t 


 

 Bispedømmerådsmøtet i Hedalen

Torsdag og fredag var bispedømmerådet samlet til møter på Ildjarntunet.  Gunvor Heiene har vært leder av rådet i fire år.  Nå overtar Else Marie Olasveen fra Gjøvik dette vervet.  Møtedeltakerne fikk også med seg konserten Hemsing-søstrene hadde i Begnadalen kirke torsdag kveld.

Det gamle rådet hadde sitt siste møte og behandlet bl.a. disse sakene:

  • Tilsetting av prostiprest i Valdres. Eli Vatn ble tilsatt. Hun er gift med soknepresten i Vang. Prostipresten skal gjøre tjeneste i hele prostiet etter behov.

  • Tilsetting av pilegrimsprest for hele bispedømmet.

  • Prioritering av soknediakonstillinger.

  • Drøfting av stat/kirke-utredningen

  • Strategi for Hamar bispedømme.

  • Evaluering av bispedømmerådets arbeid de siste fire år.


Fredag hadde det nye bispedømmerådet konstituerende møte og valgte Else Marie Olasveen fra Gjøvik til leder. Marit Slettum fra Etnedal ble valgt til nestleder.

Det gamle og det ny rådet hadde også et kort fellesmøte hvor det gamle rådet delte noen av sine erfaringer fra de siste fire år med det nye rådet.

Gudstjeneste i stavkirka

Samlingen i Hedalen ble avsluttet med gudstjeneste i Hedalen.  I en kort hilsen minte biskop Rosemarie Køhn menigheten om Livstreet.  Hun viste til altertavla vi har i Hedalen kirke. --Kirken må få være et kildested.  Vi er så opptatt av å forstå alt.  La oss hengi oss til det vi ikke forstår.  Livstreet er livets kilde!

Strategi for Hamar bispedømme

Her gjengis kortversjon av strategi for Hamar bispedømme:

HOVEDMÅL: "Den norske kirke i Hamar bispedømme skal være en bekjennende, tjenende, misjonerende og åpen folkekirke."

Vi ønsker en kirke som:       

  • gir mennesker tilhørighet og hjelp til livstolking

  • tar menneskers lengsler og behov på alvor

  • arbeider for at mennesker skal frigjøres av evangeliet

  • bekjenner seg til livets og kjærlighetens Gud 

Hver menighet definerer selv sin visjon, sine satsingsområder og sine tiltak. Hamar biskop og bispedømmeråd vil gjennom sitt arbeid og sin bruk av ressurser stimulere til følgende: 

DELMÅL:

1.      Gudstjenester og kirkelige handlinger skal være preget av en livgivende tro og være et fellesskap preget av kjærlighet og forsoning.

2.      Barn og unge skal kjenne seg hjemme i kirken og få opplæring og utfordringer til tjeneste.

3.      Kirken skal vise omsorg og solidaritet med mennesker lokalt og globalt.

4.      Kirken skal bidra til å skape gode og trygge lokalsamfunn og stimulere til refleksjon omkring tro, etikk og samfunnsspørsmål. 

TILTAK:

1.      Gudstjenester og kirkelige handlinger

·        De ansatte skal inkludere flest mulig frivillige i arbeidet med og gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger

·        Aktivt arbeid med lokal gudstjenestefornyelse med mål om at gudstjenestene skal være meningsfylte i lokalsamfunnet

·        Kirkene åpnes mest mulig for stillhet, meditasjon, lystenning og bønn 

2.      Barn og unge

·        Opplæring i forbindelse med dåp, 4-årsfase, 6-årsfase og 11-årsfase prioriteres

·        Aktivt samarbeid med barnehager og skoler

·        Konfirmantarbeidet prioriteres som hele menighetens ansvar

·        Aktiv tilrettelegging for ungdomsarbeid på tvers av menighetsgrenser 

3.      Omsorg og solidaritet

·        Prester og andre ansatte skal være tilgjengelige for folk ilokalsamfunnet

·        Aktivt arbeide for at misjon og internasjonal diakoni blir en naturlig del av menighetsarbeidet

·        Legge til rette for at barn og unge møter mennesker fra andre kulturer og tradisjoner enn sine egne

·        Utfordre til solidaritet, nestekjærlighet og barmhjertighet i samfunnet 

4.      Kirken i lokalsamfunnet

·        Stimulere til samtaler om livssyn og verdier gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger, videregående skoler og høyskoler samt andre tros- og livssynssamfunn

·        Styrke kommunikasjonen i lokalsamfunnet gjennom menighetsblad og internett

·        Aktivt arbeide for å sette kirkens arbeid og verdier på dagsorden i media

·        Utfordre lokale og sentrale politikere i verdidebatten og aktuelle samfunnsspørsmål

·        Bruke kirkehuset aktivt i kulturarbeid


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |