t


Legesaka er avgjort

Torsdag 18. mai drøftet kommunestyret fastlegeordninga.  Det ble en spennende debatt.  

Størst oppmerksomhet vakte nok Anette Hougsrud med å framføre et innlegg formet etter eventyrsjangeren.  Det ble forøvrig det eneste innlegget representantene dristet seg til å gi applaus for. 

Les Magne Ruud sitt innlegg her.

Vedtatt med 14 mot 11 stemmer:

Ved innføring av fastlegeordningen skal Sør‑Aurdal ha som overordnet mål å etablere legetjenesten så nær befolkningen som mulig. Strukturen med to faste legesentra på Bagn og i Hedalen opprettholdes. 

   Av kommunens 3,94 legehjemler pluss turnuskandidat skal det tilstrebes at 1,6 legehjemler legges til Hedalen legesenter. Denne oppbygningen må sees i sammenheng med innføring av fastlegeordningen. Det forutsettes at dette kan skjer innenfor gjeldende budsjettrammer. 

For å sikre et best mulig faglig miljø ved Hedalen legesenter, legges det til rette for at hjemlene skal betjenes av 2 leger, gjerne et legeektepar.

    I rekrutteringen av leger til legesentra skal det arbeides med muligheter for faglig oppdatering/videreutvikling, for eksempel i samarbeide med 2. linjetjenesten. 

Det må med bakgrunn i strukturen for legetjenesten i Sør‑Aurdal være tilrettelagt for kollegialt samarbeide blant legene i kommunen for å sikre en god kommunikasjon og en best mulig legetjeneste for hele Sør-Aurdal. 

   Det utlyses umiddelbart etter leger for å besette inntil 1,6 legehjemler ved Hedalen legesenter. Dersom det, etter vanlige utlysninger, skulle vise seg ikke å lykkes, vurderes andre rekrutteringsmuligheter som finnes i markedet, før en går inn på andre løsninger for å sikre befolkningen i ytre delen av kommunen en best mulig legetjeneste. 


Magne Ruud sitt innlegg i debatten

Jeg føler meg sikker på at majoriteten i denne salen deler min oppfatning av at forutsetningene for levende bygder, og et bærekraftig samfunn er å finne i basisfunksjonene:  samferdsel, skole, organisasjonsliv og et godt helsevesen.

Ytre delen av kommunen mistet ambulansen sin i fjor. Nå hersker det betydelig usikkerhet rundt legetjenesten.  Helsevesentet, for så vidt  angår legedekning er i ferd med å raderes vekk for store deler av kommunens befolkning, i hvert fall om vi hadde fulgt rådmannens innstilling til hastesaka i formannskapet.

Avstanden mellom ytterpunktene  i Hedalen sør og nord, og til Bagn dreier seg om 46 og 48 km, uten offentlig kommunikasjon. 

Om vi lar innstillingen fra rådmannen bli et vedtak sier vi samtidig ja til fraflytting, og ingen tilflytting.  Det diametralt motsatte av alle våre politiske programmer, hvor levende bygder er en fanesak. 

Vi ønsker at våre ungdommer skal flytte tilbake etter endt utdanning, vi ønsker virksomhetsetablering, og vi ønsker bureising.

Dette blir ønsketenking dersom vi mister viktige deler av basisfunksjonene i lokalsamfunnet. 

Trygghet for den enkelte er den viktigste basisfunksjonen for å opprettholde bosettingen, og jeg viser til årsmeldingas innledning som nærer bekymring for bosettinga i kommunen. 

At legene, som andre yrkesgrupper, ønsker å arbeide i kollegiale team er forståelig, når man vet at feilvurderinger og feildiagnoser fort haver i rettssalen med betydelige erstatningskrav.

Slik virker det amerikaniserte samfunnet, som vi blir mer og mer  en del av. Like det, eller ikke like det! 

Skal vi kunne opprettholde legetjenesten i den ytre delen må vi legge til rette for, både teknisk og økonomiske for at legesenteret kan huse 2 leger samtidig.  Ut fra bosettingen bør man kunne legge 1,6 legehjemler, av kommunens samlede 3, 94 hjemler, til Hedalen legesenter.

Avstanden til Oslo, tilrettelegging av legenes arbeidsforhold, sammen med presiseringer av våre lokale  fortrinn, gjør at jeg tror det vil være mulig  å etablere en sikker og tilgjengelig legetjeneste ved Hedalen legesenter. 

Det er nå vi må smi,  i det alle  legeavtalene skal reforhandles i forbindelse med fastlegeordningen. 

Det er absolutt ingen alternativ å snakke om utekontor, i det man erfaringsmessig vet at denne tjenesten legges ned etter kort tid.  Det spesielle vårt tilfelle er at faginstansen, Kommuelege I mener(?), i alle fall mente at 2 leger var nok for hele Sør Aurdal.

Kommunelege II tok stillingen i Hedalen, men sa et absolutt nei til legedager i Begnadalen. Ingen mukk var å høre fra kommunalt hold.  Det er selgers marked! 

Det er beklagelig at legeprofesjonen har slik makt. En makt som naturlig skulle ligge i denne salen. 

Vi som politikere kan ikke la oss styre av legenes ønsker og krav. Vi har en selvstendig plikt til sørge for en god legetjeneste for folket der de er, og ikke for legene.

Derfor er det etter mitt syn fullstendig forfeilet når man snakker om full legedekning i kommunen, så lenge den ikke er tilgjengelig. 

Tilgjengelig er den ikke med avstander på nærmere 50 km, uten offentlig transport. 

Det er dessuten snakk om verdighet.  Det er uverdig å transportere syke og gamle mennesker i samletransport, for så å måtte vente på hverandre til alle er ferdige med sine konsultasjoner. 

Det er også klart et spørsmål om befolkningen i den søndre delen av kommunens følelse av tilhørighet til Sør Aurdal kommune. Det snakkes ofte om grenders kamp mot grender, og at vi snart må få en felles identitet, - Sør Aurdøl!

I så måte tror jeg en god avgjørelse i denne saka vil virke positivt.  Om det motsatte blir tilfelle, vil holdningen bli der etter. 

Som et tankeeksperiment, hvordan ville situasjonen bli dersom det motsatte ble diskutert, nemlig å flytte legesentret til Hedalen.  Hvordan ville tilhengerne av rådmannens innstilling da ha stilt seg? 

Mitt budskap er derfor, tenk langsiktig, strategisk, integrerende og tilhørighet.  Da må valget bli å legge til rette for 2 likeverdige legesentra, samtidig å fordele de offentlige oppgavene på en slik måte at det blir meningsfylte oppgaver for alle legene i kommunen. 

Magne Ruud


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |