t 

 

 

eFinans AS - nye arbeidsplasser i Hedalen

eFinans AS er et selskap under stiftelse.  Selskapet har som målsetting å kunne tilby outsourcing av regnskap, økonomi og finanstjenester. 

I styret sitter Osvald Fossholm, Hermann Olav Grøv, Idar Eikrem og Terje Finholdt. 

Initiativtakerne planlegger å starte opp virksomhet i Valdres Fjernarbeidssenters lokaler i Hedalen, og målet er å skape flere nye arbeidsplasser i Hedalen.

Nedenfor gjengir Hedalen.no deler av prosjektplanen for eFinans.

Bakgrunn

Det siste tiåret har vært preget av en voldsom teknologisk utvikling og utviklingen synes bare å øke både i omfang og styrke. I hovedsak er det de sentrale delene av landet som har fatt størst glede av datateknologiens utbredelse.

Distriktene har dessverre bare i begrenset grad fatt ta del i utviklingen og etableringen av nye framtidsrettede arbeidsplasser i distriktene har av den grunn vært beskjeden. Datateknologien har i mange tilfelle resultert i nedleggelse av tradisjonell virksomhet, noe som har vært til ugunst for distriktene. Med relativt enkle virkemidler tror vi imidlertid at mulighetene for å snu denne utviklingen burde være gode.

I sentrale strøk er det stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor kunnskapsintensive bedrifter. Dette gjenspeiles gjennom et høyt og presset lønnsnivå og i enkelte bransjer stor gjennomtrekk av arbeidskraft. Bedriftene tilbyr svært ofte attraktive frynsegoder i håp om å rekruttere dyktige medarbeidere og å skape stabilitet på arbeidsplassen.

Relativt nytt er det at enkelte bedrifter ser på muligheten til å flytte deler av selskapets funksjoner ut i distriktene for å oppnå kostnadsbesparelser og økt fleksibilitet. Ny teknologi gir her et stort og foreløpig ukjent potensiale og mulighetene for reduserte kostnader vil åpenbart bidra til å kunne realisere disse behov.

Hedalen er ei bygd som har opplevd stagnasjon og tilbakegang i folketallet det siste tiåret, hovedsakelig på grunn av stagnasjon og tilbakegang i jord og skogbruksnæringen. På tross av dette er det eksempler på enkelte bedrifter som har maktet å hevde seg svært bra og som gir grunnlag for optimisme og tro på investeringsvilje.

Eksempler på dette er bedrifter som hytteprodusenten HeBe AS og programvareselskapet Procontec AS. I den senere tid har også Valdres Fjernarbeidssenter AS etablert seg i kontorfelleskap med Procontec i Valdres kontorpark i Hedalen, som er et nytt moderne kontorsenter.

Mesteparten av arbeidsplassene i bygda er i offentlig regi, og behovet for å etablere slagkraftige private bedrifter er stort. Behovet er også stort for å etablere kunnskapsintensive arbeidsplasser hvor de ansatte far tilfredsstilt krav til et miljø for å kunne tilfredsstille et behov for utvikling og selvrealisering.

Ved å utvikle eller etablere nye kunnskapsintensive arbeidsplasser i bygda i et felles miljø, vil dette bidra til et gjensidig utbytte gjennom et faglig og sosialt miljø, som igjen kan skape større samhandling mellom forskning/utvikling og næringsliv. Dette vil også gi grobunn for stabilitet i etablerte arbeidsplasser og være en magnet for nye bedrifter.

Som et ledd i å snu en negativ utvikling og i håp om å bidra til en mer offensiv strategi ønsker eFinans i samarbeid med blant annet Procontec og Valdres Fjemarbeidssenter å legge forholdene til rette for å utvikle Hedalen i favør av en teknologisk utvikling.

eFinans AS er et selskap under stiftelse.  Selskapet har som målsetting å kunne tilby outsourcing av regnskap , økonomi , og finanstjenester. Ved å kombinere moderne og ny teknologi med tradisjonelle tjenester skal eFinans være i stand til å levere tjenester på høyt nivå til små og mellomstore bedrifter i hele Norge.

Selskapet vil ha som hovedmål å betjene kunder i det sentrale østlandsområdet. Når det gjelder outsourcing av regnskapstjenester, er selskapets strategi å benytte nettbaserte løsninger. Eksempelvis skal kundene på egenhånd kunne scanne inn bilag.

Disse blir så arkivert elektronisk. Videre bearbeiding gjøres av eFinans i Hedalen, og selskapet skal blant annet kunne føre komplette regnskaper for kunder som måtte ligge nær sagt hvor som helst i landet, og ved hjelp av internetteknologi kunne tilby løpende ajourhold og fleksibel rapportering tilpasset kundens ønsker og behov.

. I tillegg skal eFinans kunne tilby andre tjenester som fakturering, budsjettering, likviditetsstyring, betalingsoppfølging, lønnskjøring, kredittvurderinger og etter hvert ulike former for finansiell og økonomisk rådgivning.
 

Målsettingen på litt sikt er også å bidra med erfaring og kompetanse ved etablering av andre tilsvarende sentra i regionen. Prosjektet skal fortrinnsvis bidra til å skape arbeidsplasser i Hedalen, ved at eksisterende bedrifter i sentrale områder av landet finner det attraktivt å benytte selskapets tjenester og kompetanse. Selskapets virksomhet skal bygges opp i tråd med kundenes ønsker og behov, der teknologien skal overbygge fysiske avstander.

Det er også ønskelig å kunne være med på å videreutvikle et kunnskapsbasert miljø som gjør det attraktivt for ulike bedrifter å etablere arbeidsplasser i Hedalen.

Hedalen har på mange områder en rekke komparative fortrinn sett i forhold til pressområdet i Oslo regionen. Eksempelvis kan nevnes:

  • Lave bokostnader

  • Stabilt lønnsnivå

  • Vesentlige skatte og avgiftsmessige fordeler

  • 5 10 minutter til jobben

  • Bra infrastruktur

  • Gode oppvekstvilkår for barn og unge

  • God barnehagedekning og et godt skoletilbud

  • Svært gode kultur og aktivitetstilbud

  • Naturskjønne omgivelser

Hedalen ligger 12 13 mil fra Oslo. Basert på erfaring fra andre tilsvarende prosjekter er avstanden ideell. Den korte avstanden gjør at man kan være fysisk tilgjengelig på kort varsel til en rimelig pris samtidig som man kan nyte godt av distriktspolitiske virkemidler som gir et vesentlig bidrag til å gjøre eFinans konkurransedyktig.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|