Sist oppdatert: 18.09.2017 17:45

Aktivitetsparken
Et aktivitets-, stedsutviklings- og nærmiljøtiltak i Hedalen
Oppsummering så langt

  MAGNE RUUD

Det er muligens kjent at ei prosjektgruppe arbeider med å få i stand en aktivitetspark mellom idrettsanlegget og skolen, nærmere bestemt i lunden nedenfor skolen, og i det snauhogde feltet nord/ned for skolen.


Prosjektgruppa består av medlemmer fra: Hedalen Idrettslag, Hedalen Bygdeutvalg, Hedalen Skoles Venner, representant fra FAU-skolen, representant fra FAU- barnehagen, samt rektor.

Parken er ment å inneholde sykkelløype, terrengområde for sykkelaktiviteter (pump track), akebakke for bruk vinterstid og aktivitetsapparater plassert rundt om i trelunden.

Sør-Aurdal kommune er involvert, og stiller seg positiv til planen. De vil forsøke å skaffe rom for sin del av finansieringa i 2018-budsjettet. Kommunens andel er satt til kr 250 000. Kommunen stiller grunn til disposisjon for prosjektet, og den vil ta det juridiske og økonomiske ansvaret for anlegget ved en eventuell ferdigstillelse. Planen vår har fått 1. prioritet i handlingsprogrammet for nærmiljøanlegg 2018 i «Sør-Aurdal kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021». Planen ligger nå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. oktober.
Kommunen forutsetter imidlertid at:

  • Det søkes om statlige spillemidler

  • At en organisasjon, med organisasjonsnummer, blir valgt til å fronte prosjektet

Hedalen Idrettslag er valgt til å fronte prosjektet utad, særlig fordi laget er vant med å forholde seg til søknadsprosedyrer om statlige spillemidler. Prosjektgruppa består som før, og fører arbeidet videre. Innen 1. oktober skal vår søknad om «idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning» foreligge, og innen 1. november skal vår søknad om spillemidler (tippemidler) være sendt.

Som et resultat av at vi søker om spillemidler, gir det også rom for økte investeringer, og vår del av investeringsbudsjettet lyder nå på kr 580 000. Aktivitetsapparater finnes i mange størrelser og prisklasser, og generelt sett er slikt utstyr dyrt. I tillegg til vår del av investeringa kommer kommunens andel på kr 250 000, slik at totale investeringer beløper seg til kr 830 000.

Hedalen Idrettslag og Hedalen Skoles Venner har hver stilt kr 50 000 i egenkapital. Vi har fått tilsagn om bistand fra Styret for Hedalsfjella og fra Hedalen Helselag. Uten de sistnevntes velvillighet, ville det økonomiske aspektet sett mye vanskeligere ut. Vi har sendt søknad om økonomisk bistand til flere lag og organisasjoner, men mangler foreløpig avklaring fra disse.
Blir vi ikke tildelt spillemidler, eller at kommunens andel ikke oppnås, må planene revurderes fullstendig.

Vi hadde planer om å invitere bygdefolk og andre ihuga hedalspatrioter til å være med i finansieringa som en «folkegave» i forbindelse med skolens 50-års jubileum. Imidlertid har prosjektgruppa fattet beslutning om å utsette denne aksjonen, fordi vi føler usikkerheten for stor om hvorvidt prosjektet lar seg gjennomføre. Imidlertid vil det bli rikelig anledning til å delta når alle formaliteter og realiteter forhåpentligvis er på plass. Dette vil vi komme tilbake til på ettervinteren 2018.

  • Det er laget et prospekt, og de som ønsker å se flere detaljer og illustrasjoner kan lese her.

Prospektet er identisk med hva som er sendt kommunen som grunnlag for å bli med i planen for idrett og fysisk aktivitet, hvor det som sagt er tatt inn i høringsnotatet, og med prioritet i 2018.

Vi vil komme tilbake til mer informasjon, forhåpentligvis ved juletider, når vi har fått avklaringer med hensyn til teknisk gjennomføring og finansiering.
Så langt har prosjektgruppa tro på at vi vil lykkes, selv om vi ser at ting tar mer tid enn vi hadde forestilt oss i startfasen.

Med vennlig hilsen prosjektgruppa for