t 

 

 

Bygdemøtet 19. sept. 2001

Tekst:  Sigrid Haugen

Foto:  Helge Nordby

Nærmere 200 personer møtte opp på Lokalet onsdag kveld, og flere stoler måtte hentes før Oddvar Gran, leder i bygdeutvalget, kunne ønske den store forsamlinga velkommen.

Rådmann, ordfører og en rekke politikere var på plass, likedan presse og lokalradio.

Allerede torsdag morgen var møtet hovedoppslag i NRK-Opplandsradioen. 

 

Hovedtema for kvelden:

HELSE - TRYGGHET - BOSETTING 

Oddvar Gran innledet med å gi et tilbakeblikk og bakgrunn for møtet.

I 1950-åra var Hedalen en AP-bastion med 50 - 60% av velgerne og 5-6 representanter i kommunestyret, nå har vi 1.

Vi har gradvis mista viktige helsetjenester som har vært kjempa fram gjennom tiår:

·        Legen

·        Skoletannlegen

·        Helsestasjonen.

·        Fått en dårligere og dyrere ambulanstjeneste

Summen av alt som forsvinner fører til utrygghet, frustrasjon og fortvilelse i bygda.

Nok er nok. Nå tåler vi ikke flere nedleggelser!

 

Arne Heimestøl hadde første innlegg.

For 14 år siden kom han som innflytter til ei levende bygd med flott og natur og rikt kulturliv.

Utfordring til ordføreren: Hvis velferd er viktigst, hvorfor all denne nedbygginga?

Han kom med en personlig beretning fra ei akutt sjukehistorie, der nærhet til lege og hjelpepersonell var avgjørende for den positive utgangen.

Manglende helsetilbud kan også gi alvorlige følger for bygdesamfunnet i form av sviktende rekruttering til arbeidsplassene.

Når det gjaldt legesaka, følte han seg som politiker spilt ut over sidelinja.

Kommunestyrevedtaket   26.04.01 er slik:

1.      Legetjenesten bygges opp i egen kommune, ved plassering av alle driftsavtalehjemler ved  legesenteret i Bagn.

2.      Hedalen legesenter skal snarest bemannes 3 hele legedager i uka.

 

Hvordan kan da administrasjonen utforme stillingsannonsen etter 2 leger slik:

… Det er ønskelig med utedager i Hedalen , men dette er ingen betingelse? …

Skal legene bestemme alt?

Må vi se mot Nes?

 

Møteleder Nils Sætrang registrerte stort engasjement, og ba om en kreativ og konstruktiv debatt., der første timen skulle være forbeholdt bygdefolket. 

Ellen Skrinde Øverby stilte spørsmål om helsestasjonen i Begnadalen vil få bedre adkomst (det er flere trapper opp til 2 etasje), om legen vil komme dit, og, om det er vurdert å samle alle helsestasjonstjenester i kommunen i  Begnadalen, 

Magne Omsrud mente at Arne Heimestøls innlegg var så bra og uttrykte så mye av bygdefolkets meninger at han foreslo å gi ordet til politikere og administrasjon allerede nå. 

Dermed fikk rådmann Ole Hermann Aamodt ordet:

Problemene i legesaka begynte i 1998, da ekteparet Jensen slutta. Siden da har vi hatt 8 utlysinger etter lege.

Hovedproblemet er at markedet for leger i utkantene er vanskelig.

Utlysings-annonsen kan ikke stille krav om utedager i Hedalen. Først når alle 3 stillingene på Bagn er besatt, kan vi begynne å forhandle om dette.

Ang. felles legetjeneste med Ringerike: Det var mange møter om dette, men politikerne sa nei. 

Møteleder: Har det vært forsøkt andre kreative tiltak enn passiv annonsering? 

Ordfører  Knut Torgersen:

Det har primært vært et politisk ønske om fortsatt utlysing. Nå er fristen 1. oktober. 1 søker er kalt inn til intervju.

Angående å forhandle med legene: Legene driver privat praksis, kommunen styrer kun de 10 timene de er kommunalt tilsatt. 

Elling Fekjær beskrev legesaka som utrolig vanskelig.

Det er ikke forsvarlig legedekning i Hedalen.  Når skal vi prøve andre løsninger?

Hvordan ser legen på Nes på det å gi tilbud til ytre del av Sør-Aurdal? 

Rune Dragerengen  kom med et sterkt ønske om legesenter på Nes. 

Odd Arne Klemmetsrud : Hvorfor blir de andre helsetilbudene nedprioritert i kjølvannet av legesaka? Hva med alle ungdommer som ønsker å flytte tilbake, men som nå føler for stor utrygghet? Hva slags støttespillere har vi på Bagn? 

Lars Elsrud  sammenlignet kommunen med ei næringsbedrift. I vårt konkurransesamfunn er kreativ markedsføring nødvendig. Sammenlignet med en del andre kommuner blir Sør-Aurdals utlysingstekst temmelig tafatt.

Orientering mot Ringerike er viktig, ikke bare når det gjelder helsetjenester, men også for å få  bedre veg mellom Hedalen og Nes. 

Magnhild Flaten holdt er personlig og følelsesladet innlegg om sitt møte med ledelsen i kommuneadministrasjonen. 

Ingvild Herskedal  har bodd i Hedalen i 2 år. Et bilde og en fristende annonse fra Fekjær førte henne hit. En stillingsannonse må skille seg ut!

Hvorfor kan kommunelege 1, Gert Halleby, bo, men ikke arbeide i Hedalen? 

Gunvor Heiene advarte mot panikk. Vi må ha det langsiktige målet klart. Legedekningen kan bli bedre om få år. Mener orientering mot Ringerike ikke er løsningen. 

Harald Liodden gikk som poliker inn for full legedekning i egen kommune. Slik situasjonen har utvikla seg, mener han nå at vi likevel må søke mot Nes. 

Eldor Bråthen understreka hvor viktig et faglig samarbeidsmiljø er for en lege, så vel som for andre yrkesgrupper.

Hvor lenge skal vi forgjeves søke etter lege før vi innleder samarbeid med Ringerike? 

Legen på Nes i Ådal, Elling Enger,orienterte om del fakta angående fastlegeordninga. Ingen unge leger tør lenger være solopraktikere. To-lege senter blir den minste mulige enhet i framtida.

Etter at Sør-Aurdal i vår sa nei til samarbeid med Ringerike, er siste planen for Nes nå to legekontor i sjukeheimen. Dette blir neppe noen god løsning.

Enger, som mange hedølinger har som fastlege, ønsker et legesenter på Nes med 2 personer.

Det må også være et befolkningsmessig grunnlag for det. 1,6 legestillinger i Hedalen, med 900 innbyggere, er helt urealistisk. Mange fastleger har 1200-1500 pasienter for å klare seg økonomisk. 

Ola Jonny Fossholt  stilte  en rekke spørsmål.

Om det sterke behovet for opprusting av Hedalsheimen, om den ene flyktningboligen som har stått tom i flere år, om helsestasjonen…

Når var det sist bygdemøte på Bagn?

Hva har dere gjort som er positivt for Hedalen de siste 4-5 åra? 

Osvald Fossholm mente at mer enn 1/4 - 1/2 times kjøring til lege er uakseptabelt i dag. Nes er den naturlige retningen.

Om bosetting: Når det gjelder konsesjon og boplikt har det vært ført en feilaktig politikk de siste 10-15 åra. Sjøl hadde han opplevd "skammelig og tarvelig opptreden".

Det offentlig bruker 500.000 pr konsesjonssak! Konsekvenser: Kutter bånd mellom by og bygd. Kommunen har gått glipp av store summer i investeringer fra folk med tilknytning hit, men som ikke ønsker å bo her fast. Oppmyking og sunn fornuft må til! 

Etter ei KAFFEPAUSE slapp politikerne  til. 

Anders Vidar Storruste beskrev legesaka som ei tung og vond sak.

Politikerne har ansvar for hele kommunen. Han var glad for at Enger møtte, og beklaga sterkt at kommunelege Halleby ikke var til stede. Arrangøren opplyste at han var invitert, men hadde takka nei.

Vi må nå se framover og vurdere Nes. Skoletannlegen  er fylkets  ansvar. Hedalsheimen  fungerer bra i dag, med heldøgns tilbud.

På høg tid at rehabilitering av Sør-Aurdalsheimen  på Bagn prioriteres. 

Magne Ruud :

Kveldens tema - bedre bygdesamfunn - oppnås ikke hvis vi fratas basistjenestene.

De fleste beslutningstakere gjemmer seg bak økonomi. Søkningen etter lege har vært altfor lite markedsorientert.

Det er godt at plan B - samarbeid med Ringerike - nå iverksettes, og at den muligheten fortsatt er der.

Det vi nå ser, er bare krusninger i overflata etter feilslått politikk gjennom mange år.

Splittelse i alle partier og grendepolitikk en ei utvikling som han beklager sterkt.

Selvfølgelig skal Sør-Aurdalsheimen prioriteres. Han mener at det nå er grunnlag for å bygge ut Hedalsheimen med psykiatrimidler. 

Elling Fekjær :

Kveldens tema betyr et være eller ikke være for bygda framtid.

Sør-Aurdal har "tung" geografi. Nesten 1/3 av befolkningn bor i Hedalen. Derfor  en del funksjoner ligge her. Han går også nå inn for Nes-alternativet.

Sjølsagt skal Sør-Aurdalsheimen prioriteres. Vi har 1 sjukeheim i kommunen.

På Hedalsheimen er det konstant 10 på venteliste til fast plass, 9 til avlastningsplass.

Hedalsheimen må også inn på prioriteringslista. 

Fekjær kom også med ei gladmelding midt i alt det negative. Han hadde samme dag vært i kontakt med fylkestannlegen, som ikke har noen planer om å legge ned kontoret i Hedalen.

Det er generell tannlegemangel som gjør at stillingen i Sør-Aurdal ikke er besatt nå.

 Steinar Stugaard  hadde  ferske opplysninger fra Ringerike, og mente at et frittliggende legesenter på Nes høyst sannsynlig blir vedtatt i Ringerike kommunestyre i oktober. 

Magne Omsrud henstilte til møteledelsen om nå, etter 3 timer,  å gi ordet til ordfører og rådmann. 

Arne Heimestøl  oppsummerte bygda reaksjoner slik:

Jeg har kommet med ei kjærlighetserklæring til denne bygda. Utfordring: vi kan få til noe sammen. Kommunen fortjener også ros. Se hva skolesjefen har klart med lærerstillingene!

Vil vi, så kan vi!! 

Rådmann Ole Hermann Aamodt  svarte så på noen av spørsmåla som var blitt stilt.

-Annonseutforminga forsvarte han. Hans jobb er å følge opp et politisk vedtak.

-Helsestasjonen kom på dagsorden nå på grunn av helse- og sosialplanen, som også polikere var med og laget. Saka er utreda av Helsesøster 1. Samla sett ligger det best til rette for helsestasjon i Begnadalen, dersom legekontoret i Hedalen skal opprettholdes.

-Dagsenter psykiatri. Fagfolk og brukere mener senteret i Hedalen er så lite besøkt at overføring til Bagn bør testes ut.

-Eldre- og psykiatrisatsinga ellers. Kølista er ved Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen.

Boliggjøring har vært et bevisst politisk valg de siste åra. Vi må prioritere innen begrensa midler. Rasjonalisering er nødvendig i dag. Satsinga nå hever låne- og renteutgiftene til tålegrensa. Tilbudet kan ikke bli like godt som før.

Ordfører Knut Torgersen  konkluderte med at det hadde vært et konstruktivt møte, og at han skal ta med seg alle signaler.

Noen svar på direkte spørsmål:

- Legesituasjonen. Kan bli ny vurdering av Nes-alternativ etter 1. oktober.

- Helsestasjonen i Begnadalen og alle trappene. "Hvis det er noe problem, skal vi selvfølgelig     

  se på det".

- Flyktningeboligen. Er ei faglig vurdering. Etter avtalen er det klart for etterbruk som

  omsorgsboliger .

- Hva som har vært gjort positivt for Hedalen de siste åra. Vi har utvida Bronbakklia.

  Bussforbindelse til Bagn har vært prøvd, men vært for lite brukt.

- Til Osvald Fossholm: Skal nå lage landbruksplan. Skal se på det juridiske angående bo- og driveplikt.

- Hedalsheimen. Det skal søkes om midler både til de som er prioritert på 1.-2. plass, og 3.    plass. Hedalsheimen er ikke nedprioritert! 

Sør-Aurdal er en liten kommune - vi er nødt til å samarbeide. 

Hans Fossholt spør angående omsorgsboliger i Begnadalen: Har dere spurt brukerne? 

Ordfører: Vi har skriftlig tilsagn om brukere til alle leilighetene. 

Mødeleder Nils Sætrang takka for et bra møte. 

Oddvar Gran takka på vegne av bygdeutvalget.

Politikerene har fått signaler som de må ta med seg allerede på kommunestyremøtet i morgen.Vi har fått positive signaler fra ordføreren.

Når trenger vi ikke bare ord, men handling!


Nettsideansvar: Arne Heimestø|