tPublisert:  03.03.13

 

 

"Småsamfunnsprosjekt – Hedalen"

I 2001 vedtok formannskapet i Sør Aurdal at det skulle arbeides med å få i gang et småsamfunnsprosjekt i Hedalen. Prosjektbeskrivelsen ble lagt fram for formannskapet i februar i år og det ble her valgt en styringsgruppe bestående av:

  • Ordfører, med varaordfører som vararepresentant.
  • Knut Korseth
  • Elling Fekjær, med Anders Vidar Storruste som vararepr.
  • Målfrid J Huseby, med Harald Arne Haugen som vararepr.
  • Rådmannen.

Prosjektbeskrivelsen ble også lagt fram på bygdemøtet 08.03.02.

Hovedmålsettingen for prosjektet er:

"Prosjektet skal i videste forstand gi økt livskvalitet for alle i Hedalen, og bidra til at Hedalen blir: ei attraktiv bygd å bo i, flytte til, arbeide i og besøke for moderne mennesker"

Følgende satsningsområder blir prioritert:

  • Livskvalitet
  • Næring/kompetanse
  • Infrastruktur

Kort tid etter bygdemøtet ble det sendt søknad om midler til fylkeskommunen.

10.04.02 hadde styringsgruppa møte med saksbehandler i fylkeskommunen. Styringsgruppa ble bedt om å redigere innsendt søknad, mht. økonomisk ramme og konkretisering av tiltak. Den økonomiske ramma for prosjektet vil bli noe mindre – Oppland fylke sine rammer til prosjektet er mindre enn fylket hadde regnet med. Dette vil ikke hindre at man søker å finansiere ulike delprosjekter via andre kanaler.

På vårt møte 24.06. var saksbehandler i fylkeskommunen med igjen. Vi gikk gjennom den reviderte søknaden, med et par småjusteringer ble nå søknaden godkjent og vi fikk muntlig tilsagn på:

Kr 200.000 fra Fylkeskommunen for 2002.

Fylkeskommunen sa også ja til å sikre prosjektet økonomisk de tre påfølgende år.

Sør Aurdal Kommune skal også bidra.

Gunnar Haugen vil bli engasjert som prosjektleder i 50% stilling. Planen er at han skal tiltre 01.09.02. Det er foreløpig ikke bestemt hvor prosjektleder skal ha sitt kontor.

Styringsgruppa innkaller til nytt bygdemøte/allmøte

i Hedalen fredag 30.08.02.

Prosjektleder vil bli presentert.

Vi ber om tanker og forslag, som vil være til hjelp i arbeidet med prioritering av tiltak. Det satses på en del jobbing i referansegrupper og allmøter. Styringsgruppa ser frem til et bredt engasjement i bygda.

God sommer!

Styringsgruppa for "Småsamfunnsprosjekt-Hedalen"


Nettsideansvar: Arne Heimestø|