tPublisert:  03.03.13

 

 

Småsamfunnsprosjekt Hedalen

Rapport fra møte hos fylkesmann Knut Korsæth 17. januar 2002

- Av Elling Fekjær -medlem i arbeidsgruppa

Arbeidsutvalget for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse , søknad og framdriftsplan var samlet til møte på fylkesmann Korsæths kontor 17.jan. Arbeidsgruppen er enige om å gå videre med forberedelsene til selve prosjektet, da Hedalen står framfor store utfordringer om bygda fortsatt skal være i utvikling.

Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre småsamfunn i Norge. Kommer prosjektet i gang, noe alle i gruppa håper og tror, vil dette få positive ringvirkninger på hele Sør-Aurdal.


Arbeidsutvalget kom fram til følgende:

  • Det vil bli utviklet et spørreskjema til alle husstander i Hedalen, med svarfrist medio februar. Gruppa jobber nå med innholdet i skjemaet. Spørsmålsområdene vil være knyttet til områdene - livskvalitet (bla. helse, skole, kultur ), næring, infrastruktur - som veier, kommunikasjon mm. Det er viktig at flest mulig svarer. Ordfører vil være ansvarlig for undersøkelsen.

  • I slutten av februar vil ordføreren invitere alle interesserte inkl. presse til et større folkemøte i Hedalen for å orienter om prosjektet. Knut Korsæth vil være tilstede.

  • Prosjektbeskrivelsen og søknad om å bli tildelt prosjekt skal være sendt innen påske.

  • Det søkes om prosjektvarighet på fire år med prosjektleder i full stilling.

  • Prosjektbeskrivelsen skal ta utgangspunkt i sterke og svake sider ved hedalssamfunnet og i nært samarbeide med folket i Hedalen, og forhåpentligvis folk som vil flytte til bygda, utvikle bygda. Dette for å få en livskraftig bygd med helst stigende folketall igjen.

  • Arbeidsgruppa, seinere prosjektgruppa, er helt avhengig av et nært og konstruktivt samarbeide med bygdefolket, politikerne for hele SørAurdal og kommuneadministrasjonen. Skal vi fortsatt ha levende bygder i Sør-Aurdal, Valdres og i Norge ,håper vi at dette prosjektet vil vise at det går an å samarbeide.

Møtet var konstruktivt, og med klar beskjed fra fylkesmannen om at prosjektet skal ha rask framdrift med klare resultater som målsetting.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|