Sist oppdatert: 23.01.2014 06:52

Hedalen stavkirke 850 år- takk og tilbakeblikk

  JUBILEUMSKOMITEEN

Jubileumsåret 2013 er historie, og det er tid for tilbakeblikk og oppsummering.

Jubileumskomiteen: Ingrid Opdal Gunderhuset, Mari Goplerud Rygg, Kari Haldis Brenden, Ingeborg Aaslie, Elling Fekjær, Herman Sukke og Eldor Bråthen, ble oppnevnt av Hedalen menighetsråd i forrige valgperiode, og daværende menighetsråd og komiteen hadde sitt første fellesmøte 26.april 2011.

Møtet hadde to hovedformål: Idédugnad og konstituering av jubileums-komiteen. Elling Fekjær ble valgt til komiteleder, og det kom fram flere ideer. Den viktigste av disse var tanken om å gjøre hele bygda delaktig i jubileet, gjerne via samarbeid med Hedalen ungdomslag og andre lag og
foreninger.

Litt senere ble det arrangert bygdemøte på skolen. Her kom det fram flere spennende innspill. Komiteen foreslo hovedarrangement midt på sommeren og andre arrangementer spredt utover hele jubileumsåret og fikk tilslutning til denne måten å markere jubileet på.

Når Hedalen Ungdomslag ble nevnt spesielt, var det med tanke på det historiske spelet «Underveis- spor av kirkeliv og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år» som Gudbjørg Fønhus Stensrud skrev til feiringa i år 2000. Gudbjørg har lagt handlingen i «Underveis» til forskjellige steder i Sør-Aurdal. I år fant man det naturlig å konsentrere seg om den delen av spelet som foregår utenfor Hedalen stavkirke.

Hedalen ungdomslag, i godt samarbeid med teaterkrefter fra hele kommunen vår, ga oss en fin framføring, og oppfylte sin del av oppgaven på en fremragende måte. Det samme gjelder for alle som har blitt spurt om å gjøre en innsats. Ved de aller fleste av arrangementene, har vi hatt lokale kulturinnslag. Vi nevner: Torunn og Trygve Bolstad, Bjørkestubben,
Halvor Grønhaug, Hedalen musikkorps, Hedalen Sangkor, Kantorum, Husmormusikken og Reidar Heiene.

Har vi utelatt noen, ber vi oppriktig om unnskyldning. Ved hovedarrange-mentet på skolen 23. juni måtte ekstra mange av foreningene i bygda og enkeltpersoner trå til med klargjøring, rydding og andre praktiske gjøremål.


Et viktig moment i forbindelse med jubileet var engasjementet ved skolene. Kulturskolen i i Sør-Aurdal la våravslutninga til Hedalen stavkirke, og malerier som elevene hadde laget, basert på sagnet om jegeren som fant igjen kirka etter Svartedauden, var gjennom hele sommeren en
viktig del av jubileumsutstillinga på Galleri Bauta.5. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole  framførte pilegrimsspel, og det ble laget linoleumstrykk, som også ble vist på jubileumsutstillinga.

I slutten av august gjennomførte elever og lærere fra alle skolene i Sør-Aurdal en ekskursjon til Hedalen stavkirke, Bautahaugen og Galleri Bauta.
På Bautahaugen hadde Bautahaugens Venner laget egen utstilling. Utstillinga bar navnet: «Fra vogge til grav» og viste klær og tradisjoner knyttet til dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd.

Jubileumsåret ble offisielt åpnet i forbindelse med gudstjenesten søndag 13. januar og avsluttet 2. juledag. En interessant «tjuvstart» fikk vi allerede i desember 2012. Jahn Børe Jahnsen presenterte ny bok:
«Bjørnen i kirken», og la fram vitenskapelig bevis for at bjørneskinnet i Hedalen stavkirke stammer fra tida like etter Svartedauden.

Mellom åpningsgudstjenesten og avslutningsgudstjenesten har det vært temakveld eller annet arrangement hver måned gjennom hele 2013. Her er det bare plass til en rask oppramsing:

«Stavkirkene i Norge» ved kunsthistoriker Leif Anker hos Riksantikvaren, « Interiøret i Hedalen stavkirke» ved malerikonservator Mille Stein, « Hedalen kirke på prærien» ved dr.art. Terje Mikael Joranger, «Underveis- spor av kirkeliv og folkeliv i Sør- Aurdal gjennom 900 år», radiogudstjeneste med folkemusikk fra Valdres ( tatt opp i mars og sendt i mai), festgudstjeneste og festprogram, katolsk gudstjeneste, besøk fra alle skolene i  Sør-Aurdal , to konserter med Ragnhild ,Eldbjørg og Andris Hemsing, «Jernet i Hedalen
stavkirke» ved konservator Torill Thømt, «Gamle gravferdstradisjoner i Valdres» ved gravferdskonsulent Henning Andersen.

Utenom disse arrangementene med direkte tilknytning til jubileet, har det i år, som ellers, vært kirkekonsert, som en del av Jørn Hilmestevnet, og pilegrimsvandring gjennom Valdres, fra Hedalen stavkirke til St. Thomaskirka på Filefjell.

Programposten «Historisk vandring fra Bautahaugen til Hedalen stavkirke langs den gamle Kongeveien, med påfølgende gudstjeneste» måtte dessverre utgå pga. Kjell Ellefsens sykdom. Vi vet at Kjell har lagt mye arbeid i dette opplegget og håper det lar seg gjennomføre på et senere
tidspunkt. Menighetsrådet vurderer dette nærmere.

Sagnet om hvordan kirka ble funnet igjen og, ikke minst, unikt interiør fra katolsk tid, gjør Hedalen stavkirke til antakelig en av de mest omskrevne kirkene i hele landet. Likevel dukker det stadig opp ny og utfyllende kunnskap. Denne nye kunnskapen bringer prost Anne Hilde
Øigarden.» videre i boka: «Hedalen stavkirke-en pilegrim vender tilbake.»
Jeg har tidligere sagt at det å skrive en bok som den Anne Hilde Øigarden har gir gitt oss, med god hjelp av ektemann og fotograf Trond, krever omfattende kunnskap, stor kjærlighet til det man skal skrive om, og evne til å skrive begripelig. Det står jeg ved. De som ennå ikke har skaffet seg boka, blir anbefales å gjøre det.

Jubileumsåret ga oss nye og originale suvenirer. Gudbrand Lia laget prototypen til en engel fra Hedalen stavkirke. Denne engelen har sitt opphav i det gamle dørjernet på hoveddøra.

Lia skar engelen ut i tre, og den ble senere prosessfrest ved HENNING norsk treskjæring. En annen minnegjenstand er sølvkors i ulike størrelser produsert ved Høvda sylv og tre, Også her er det gamle smijernet på kirkedøra brukt som modell.

Under festforestillinga 23. juni framførte Solveig Gran en meget innholdsrik og velformulert prolog, som hun hadde laget for anledningen. Prologen og andre gode taler og hilsener, er å finne på nettstedet www.hedalen. no under vignetten «stavkirkejubileet». I samarbeid med Opplandsarkivet vil dokumenter etc. med tilknytning til jubileet bli arkivert på Bautahagen.

Jubileumskomiteen vil til slutt få takke alle gode hjelpere, nevnte og unevnte. Vi takker forrige og nåværende menighetsråd for tillit og samarbeid. Menighetsrådet, ved leder eller annet medlem,
har vært til stede på omtrent alle våre komitémøter. Det samme har sogneprest Signe Elisabeth  Kvåle og prost Anne Hilde Øigarden, såframt andre oppgaver ikke har kommet i veien.

Vi takker Sør-Aurdal kommune og Sør-Aurdal kirkelige fellesråd for økonomisk støtte. Disse økonomiske bidragene og kommunal annonseavtale via Valdres natur- og kulturpark gjorde det mulig for oss å markedsføre jubileet og Hedalen stavkirke på en måte som vi ellers ikke hadde
vært i stand til. Takk til ulike media som har dekket jubileet, i første rekke avisa «Valdres», Oppland Arbeiderblad og vår lokale internettside: hedalen.no.

Ordfører Kåre Helland , rådmann Erland Odden og kirkeverge Liv Barbro Veimodet takkes for personlige engasjement. Ordfører og rådmann har møtt komitemedlemmer til ganske mange sene ettermiddagsmøter på Tingvoll, og kirkevergen har hatt ikke få turer til Hedalen.

En ekstra takk til Arne G. Perlestenbakken. Da jubileumsfeiringa var i planleggingsfasen, ble Arne bedt om dokumentere jubileet fotografisk, og det har han gjort. Arne har fotografert ved nær sagt alle anledninger. Mye er blitt presentert underveis, og mere til vil bli arkivert for senere
tider.

Hedalen stavkirke har samlet mennesker i sorg og glede gjennom 850 år. Med Guds og menneskers bistand skal dette fortsette, i vår tid og i kommende tider. Hedalen stavkirke er i første rekke et gudshus, ombygd og formet etter menighetens ønsker og behov, gjennom generasjoner. I dag er kirka også turistmål og kulturminne. Går du fram til inngangsdøra og videre inn i kirka, finner du flere helt spesiell kulturskatter, skapt før og
etter reformasjonen.

Alt dette er vi som bor her, glade i og stolte av, og vi håper jubileet har
bidratt til økt interesse for Hedalen stavkirke, bygda Hedalen, Sør-Aurdal kommune og stavkirkedalen Valdres.