t
Legesaka

Øyvind Østerås er medisinerstudent i Bergen.  Han er opptatt av  legesaka og har sendt et innspill  til Sør-Aurdal kommune.  Han viser også til erfaringer Kongsvinger kommune har gjort.


Øyvind Østerås
Erleveien 30B,
5097 BergenSør-Aurdal kommune 
v/ Rådmann og formannskap
Tingvoll
2930 Bagn
8.mars 2001

Vakante legestillinger i Hedalen

Som medisinstudent ved Universitetet Bergen og oppvokst i Hedalen, er jeg opptatt av at Hedalen har en tilfredsstillende legedekning. Jeg har fulgt diskusjonene på nettsidene www.hedalen.no om legedekningen i Hedalen, og har noen forslag til kommunens videre håndtering av denne saken.

For å skaffe leger til de 1,6 ledige stillingene i Hedalen, oppfordrer jeg kommunen til å tenke individuelt og enda mer kreativt. Slik annonsen står i dag, mener jeg at den i liten grad lokker leger til de ledige hjemlene. For å få søkere, må annonsen vise at stillingene er attraktive og at kommunen virkelig ønsker søkere. Legg litt mindre føringer i annonsen, og legg mer opp til at det kan forhandles mer om individuelle løsninger.

Jeg tror kommunen bør søke etter to hele stillinger til Hedalen. Det vil være vesentlig mye lettere å få to fulle stillinger enn 1,6 stilling. Dersom en av stillingene blir besatt, kan det bli svært vanskelig å få søkere til 0,6 stilling. Hvis det her er tanken på å få et legepar til bygda, er dette ikke så enkelt. Dersom legene i Hedalen skal dekke hver sin del av legevaktsamarbeidet, betyr dette svært begrenset mulighet til ferie og fritid samtidig. Et tolegekontor vil kunne være mer attraktivt for to uavhengige leger. 

Signaliser at dere virkelig ønsker leger til kommunen! Fortell at det er to leger i kommunen, og at det er to ledige hjemler på legekontor nummer to i kommunen. Det er viktig for det faglige fellesskapet at det er flere kolleger i samme kommune. Fortell også at det jobbes med muligheter for et interkommunalt samarbeid med et mulig legekontor på 4-5 leger (Nes i Ådal) på sikt. 

Tilbud om barnehageplass er bra, men ikke nok. Hva med ektefellen eller samboeren til en potensiell søker? Kommunen bør skrive at de vil være behjelpelige med å skaffe arbeid til ektefelle eller samboer innen relevant fagfelt. Vis at kommunen ønsker å ta seg av familien til legen! Kanskje det bør nevnes hvilke muligheter som finnes i Hedalen (for eksempel innen IT og psykiatri).

Når det kommer søkere, bør de settes i kontakt med tidligere lege i Hedalen, Ingrid Lundby, som kjenner praksisen bedre enn noen andre. Søkerne bør også settes i kontakt med tillitsvalgt i Allmenn praktiserende legers forening (Aplf) i Oppland. Den tillitsvalgte vil kunne motivere søkeren og evt. gi sin støtte i lokale forhandlinger med kommunen. Kanskje Aplfs tillitsvalgt kan hjelpe kommunen med å utforme annonse og avtaler?

Er det ikke en mulighet å lokke med spesielle goder? Hva med to uker ekstra ferie? Dersom pasientmengden tilsier at det er behov for 1,6 stilling, er det jo etter alt å dømme mulighet for en slik ordning. Ekstra ferie er et godt lokkemiddel. Kanskje kommunen kan fylle opp de to fulle stillingene ved å engasjere legene i forebyggende helsearbeid?

Et annet lokkemiddel som må brukes bedre er at kontorlokalene står klare. Derfor kan det tilbys legene svært gunstige leieavtaler, uten at det vil bety en utgift for kommunen, siden kontorene står ledige i dag. Hva med å tilby at driftstilskuddet til 500 pasienter kunne dekke leie av kontoret? Det vil være et mye mer attraktivt tilbud, spesielt for unge leger, som er i etableringsfasen og ikke har mulighet til å kjøpe kontorlokaler. Slik jeg oppfatter annonsen i dag, vil legen(e) ikke få utbetalt driftstilskuddet for de 1500 pasientene i Sør-Aurdal som mangler fastlege. Dette beløpet tilsvarer 412.500 kroner. Er ikke dette i overkant for leie av lokaler og utstyr som står klart i dag? Fortell også at legene har mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og skape et kreativt miljø.

Dersom kommunen ønsker en lege som vil bli værende i flere år, så bør annonsen åpne for en annen lønnsordning for det offentlige legearbeidet. Lønn etter rammer skremmer bort aktuelle søkere, i alle fall lønn etter LR 19! Skriv heller at legen vil få lønn etter avtale. Da vil kommunen få mulighet til å opprette en personlig kontakt med potensielle søkere. Det vil høyst sannsynlig være mer lønnsomt å forhandle fram særavtaler med søkere, enn å ha en avtale med et vikarbyrå for leger. Kommunen skal ikke ønske å tjene penger på å ha en lege i kommunen. God legedekning vil i seg selv få positive ringvirkninger mtp. fraflytting fra og innflytting til bygda. Kommunen vil på sikt kunne tjene på å gi gode avtaler, fordi dette sannsynligvis fører til at legene beholder jobben lenger.

Hva er grunnen til at de tidligere søkerne har trukket seg? Har kommunen undersøkt og brukt dette i sitt arbeid for å skaffe tilfredsstillende legedekning?

Hvorfor står det ikke noe i annonsen om Hedalens friske luft, flotte natur, gode muligheter for friluftsliv og om Vassfaret?

Jeg kommer til å tipse Tidsskrift for Den norske lægeforening om saken. Dersom de skulle velge å skrive om dette, kan Sør-Aurdal få god PR, avhengig av hvordan kommunen takler dette. Tidsskrift for Den norske lægeforening sendes ut hver 10. dag til over 20.000 medlemmer av Den norske lægeforening.


Jeg ønsker Sør-Aurdal Kommune lykke til i arbeidet med å skaffe full legedekning i kommunen!Vennlig hilsen 

Øyvind Østerås

KOPI    https://hedalen.no v/ Arne Heimestøl, 3528 Hedalen
Kommunelege I, Gert Halleby, Bagn legesenter
Tidsskrift for Den norske lægeforening


Om markedsføring

Jeg har fulgt debatten om å skaffe lege til Hedalen og har også sendt et brev til rådmann og formannskap i Sør-Aurdal Kommune. Vedlagt er en stillingsannonse fra Kongsvinger kommune. 

Kongsvinger har hatt problemer med å skaffe nok leger. De betalte derfor et reklamebyrå til å lage en annonse, og satte inn en helsides annonse i Tidsskrift for Den norske lægeforening. De fikk 16 søkere til de 8 stillingene umiddelbart. 5 av disse oppfylte ikke kravene til stillingen, 11 ble innkalt og møtte opp til intervju. Kommunen kunne da velge de 8 best egnede, og alle 8 takket ja! 

Reklamebyrået Kongsvinger kommune brukte heter Gandalf Kommunikasjon AS.


Vennlig hilsen 

Øyvind Østerås
Nettsideansvar: Arne Heimestøl |