tPublisert:  03.03.13


 

Bygdemøte om småsamfunnsprosjektet

Mandag 9.9. var det bygdemøte om småsamfunnsprosjektet.  Ordføreren kunne fortelle at midler til drift av prosjektet nå er på plass.  Gunnar Haugen er tilsatt som prosjektleder, og han har fått kontorplass i Valdres Kontorpark.

Knut Korsæth oppfordret alle byggende krefter til å delta i prosjektet.  Han lovet at prosjektgruppa skal være døråpner for mulig finansiering av gode tiltak.

Prosjektet har ei kostnadsramme på 400 000 kr hvert år i fire år.  Fylket bidrar med 50% av midlene, resten kommer fra Sør-Aurdal kommune.  -- Dette er er et kommunalt prosjekt, sa ordføreren.  Samarbeid er viktig, ikke minst med Oppland Fylkeskommune. Noen småtiltak kan finansieres innenfor prosjektbudsjettet.  Større oppgaver må en søke midler til gjennom andre kanaler.

Prosjektleder Gunnar Haugen

Den nytilsatte prosjektlederen fikk deretter ordet.  26-åringen har mellomfag i idrett og har også bak seg treårig reiselivsutdanning.

Mandag, fredag og annenhver tirsdag blir hans faste arbeidsdager på Valdres Kontorpark.  Haugen fortalte at han vil benytte flere informasjonskanaler.  Hedalen.no, SAPO-posten  og e-post vil bli noen av disse.

Spørsmål og kommentarer fra salen

Harald Liodden viste til forrige møte.  Der ga enkelte uttrykk for at arbeidsgruppa kunne bli noe baktung. -- Ideer må få komme opp nedenfra, sa Liodden.  --Det er viktig at prosjektgruppa og prosjektleder går aktivt ut og ber om innspill fra bygda.

Anders Vidar Storruste nevnte den foreslåtte turstien langs elva som ett tiltak Hedalsprosjektet bør se på.  Ellers var han opptatt av at prosjektledelsen bør benytte flere informasjonskanaler, slik at en når alle i bygdesamfunnet.

Siste bemerkning fikk støtte fra Oddvar Amundsplass.  --Det er ikke alle som har Internett.  Han utfordra "Valdres" til å skrive mer fra Hedalen.

Knut Korsæth  oppfordret alle til å komme med praktiske forslag.  -Mange må være med og dra dette lasset.  Kommer det opp ideer som koster penger, skal vi i prosjektgruppa være døråpnere.  Prosjetkskissa er for lite konkret.  Bygdefolket må være med å konkretisere.  Så må vi huske på at det er lettere å kritisere enn å skape. De som skaper noe, må tåle å bli kritisert.

Ragnar Grøn er innflyter. Han har treårig datautdannelse.  Grøn kunne fortelle at han var lei av å bo i byen.  Nå har han fått tilknytning til Mystic Mountain, tidligere Vassfarfoten, og trives veldig godt i bygda.  Han regner med å starte opp med virksomhet knyttet til data fra Hedalen. 

---Flere av oss på Mystic Mountain er lei av storbyens stress.  Vi ønsker ro i naturen og er opptatt av avspenning og meditasjon. Mange av oss har lyst til å bosette oss her og skaffe oss arbeid i kommunen.   --For flere er det vanskelig å skaffe seg et sted å bo.  Jeg har vært på utkikk etter et småbruk, men dette har det ikke vært så lett å få tilbud på, selv om det finnes mange fraflytta bruk i bygda.

Harald Arne Haugen ønsket Gunnar Haugen lykke til i jobben som prosjektleder.
--- Undergruppene som er satt opp, bør komme i gang så fort som mulig. Da kan vi se at det skjer noe.

Arthur Hauge presenterte seg som lærer og innflytter.
--For meg er det positivt at det er en kafé i bygda.  -- Det ser jeg på som en viktig trivselsfaktor. Det er viktig å legge forholdene til å rette for å komme seg ut i naturen. Merking av løyper kan være ett tiltak det bør satses på.  Og naturen må vi ta vare på.  Kan det gå an å få til en bærekraftig forvaltning av naturen som en del av et slikt utviklingsprosjekt?

Kommunikasjon til og fra Hedalen er vanskelig, fortsatte Hauge.  Busstilbudet gjennom Begnadalen er meget bra, men tilknytninga fra Hedalen svikter.  Hva kan en gjøre med det?

Hauge stusset ellers litt over målformuleringa i prosjektskissa.  --Hva legger styringsgruppa i begrepet "moderne mennesker"?

Til det siste punktet tok Korsæth replikk: --Vi likte heller ikke uttrykket
moderne mennesker og ba om en annen formulering. Vi glemte i farten å få en bedre formulering i retning av vanlige mennesker.

Ola Jonny Fossholt minte om at tilbringertjeneste mellom Nes og Begnadalen har vært tema før.  Dette har vært tatt opp med fylket for fem år siden, men svar ble ikke gitt. Målet var å få til ei ordning der brukeren betalte bussbillett for tilbringertjeneste. 

Oddvar Gran viste til møtet om natur- og kultursti i Hedalen. -- Turløypa ved elva bør vi kunne komme i gang med raskt .  Gran pekte videre på at vi mangler informasjonstavler i bygda.  Dette vil Bygdeutvalget arbeide med.

Eldor Bråthen sa at bommen på Teinevassåsen bør bli fjerna.  --Det er viktig å få til skikkelig vei mellom Nes og Nesbyen.

Magne Omsrud håpet at ideene om alpinanlegg i bygda kan bli holdt levende.

Logo

Ordføreren kunne fortelle at bjørnefoten vil bli prosjektets logo.  Dette hadde styringsgruppa vedtatt like før møtet begynte.

Avslutning

Prosjektleder Gunnar Haugen runda av møtet.  -- Det har kommet mange konkrete innspill.  Han oppfordra flere til å ta kontakt med ham.  På Valdres Kontorpark vil det være ei idékasse en kan legge forslag i hvis prosjektlederen ikke  er til stede.

Hedalen.no bad Korsæth oppsummere møtet.  Det gjorde han i følgende punkter:

  • Sammenlignet med Vågå er Hedalen mer geografisk komprimert. Det gjør det lettere å få til noe.

  • Alle byggende krefter må bidra hvis prosjektet skal bli vellykket.

  • Vi har fått penger til det administrative delen av prosjektet.

  • Styringsgruppa må banke på der det er mer penger å hente.

  • Dette vil bli spleiselag.  Bygda må stille med egeninnsats hvis vi skal få til det vi vil.

  • At fylkeskommunen ikke hadde svart på et brev om tilbringertjeneste, ville Korsæth ta opp med Arild Bøen dagen etter.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |