enkeltlånenes beløp og nedbetalingstid.  Dersom en velger å benytte sertifikatlån for hele låneopptaket avrundes beløpet opp til nærmeste hele million.

7.      Betalingssatsene for leie av kommunale boliger gjeldende fra 01.01.2005 økes med 1,75 %, og regulativet fastsettes i henhold til vedleggsheftet.

8.      Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen i Sør-Aurdal gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

9.      Egenbetaling for kor og korps gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes til kr 175 per time.

10.  Satsene for foreldrebetaling i barnehagene gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

11.  Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordning (SFO) gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

12.  Satsene for egenbetaling – fødselsforberedende kurs – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

13.  Satsene for egenbetaling – hjemmetjenester – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

14.  Satsene for egenbetaling – salg av middag på Sør-Aurdalsheimen, Hedalsheimen bo- og servicesenter og levering av middager i hjemmet – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

15.  Byggegebyrer, oppmålingsgebyrer/landbruk, vann- og kloakkavgifter, søppelrenovasjonsavgifter,gebyrer for utslippssøknader, feieavgift, septikrenovasjonsavgift, tomtepriser kommunale tomter og fellingsavgift for hjortevilt fra 01.01.2005 fastsettes i samsvar med oversikt fra plan/næring/utbygging i vedleggsheftet.

16.  Kommunen driver egeninkasso.  Rettsgebyr og purregebyr kan innkreves etter gjeldende lover og regler.  Kommunen benytter seg av de til enhver tid gjeldende satser.

17.  Samtlige punkter som følger om godtgjøring m.v. fastsettes i henhold til reglement om folkevalgtes arbeidsvilkår.  Det vedtas følgende:

a)   Ordføreren godtgjøres tilsvarende 100 % stilling med et beløp tilsvarende kr. 440.000

b)   Legitimerte krav om tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.000 for hel dag og inntil kr. 500 for halv dag.

c)   Ulegitimerte krav om tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 600 for hel dag og inntil kr. 300 for halv dag.

d)   Lederne for levekårskomitéen og utviklingskomitéen godtgjøres med et fast beløp stort kr. 5.000.

e)   Lederne for kontrollutvalget og klagenemnda godtgjøres med et fast beløp stort kr. 2.000.  Dette erstatter fast møtegodtgjøring, jfr. punkt g).

f)   Fast møtegodtgjøring for medlemmene i kommunestyret, formannskapet, levekårskomitéen og utviklingskomitéen settes til kr. 300 pr. møte.

g)   Fast møtegodtgjøring for medlemmene i andre kommunale organer settes til kr. 200 pr. møte.

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Formannskapet - 30.11.2004:

Rådmannens forslag pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 4 inkl. justering, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 5, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 6, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 7, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 8, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 9, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 10, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 11, vedtatt mot 1 stemme.

Rådmannens forslag pkt. 12, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 13, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 14, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 15, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 16, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17a), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17b), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17c), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17d), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17e), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17f), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 17g), enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 2, vedtatt mot 1 stemme.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Formannskapet - 30.11.2004:

1.      Årsbudsjett for Sør-Aurdal kommune settes opp etter kommunens internkontoplan.  Eksternrapportering skal skje i henhold til ”Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner” (KOSTRA), jfr. kommuneloven § 49 nr. 2.

2.      Kommunestyret vedtar årsbudsjettet for 2005 slik det framgår av budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i rådmannens forslag, jfr. ”Forskrift om årsbudsjett” hjemlet i kommuneloven § 48 nr. 6.

3.      Rådmannen disponerer totalbudsjettet, og kan vedta løpende endringer i henhold til delegasjonsreglement og økonomireglement.  Uforutsette større inntektsøkninger, bortsett fra refundert sykelønn, disponeres kun av formannskap og kommunestyre.

4.      Årsverksrammen som ligger til grunn for budsjettforslaget (jfr. kommentarheftet side 10 og 11) vedtas.

5.      Følgende investeringer vedtas gjennomført innenfor de respektive bevilgninger med finansieringsplan som er ført opp i budsjettet (i henhold til oversikt i kap. 06 og prosjektkommentarer i kommentarheftet):

a)   Sør-Aurdal ungdomsskole, planlegging/rehabilitering
b)   Geodataplan
c)   GIS-samarbeid

Før igangsettelse skal det foreligge nødvendige planer, fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan.  Prosjektene behandles i henhold til gjeldende reglementer.

6.      For samtlige etterfølgende punkter vises det til kommentarer til budsjettet kapittel 06 når det gjelder oversikt over budsjetterte investeringer og finansiering av disse.  Følgende låneopptak til investeringer i 2005 vedtas:

a)   SAUS, planlegging/rehabilitering finansieres med slikt låneopptak:
Lånebeløp:                        Kr. 11.700.000
Avdragstid:           30 år

b)   Geodataplan finansieres med slikt låneopptak:
Lånebeløp:                        Kr. 150.000
Avdragstid:           5 år

c)   GIS-samarbeid finansieres med slikt låneopptak:
Lånebeløp:                        Kr. 95.000
Avdragstid:           5 år

 De vedtatte låneopptakene under punktene a) til c) kan etter rådmannens vurdering innenfor totalrammen kr. 11.945.000 avtales som ett eller flere lån i valgfri finansinstitusjon.  Dersom flere låneopptak slås sammen i større lån beregnes den totale nedbetalingstiden som et vektet gjennomsnitt av enkeltlånenes beløp og nedbetalingstid.  Dersom en velger å benytte sertifikatlån for hele låneopptaket avrundes beløpet opp til nærmeste hele million.

7.      Betalingssatsene for leie av kommunale boliger gjeldende fra 01.01.2005 økes med 1,75 %, og regulativet fastsettes i henhold til vedleggsheftet.

8.      Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen i Sør-Aurdal gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

9.      Egenbetaling for kor og korps gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes til kr 175 per time.

10.  Satsene for foreldrebetaling i barnehagene gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

11.  Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordning (SFO) gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

12.  Satsene for egenbetaling – fødselsforberedende kurs – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

13.  Satsene for egenbetaling – hjemmetjenester – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

14.  Satsene for egenbetaling – salg av middag på Sør-Aurdalsheimen, Hedalsheimen bo- og servicesenter og levering av middager i hjemmet – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

15.  Byggegebyrer, oppmålingsgebyrer/landbruk, vann- og kloakkavgifter, søppelrenovasjonsavgifter,gebyrer for utslippssøknader, feieavgift, septikrenovasjonsavgift, tomtepriser kommunale tomter og fellingsavgift for hjortevilt fra 01.01.2005 fastsettes i samsvar med oversikt fra plan/næring/utbygging i vedleggsheftet.

16.  Kommunen driver egeninkasso.  Rettsgebyr og purregebyr kan innkreves etter gjeldende lover og regler.  Kommunen benytter seg av de til enhver tid gjeldende satser.

17.  Samtlige punkter som følger om godtgjøring m.v. fastsettes i henhold til reglement om folkevalgtes arbeidsvilkår.  Det vedtas følgende:

a)   Ordføreren godtgjøres tilsvarende 100 % stilling med et beløp tilsvarende kr. 440.000

b)   Legitimerte krav om tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.000 for hel dag og inntil kr. 500 for halv dag.

c)   Ulegitimerte krav om tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 600 for hel dag og inntil kr. 300 for halv dag.

d)   Lederne for levekårskomitéen og utviklingskomitéen godtgjøres med et fast beløp stort kr. 5.000.

e)   Lederne for kontrollutvalget og klagenemnda godtgjøres med et fast beløp stort kr. 2.000.  Dette erstatter fast møtegodtgjøring, jfr. punkt g).

f)   Fast møtegodtgjøring for medlemmene i kommunestyret, formannskapet, levekårskomitéen og utviklingskomitéen settes til kr. 300 pr. møte.

g)   Fast møtegodtgjøring for medlemmene i andre kommunale organer settes til kr. 200 pr. møte.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Forslag til vedtak, Sør-Aurdal Arbeiderparti:

SFO-økningen på 20 % går som planlagt, søskenmoderasjonen reduseres fra 50 til 25 % for andre barn og 50 % på barn nr. 3, 4 osv.

Søskenmoderasjonen gjelder også mellom barnehage og SFO.

 

Vedtatt mot 6 stemmer

 

Forslag til vedtak, Ole Arne Øyhus:

Hedalen brannstasjon opprettholdes som før.

Kostnader dekkes av Disposisjonsfond.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag til vedtak, TPK/H/KRF/SP:

Vedrørende ansvar 504, art 231 og 232, Vedlikehold av veger.:

 

Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å finne statlige eller fylkeskommunale løsninger for vegstrekningen Nes – Nes videreføres, enten i kommunal regi, eller via småsamfunnsprosjektet.

 

Uavhengig av om kommunen har, eller måtte få, rettslig adgang til å nedklassifisere fjellvegene, legger kommunestyret til grunn en generell forutsetning om at eventuelle tvangsbestemmelser i lovverket ikke anvendes, men at en eventuell overføring av vedlikeholdsansvar skjer ved inngåelse av frivillige avtaler med seriøse grunneiere.

 

I motsatt fall dekkes vedlikeholdskostnadene ved å belaste midlene avsatt i forbindelse med salg av rettighetene i Eid.

 

Vedtatt mot 9 stemmer.

 

Vedrørende tjeneste 2550 art 471, tilskudd til barne/ungdomsarbeid:

 

Kommunestyret bevilger i tråd med senere års praksis ytterligere kr. 150.000 til dette formålet.  Midlene fordeles slik levekårskomiteen har erfaring med.  Midlene tas fra disposisjonsfondet.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag til vedtak, Berit Bang Thorsrud:

Jeg foreslår at eiendomsskatten holdes på 2004-nivå.

 

Falt med 17 stemmer.

 

Forslag til vedtak, Harald Liodden:

Endringsforslag til pkt. 17 e):

Grunnet større ansvarsområde godtgjøres leder for kontrollutvalget med et fast beløp stort kr. 2.000 i tillegg til møtegodtgjøring, jfr. punkt g).

 

Vedtatt mot 2 stemmer.

 

Formannskapets innstilling pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 4 inkl. justering, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 5, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 6, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 7, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 8, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 9, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 10, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 12, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 13, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 14, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 15, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 16, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 17, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 2, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

 

Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP:

Dagsentrene for eldre på Bagn og i Hedalen drives på dagens nivå.  Sentrene er viktig i forebyggende helsearbeide.  Kostnadene taes av disp.fond.

 

Vedtatt mot 8 stemmer

 

Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP:

Det har ved flere anledninger blitt etterlyst retningslinjer for forvaltning av midlene etter salg av kraftrettigheter til OE.  Kommunestyret ber ordføreren sette denne saken på sakskartet for politisk behandling i kommunestyret i løpet av våren 2005.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP:

Sangkor og musikkorps er en viktig del av kommunens kulturtilbud.  Kommunestyret ber administrasjonen, i samarbeid med Sang- og musikkrådet, å sette i gang en prosess med henblikk på å finne en økonomisk og rasjonell organisering av kor og korps, slik at alle som ønsker det kan få et likeverdig tilbud.

Resultatet av denne prosessen legges fram som sak for kommunestyret i løpet av våren 2005.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en kompetanseutviklingsplan for skolenes pedagogiske personale for perioden 2005-2008.

 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide IKT-plan for skolene i tråd med ”Program for digital kompetanse 2004-2008” og nye læreplaner.

 

Planene legges fram for kommunestyret seinest september 2005.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag til protokolltilførsel, TPK/H/KRF/SP:

Hvis det utover i 2005 må foretas ytterligere reduksjoner skal dette gjøres blant stabsfunksjonene på Tingvoll.  Tjenestene ut og ute skal ikke reduseres ytterligere.

 

Vedlegges protokollen.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

 

1.      Årsbudsjett for Sør-Aurdal kommune settes opp etter kommunens internkontoplan.  Eksternrapportering skal skje i henhold til ”Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner” (KOSTRA), jfr. kommuneloven § 49 nr. 2.

 1. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet for 2005 slik det framgår av budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i rådmannens forslag, jfr. ”Forskrift om årsbudsjett” hjemlet i kommuneloven § 48 nr. 6, med vedtatte endringer.

 2. Rådmannen disponerer totalbudsjettet, og kan vedta løpende endringer i henhold til delegasjonsreglement og økonomireglement.  Uforutsette større inntektsøkninger, bortsett fra refundert sykelønn, disponeres kun av formannskap og kommunestyre.

 3. Årsverksrammen som ligger til grunn for budsjettforslaget (jfr. kommentarheftet side 10 og 11) vedtas.

 4. Følgende investeringer vedtas gjennomført innenfor de respektive bevilgninger med finansieringsplan som er ført opp i budsjettet (i henhold til oversikt i kap. 06 og prosjektkommentarer i kommentarheftet):

  a)         Sør-Aurdal ungdomsskole, planlegging/rehabilitering
  b)        Geodataplan
  c)         GIS-samarbeid

  Før igangsettelse skal det foreligge nødvendige planer, fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan.  Prosjektene behandles i henhold til gjeldende reglementer.

 5. For samtlige etterfølgende punkter vises det til kommentarer til budsjettet kapittel 06 når det gjelder oversikt over budsjetterte investeringer og finansiering av disse.  Følgende låneopptak til investeringer i 2005 vedtas:

  a)         SAUS, planlegging/rehabilitering finansieres med slikt låneopptak:
  Lånebeløp:                  Kr. 11.700.000
  Avdragstid:     30 år

  b)        Geodataplan finansieres med slikt låneopptak:
  Lånebeløp:                  Kr. 150.000
  Avdragstid:     5 år

  c)         GIS-samarbeid finansieres med slikt låneopptak:
  Lånebeløp:                  Kr. 95.000
  Avdragstid:     5 år

   De vedtatte låneopptakene under punktene a) til c) kan etter rådmannens vurdering innenfor totalrammen kr. 11.945.000 avtales som ett eller flere lån i valgfri finansinstitusjon.  Dersom flere låneopptak slås sammen i større lån beregnes den totale nedbetalingstiden som et vektet gjennomsnitt av enkeltlånenes beløp og nedbetalingstid.  Dersom en velger å benytte sertifikatlån for hele låneopptaket avrundes beløpet opp til nærmeste hele million.

 6. Betalingssatsene for leie av kommunale boliger gjeldende fra 01.01.2005 økes med 1,75 %, og regulativet fastsettes i henhold til vedleggsheftet.

 7. Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen i Sør-Aurdal gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

 8. Egenbetaling for kor og korps gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes til kr 175 per time.

 9. Satsene for foreldrebetaling i barnehagene gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

 10. Satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordning (SFO) gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet, med vedtatte endringer.

 11. Satsene for egenbetaling – fødselsforberedende kurs – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

 12. Satsene for egenbetaling – hjemmetjenester – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

 13. Satsene for egenbetaling – salg av middag på Sør-Aurdalsheimen, Hedalsheimen bo- og servicesenter og levering av middager i hjemmet – gjeldende fra 01.01.2005 fastsettes som vist i vedleggsheftet.

 14. Byggegebyrer, oppmålingsgebyrer/landbruk, vann- og kloakkavgifter, søppelrenovasjonsavgifter,gebyrer for utslippssøknader, feieavgift, septikrenovasjonsavgift, tomtepriser kommunale tomter og fellingsavgift for hjortevilt fra 01.01.2005 fastsettes i samsvar med oversikt fra plan/næring/utbygging i vedleggsheftet.

 15. Kommunen driver egeninkasso.  Rettsgebyr og purregebyr kan innkreves etter gjeldende lover og regler.  Kommunen benytter seg av de til enhver tid gjeldende satser.

 16. Samtlige punkter som følger om godtgjøring m.v. fastsettes i henhold til reglement om folkevalgtes arbeidsvilkår.  Det vedtas følgende:

  a)         Ordføreren godtgjøres tilsvarende 100 % stilling med et beløp tilsvarende kr. 440.000

  b)        Legitimerte krav om tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 1.000 for hel dag og inntil kr. 500 for halv dag.

  c)         Ulegitimerte krav om tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 600 for hel dag og inntil kr. 300 for halv dag.

  d)        Lederne for levekårskomitéen og utviklingskomitéen godtgjøres med et fast beløp stort kr. 5.000.

  e)         Leder for klagenemnda godtgjøres med et fast beløp stort kr. 2.000.  Dette erstatter fast møtegodtgjøring, jfr. punkt g). Grunnet større ansvarsområde godtgjøres leder for kontrollutvalget med et fast beløp stort kr. 2.000 i tillegg til møtegodtgjøring, jfr. punkt g).

  f)         Fast møtegodtgjøring for medlemmene i kommunestyret, formannskapet, levekårskomitéen og utviklingskomitéen settes til kr. 300 pr. møte.

  g)         Fast møtegodtgjøring for medlemmene i andre kommunale organer settes til kr. 200 pr. møte.

 

Merknader:

 

Dagsentrene for eldre på Bagn og i Hedalen drives på dagens nivå.  Sentrene er viktig i forebyggende helsearbeide.  Kostnadene taes av disp.fond.

 

Det har ved flere anledninger blitt etterlyst retningslinjer for forvaltning av midlene etter salg av kraftrettigheter til OE.  Kommunestyret ber ordføreren sette denne saken på sakskartet for politisk behandling i kommunestyret i løpet av våren 2005.

 

Sangkor og musikkorps er en viktig del av kommunens kulturtilbud.  Kommunestyret ber administrasjonen, i samarbeid med Sang- og musikkrådet, å sette i gang en prosess med henblikk på å finne en økonomisk og rasjonell organisering av kor og korps, slik at alle som ønsker det kan få et likeverdig tilbud.

Resultatet av denne prosessen legges fram som sak for kommunestyret i løpet av våren 2005.

 

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en kompetanseutviklingsplan for skolenes pedagogiske personale for perioden 2005-2008.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide IKT-plan for skolene i tråd med ”Program for digital kompetanse 2004-2008” og nye læreplaner.

Planene legges fram for kommunestyret seinest september 2005.

 

Protokolltilførsel:

 

Hvis det utover i 2005 må foretas ytterligere reduksjoner skal dette gjøres blant stabsfunksjonene på Tingvoll.  Tjenestene ut og ute skal ikke reduseres ytterligere.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0069          Forskottsvedtak 2005


--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

 

1.      Ved forskottsutskrivingen blir å nytte maksimalskattøre for personlige skatteytere og dødsboer.

Ved formuesskatteligningen blir å nytte maksimalskattesats.

Skattesatsene skal også legges til grunn ved den senere ligningen for inntektsåret 2005.

2.      Siste alminnelige taksering for utskriving av eiendomsskatt, med tillegg av 10 %, skal gjelde for 2005.

3.      Eiendomsskatt på verker og bruk utskrives etter 7 promille av takstverdien.

4.      a. Eiendomsskatt i Bagn tettsted utskrives etter 4 promille av takstverdien for våningshus på gårdsbruk og 7 promille av takstverdien for andre eiendommer.

b. Området for utskrivning av eiendomsskatt etter punkt 4 a fremgår av detaljkart (målestokk 1:1000) datert 13.11.91 sammenholdt med vedlagte grensebeskrivelse.

c. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 fritas helt eiendommer som nevnt i § 7, bokstav a og b for eiendomsskatt.  Videre fritas helt husbankfinansierte boliger begrenset til 3 år etter at bolig er ferdig.  Fritaket skal regnes fra ferdigattest eventuelt midlertidig brukstillatelse foreligger.  For gårdsbruk og skogbruk skal det kun svares eiendomsskatt av takstverdien av våningshus.

5.      Eiendomsskatten for skatteåret 2005 skal betales i to terminer; den 1. april og 1. oktober.

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Formannskapet - 30.11.2004:

Rådmannens forslag pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 2, vedtatt mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 4, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 5, enstemmig vedtatt.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Formannskapet - 30.11.2004:

1.      Ved forskottsutskrivingen blir å nytte maksimalskattøre for personlige skatteytere og dødsboer.

Ved formuesskatteligningen blir å nytte maksimalskattesats.

Skattesatsene skal også legges til grunn ved den senere ligningen for inntektsåret 2005.

2.      Siste alminnelige taksering for utskriving av eiendomsskatt, med tillegg av 10 %, skal gjelde for 2005.

3.      Eiendomsskatt på verker og bruk utskrives etter 7 promille av takstverdien.

4.      a. Eiendomsskatt i Bagn tettsted utskrives etter 4 promille av takstverdien for våningshus på gårdsbruk og 7 promille av takstverdien for andre eiendommer.

b. Området for utskrivning av eiendomsskatt etter punkt 4 a fremgår av detaljkart (målestokk 1:1000) datert 13.11.91 sammenholdt med vedlagte grensebeskrivelse.

c. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 fritas helt eiendommer som nevnt i § 7, bokstav a og b for eiendomsskatt.  Videre fritas helt husbankfinansierte boliger begrenset til 3 år etter at bolig er ferdig.  Fritaket skal regnes fra ferdigattest eventuelt midlertidig brukstillatelse foreligger.  For gårdsbruk og skogbruk skal det kun svares eiendomsskatt av takstverdien av våningshus.

5.      Eiendomsskatten for skatteåret 2005 skal betales i to terminer; den 1. april og 1. oktober.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Som formannskapets innstilling.  Enstemmig vedtatt.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

1.      Ved forskottsutskrivingen blir å nytte maksimalskattøre for personlige skatteytere og dødsboer.

Ved formuesskatteligningen blir å nytte maksimalskattesats.

Skattesatsene skal også legges til grunn ved den senere ligningen for inntektsåret 2005.

 1. Siste alminnelige taksering for utskriving av eiendomsskatt, med tillegg av 10 %, skal gjelde for 2005.

 2. Eiendomsskatt på verker og bruk utskrives etter 7 promille av takstverdien.

 3. a. Eiendomsskatt i Bagn tettsted utskrives etter 4 promille av takstverdien for våningshus på gårdsbruk og 7 promille av takstverdien for andre eiendommer.

  b. Området for utskrivning av eiendomsskatt etter punkt 4 a fremgår av detaljkart (målestokk 1:1000) datert 13.11.91 sammenholdt med vedlagte grensebeskrivelse.

  c. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 fritas helt eiendommer som nevnt i § 7, bokstav a og b for eiendomsskatt.  Videre fritas helt husbankfinansierte boliger begrenset til 3 år etter at bolig er ferdig.  Fritaket skal regnes fra ferdigattest eventuelt midlertidig brukstillatelse foreligger.  For gårdsbruk og skogbruk skal det kun svares eiendomsskatt av takstverdien av våningshus.

 4. Eiendomsskatten for skatteåret 2005 skal betales i to terminer; den 1. april og 1. oktober.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0070          Landbruksplan for Sør-Aurdal.  Egengodkjenning av kommunedelplan


 

 

 

--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

Med de endringer som er foreslått etter den offentlige høringen og Utviklingskomitéens forslag til nye retningslinjer for behandling av bopliktsaker egengodkjenner kommunestyret med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 forslaget til kommunedelplanen Landbruksplan for Sør-Aurdal kommune.

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Forslag til vedtak, Lars Elsrud:

Forslag til endringer i Landbruksplanen:

 

s. 17: Under ”Innledning”

I 3. avsnitt(?), siste setning: ”…hjørnesteinsbedrift i Sør-Aurdal…”

 

Enstemmig vedtatt.

 

s 32: Under ”Målsettingen er å øke inntjeninga fra….”

Under overskriften ”Fjellet” nytt kulepunkt:

·        Hytter: Salg/bortleie av tomter, hyttefabrikk, håndverkere, serviceyting

 

Vedtatt mot 1 stemme.

 

s. 34: Under ”Kommunens politikk ved praktisering av jordloven”

3. avsnitt, 1. setning: ”Med unntak av for enkelttomter, bør fradeling til….”

 

Enstemmig vedtatt.

 

s. 35: Under ”Bosetting og rekruttering”

2. avsnitt, 1. setning: ”….langsiktige leieavtaler for jord og samdrift.”

2. avsnitt, 1. strekpunkt: ”…blant de unge. Det må også skapes positive holdninger til mulighetene som skapes av det lokale næringsliv som bistår primærnæringene eller som i en eller annen form videreforedler produktene fra primærnæringene.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Utviklingskomiteens innstilling, vedtatt mot 1 stemme.

 

Forslag til vedtak, Harald Liodden

1. Som rådmannens forslag, og i tillegg:

2. Så snart arealdelen av kommuneplanen er behandlet, skal Landbruksplanen rulleres.  Dette skal være gjennomført i løpet av denne kommunestyreperioden.  Det forutsettes at Landbruksplanen da gis en grundig behandling i utviklingskomiteen.  Faglagene må tidlig involveres i prosessen.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Rådmannens forslag, med vedtatte endringer, vedtatt mot 1 stemme.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

Med de endringer som er foreslått etter den offentlige høringen og Utviklingskomitéens forslag til nye retningslinjer for behandling av bopliktsaker, samt vedtatte endringer, egengodkjenner kommunestyret med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 forslaget til kommunedelplanen Landbruksplan for Sør-Aurdal kommune.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0071          Målform ved Reinli skule


--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

 

Kommunestyret vedtar at nynorsk skal vera hovudmål ved Reinli skule.

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Som rådmannens forslag.  Enstemmig vedtatt.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

Kommunestyret vedtar at nynorsk skal vera hovudmål ved Reinli skule.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 

 

PS 04-0072          Kommunesammenslutning


--------- Her starter rådmannens forslag til vedtak --------------------------------------------

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar resultatet av folkeavstemmingen til etterretning. Resultatet gir ikke grunnlag for å arbeide videre med kommunesammenslutning i denne omgang.

 

--------- Slutt  på rådmannens forslag til vedtak -------------------------------------------


 


Behandling i Kommunestyret - 16.12.2004:

Som rådmannens forslag.  Vedtatt mot 1 stemme.

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------


 


Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2004:

Kommunestyret tar resultatet av folkeavstemmingen til etterretning. Resultatet gir ikke grunnlag for å arbeide videre med kommunesammenslutning i denne omgang.

 

 

-------------- Slutt på behandling ---------------------------------------