tPublisert:  19.04.20


 

 Avtroppende bispedømmerådsleder

Gunvor Heiene har vært bispedømmerådsleder i fire år.  For ei ukes tid siden overtok Else Marie Olasveen fra Gjøvik dette vervet.   Den avtroppende bispedømmerådslederen nevner homofilisaken som en av de mest utfordrende oppgaven hun har hatt i rådet. 
 

Bispedømmerådet er satt sammen av fire leke medlemmer, én lek kirkelig ansatt og én prest. Biskopen er fast medlem av rådet.

-- Hva var bakgrunnen for at du ble med i bispedømmerådet, Gunvor?

--Jeg hadde vært med i bispedømmerådet tidligere, - som vanlig lek medlem fra 1989 - 1993. Arbeidet var derfor ikke fremmed for meg da jeg ble valgt inn igjen i 1998 som lek kirkelig ansatt.

--Hvilke oppgaver har dette rådet?


--Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper i bispedømmet.

Rådet har budsjett- og regnskapsansvar for de midlene staten stiller til disposisjon til prestetjeneste, undervisning, diakoni og kirkemusikk i bispedømmet. Rådet har arbeidsgiveransvar for prestene ved at rådet tilsetter dem og utbetaler lønn osv. Men det er Biskopen som etat som fører tilsyn med hvordan de gjør jobben sin.

Videre har rådet arbeidsgiveransvar for 14 personer som arbeider på bispedømmekontoret.

Bispedømmerådet skal godkjenne eventuelle låneopptak for menighetsråd og fellesråd og fungerer som klageinstans i enkelte saker som behandles i fellesråd.

Gunvor forteller videre at de 11 bispedømmerådene og fem medlemmer valgt utenom, utgjør Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste representative organ, - et slags kirkens "Storting". Kirkemøtet gir uttalelse i saker om viktige endringer i lover på det kirkelige område fastsetter retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni og kirkemusikk.

  • gir regler om kirkens inventar og utstyr

  • foreslår retningslinjer for kirkelig inndeling

  • Kirkemøtet utfører for øvrig de gjøremål som det blir pålagt av Staten.

  • Og Kirkemøtet oppnevner råd og utvalg til å ivareta oppgaver som hører inn under Kirkemøtet.

--  Er det andre oppgaver du har hatt som du satte spesielt stor pris på?

-- Jeg ble oppnevnt til leder for ei nemnd som har til oppgave å vurdere og godkjenne ikke-teologer til prestetjeneste. Det var nybrottsarbeid som jeg fant veldig interessant og meningsfylt. Denne nemnda er jeg forresten ikke ferdig med før Kirkemøtet i november har valgt nye medlemmer til nemnda.

-- Hva ser du på som de største utfordringene du har hatt i bispedømmerådet?


-- Det har vært en utfordring å skape et godt samarbeidsklima i rådet på tvers av forskjellige syn på enkelte saker. Særlig har homofilisaken vært vanskelig, men gjennom de diskusjoner vi hadde, kom vi også nærmere hverandre og fikk større forståelse og respekt for hverandres synspunkter.

En annen utfordring var omorganisering på bispedømmekontoret.

-- Hva ser du tilbake på med størst glede?

-- Det jeg ser tilbake på med størst glede, er nok møter med mennesker, både i rådet, i staben på kontoret og i Kirkemøtet. Jeg har fått jobbe tett sammen med mange ressurssterke og herlige mennesker. Noen av dem er nok også blitt mine venner for livet.

-- Og du fikk være med på å utnevne ny kapellan?

-- Det satte jeg ekstra stor pris på å få være med på. Jeg gleder meg til å samarbeide med ham framover.

-- Hva tenker du om å legge fra deg denne oppgaven nå?

-- Det kjennes godt å slippe ansvaret som følger med denne oppgaven. Jeg kommer til å savne menneskene og det å være med i de fora som tar viktige beslutninger for kirka vår, men jeg kommer ikke til å savne papirbunkene! avlutter Gunvor Heiene.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |