t 

 

 

 Informasjon om Hedalen.no

Dette brevet sendes ut til alle som har sider på Hedalen.no:

Hedalen.no
v/Arne Heimestøl
3528 HEDALEN                                                                16. juni 2001

Mottaker 

HEDALEN.NO 

Hedalen.no er nå inne i sitt andre driftsår. Bygdeutvalget i Hedalen har vedtatt retningslinjer for nettstedet.  Disse er gjengitt nedenfor. 

Målsetting 

Hedalen.no skal være et nettsted som sprer informasjon om Hedalen og som virker samlende for bygdefolk, utflytta hedølinger, hyttefolk og andre bygdevenner. 

Retningslinjer 

1.      Nettstedet skal bestå av: 

a.       Nettavis med løpende oppdateringer og nyhetsoppslag. Oppslagene i nettavisa kan være små og store nyheter fra bygda, eller annen informasjon som kan ha interesse for flere, for eksempel ved henvisninger til andre nettsted. Oppslagene skal være positivt vinkla. Kontroversielle saker dekkes ikke. Publikum oppfordres til å komme med innspill.

b.      Presentasjonssider for lag, foreninger, offentlige etater og næringsliv. Disse får leie plass til egne presentasjoner, og er selv ansvarlige for innhold og oppdatering. Redaktøren har sluttansvar for design.

c.       Et (diskusjons-) forum der alle kan komme med innlegg. På Forum kan alle gi uttrykk for egne meninger. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere/slette innlegg.

d.      Redaksjonsrådet er også åpne for å vurdere stoff som ikke faller inn under punkt a - c.     

e.       Hedalen.no kan ha lenker til andre relevante nettsted, men ikke til private heimesider.

f.        Reklame i form av "knapper" og annonser 

2. Redaksjonsrådet  

a.       Oppnevnes av Bygdeutvalget og gir årlig rapport om virksomheten til Bygeutvalgets årsmøte.

b.      Har 4 medlemmer. Redaktøren er fast medlem, de andre velges for 3 år om gangen. Ett medlem er på valg hvert år.

c.       Møtes minst 2 ganger årlig og har ellers løpende kontakt pr. e-post eller telefon.

d.      Er sammen med redaktøren ansvarlig for innholdet på sidene.

e.       Eventuelle tvils- / konfliktsituasjoner søker redaktøren først å løse i samråd med den/de det gjelder, dernest tas saken opp med Redaksjonsrådet.

f.        Bygdeutvalget er øverste klageorgan 

3.  Eiendomsretten til sidene følger Åndsverkslovens bestemmelser. 

4. Økonomi 

Det skal skilles mellom bekjentgjøringer og annonser. Bekjentgjøringer skal være gratis for de som har presentasjonssider, mens annonser skal være en inntektskilde for Hedalen.no. 

·        Hedalen.no får eget regnskap hos Bygdeutvalget.

·        Arbeidet settes bort til et regnskapsfirma. 

For 2001 er følgende satser vedtatt

Årlig avgift:

  • Frivillige organisasjoner kr. 500,-
  • Offentlige etater kr. 750,-
  • Bedrifter kr. 1000.-

I prisen ligger inntil fem bekjentgjøringer fra startsida og enkle nyhetsoppslag.

Deltakelse på Aktivitetskaldenderen er gratis.

Det tilbys ekstra profilering mot tillegg i prisen. Dette gjøres det egen avtale om, og prisen skal i utgangspunktet ligge lavere for frivillige organisasjoner og offentlige etater enn for bedrifter.

Andre satser:

  • Utarbeiding/oppdatering av nettsider koster 250 kr /time.
  • For buttons/knapper betaler annonsør følgende:   Kr. 750,- pr kvartal /1.500 pr halvår /3.000 pr. år.  Utarbeiding av knapper faktureres med timesats 250 kr.
  • Øvrige annonser koster 150 kr/to uker + arbeid med å lage disse.

Inntektene vi får, vil bli brukt til å videreutvikle Hedalen.no slik at dette kan være et levedyktig og oppdatert nettsted.

NB!  Ta kontakt med undertegnede for eventuell oppdatering av nettsidene dere har på https://hedalen.no 

Med hilsen  

Arne Heimestøl

- redaktør -


Nettsideansvar: Arne Heimestø|