t 

 

 

Hedalsheimen skal bygges ut med sju omsorgs - boliger!

Fylkesmannen og Fylkeslegen har tilrådd at Hedalsheimen bo- og servicesenter skal bygges ut med sju omsorgsboliger.  I følge avdelingssjef Svein Granli i Sør-Aurdal kommune betyr dette byggestart seinest våren 2003.

På etterjulsvinteren 2000 ble det etter bygdemøte nedsatt ei arbeidsgruppe som sendte et innspill i saka til Sør-Aurdal kommune. 

Med i gruppa var representanter fra Hedalen Bygdeutvalg, Hedalen Helselag, eldrerådet, lege, avdelingssjef for helse og sosial og to politikere.

Gruppa anbefalte at det burde bygges inntil 12 omsorgsboliger i tilknytning til Hedalsheimen.  Hele rapporten kan du lese her.

Saka ble behandla i kommunestyret, og det ble gjort vedtak om utbygging av inntil sju omsorgsboliger.  Administrasjonen har hele tida vist velvilje i forhold til prosjektet.  Planarbeidet kom raskt i gang, og søknad om å få godkjent prosjektet ble sendt innen fristens utløp.

Da brevet fra Fylkesmannen ble kjent onsdag 23. januar, vakte det stor begeistring. 

Elling Fekjær, Harald Liodden (politikere) og Svein Harald Lie fra Hedalen Helselag uttrykte glede og tilfredshet med beslutninga som nå er tatt.

Ledere i Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar Gran, var også tilfreds med utfallet i saka:

-Dette er en gledelig nyhet.  Nå håper jeg at vi kan få ei rask utbygging.  Dette kan bety avlastning for sykehjemmet når det skal bygges om.  - Dessuten vil vedtaket få stor betydning for alle dem som står på venteliste for å få plass på Hedalsheimen.

Og Gran ser også framover:  -Får vi tilbake legen, og  kan vi få beholde ambulansen, vil dette bli riktig bra!  Flere slike gode meldinger bidrar til å skape trygghet for befolkninga! Vi skal også huske på at det bor flere fra Begnadalen på Hedalsheimen.  Dette er et godt sted å bo.  Det har betjeningen mye av æren for!

-Hedalen Bygdeutvalg vil få takke alle som har stått på for å få denne saka på plass, avslutter Oddvar Gran.

Nedenfor gjengis brevet fra Fylkesmannen til Sør-Aurdal kommune i sin helhet.

Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 - 2001:  Investeringsrammer 2002 - varsel om fordeling

Vi viser til kommunes søknad til Husbanken pr 01.10.2001 om statstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Vi viser også til at Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 gjorde vedtak om å øke rammen for antallet sykehjemsplasser og omsorgsboliger med 4000 enheter.

Husbankens retningslinjer for prioritering av søknader om oppstartingstilskudd fra 01.01.01 står fast og vil ikke bli endret som følge av budsjettbehandlingen. Det går frem av pkt 7 i "Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser " (HB 8. B.9) at følgende enheter skal prioriteres:

  • "Sykehjem og omsorgsboliger som areal og driftmessig er tilrettelagt for heldøgns tjenestetilbud til personer med omfattende behov for pleie og omsorgstjenester.

  • Eneromsutbygging

  • Utbedring og utskifting av umoderne bygningsmasse. Dette gjelder både boliger og institusjonsplasser som ikke lengre kan godkjennes til formålet på grunn av dårlig bomiljø, arbeidsmiljø, brannsikkerhet, eller som fungerer driftsmessig ineffektivt".

Det skal bli lagt vekt på den enkelte kommunes behov og lik behandling mellom kommunene, slik at fordelingen av tilskuddene får ei utjevnende effekt i forhold til kommunale variasjoner.
Ut frå en vurdering i forhold til nevnte kriterier og retningslinjer, og den investeringsramme som er stilt til rådighet for 2002 , har vi funnet plass for å tilrå tilskudd til følgende prosjekt i Sør Aurdal kommune:

  • Hedalen, HB 11473376, med inntil 7 omsorgsboliger

Forutsetningen er at prosjektet kommer inn under prioriteringene som er nevnt overfor og at det er tatt inn i kommunens handlingsplan for eldreomsorgen, eller andre kommunale handlingsplanar. Det er videre en forutsetning at investeringer og drift knyttet til prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett og fireårige økonomiplan. Fullstendige søknad må være fremmet Husbanken innen fristen 01.04.2002.

Prosjektet vil ellers bli vurdert konkret i vår felles uttalelse til Husbanken etter pkt 6.2. i "Retnigslinjer for tilskudd fra Husbanke til omsorgsboliger og sykehjemsplasser----" (HB 8.B9)

Knut Korsæth                                                   Per Thorolf Røhr

Kopi:  Husbanken, Postboks 5230 Majorstua, 0302 OSLO


Nettsideansvar: Arne Heimestø|