Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Spelet om Hans Nielsen Hauge

Foto:  Arne G. Perlestenbakken
Tekst: Arne Heimestøl
 


Trygve Bolstad
 


Forteller: Erling Furunes
 


Presten: Sigurd Røyseland
 

Lørdag 19. august ble spelet om Hans Nielsen Hauge framført på Bautahaugen. Rundt 130 tilskuere hadde møtt fram.  Faste skuespillere fra Haugekomiteén og medlemmer i teatergruppa i Hedalen ungdomslag gjennomførte en 1 1/2 timers forestilling som nok vekte ettertanke hos flere.

Hauge var en omreisende forkynner som utnyttet tida godt. Blant annet strikket han ofte da han gikk fra sted til sted. Hauge besøkte også Hedalen. Astrid Bergene fortalte om dette på Ildjarntunet fredag kveld.

Hauges kraftige og utfordrende forkynnelse kom tydelig fram i spelet.  Men også andre sider ble vektlagt. Noen trengte en ektefelle, og her opptrådte han som den reneste Kirsten giftekniv.

På slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet levde mange i materiell nød. Dette engasjerte Hauge, og det var ikke få som fikk hjelp til å komme i gang med egen næringsvirksomhet.

-Jeg vil berømme ungdomslaget for samarbeidet de hadde med de andre skuespillerne, sier Svein Breen. -Bautahaugen med Brakadokka og fengslet (stabburet)  fungerte som god ramme om spelet. 


Skuespillere fra Hedalen ungdomslag
 

Arnstein, Mari-Ann og Kjellaug
 

Lensmannen og en løsaktig kvinne
 


Ungdommer danser ved fengslet i håp om å få Hauge ut i dansen.
 


Lensmannsfrua prøver å lokke Hauge ut i dansen.Lensmannsfrua prøver å lokke Hauge ut i dansen
 

Her gjengir vi en omtale som ble sendt ut før spelet:

”Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Tune i Østfold slik :

 Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie (Alnæs: 1996).

Hans Nielsen Hauge ( 1771-1824 ) levde i en brytningstid på forskjellige måter. Den pietistiske arven fra 1600 og 1700-tallet ble utfordret av opplysningstidens presteskap. Et gryende nasjonalt frigjøringskrav  vokste fram  i det norske folk, inspirert av frigjøringsbevegelser i andre land.

De borgerlige privilegier skjerpet konflikten mellom borgerne og bøndene, som opplevde seg som den tapende part på markedet. I dette autoritetsstyrte norske samfunnet vokste bondesønnen fra Tune opp. Han understreket enkeltindividets rett og plikt til selv å ta ansvar for det samfunnet det var en del av.

I Hauges fotspor utviklet det seg haugianske vennesamfunn som etter hvert preget det miljøet de levde i, både åndelig og innen handel og næringsliv. Gjennom sin virksomhet la Hauge grunnlaget for at mange i Norge begynte å tenke og handle selvstendig. Francis Sejersted sier at Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati(Sejersted: 1995).

Barne- og ungdomstida var viktige år for Hauges åndelige utvikling. Han leste alt han fant av åndelig litteratur hjemme. Bibelen ble studert ut og inn. Han grublet og tenkte. Jevnaldringene så nok på Hans Hauge som litt av en raring. Han holdt seg mest hjemme på gården og var sjelden ute sammen med kamerater.

Åndsopplevelsen bak plogen ute på åkeren 5. april 1796 ble det store vendepunktet i Hauges liv. Ett år senere, som 26 åring, skrev han sin første bok  "Verdens Daarlighed". Her legger han ikke fingrene imellom når han beskriver samtidens moral og de kristnes liv og vandel. I boka ønsket han å skildre hva levende kristendom er, og hvordan de fleste mennesker forholder seg til denne. Uredd kaster Hauge blikket ut over samtid og fremtid og formulerer seg enkelt og forståelig slik at allmennheten forsto hva han mente og kjente seg igjen.   


Fra Eiker mølle.  Husfruen tar imot en ny tjenestejente.
 

Hauge snakker med en amtmann fra Kristiansand. Får anbefalt en ny kone etter at den forrige hadde gått bort.


Publikum
 


Publikum


Hans Nielsen Hauge var en naturbegavelse som spilte på mange strenger og fikk stor betydning for Norge. Her en liten smakebit:
 

1.  Han var lekpredikanten som etablerte vennesamfunn over hele landet, og prester og andre myndighetspersoner ville ha Hauge fengslet fordi de følte sine egne posisjoner truet.
 

2.  Han veiledet bøndene i praktiske gjøremål på gårdene og tok selv del i gårdsarbeidet.
 

3.  Han var gründeren som skapte arbeidsplasser slik at mange ledige hender fikk seg arbeid. Over 30 ulike virksomheter fikk Hauge og vennene hans etablert. Disse stod sammen i et stort fellesskap og ble etter hvert en trussel for det etablerte borgerskap. Francis Sejersted hevder at i Hauges fotspor grodde det fram et nytt småborgerskap som begynte å ta over markedet til stor ergrelse for de privilegerte.
 

4.   Han var forfatteren som skrev 33 bøker og skrifter og over 600 brev til sine venner. Gjennom sine skrifter nådde han mange og holdt dermed bedre kontakt med sine venner landet rundt.
 

5.  Han grunnlaget for nasjonal frigjøring i landet, fordi bøndene fikk mot til å ta ansvar, også politisk. Historikeren og utenriksministeren Halvadn Koht sier at ”Haugerørsla var med på å føre det norske folk mot nasjonal fridom”.
 

6.  Han brukte unge kvinner som forkynnere rundt omkring i hele landet, og var på mange måter med på å bygge opp under likeverdet mellom menn og kvinner, noe helt nytt og revolusjonerende på den tid.
 


Hauge foran publikum
 


Skuespillerne