tPublisert:  03.03.13

 

 

Statens Helsetilsyn                                                 21. desember 2001

 

Fylkeslegen i Oppland

2626 LILLEHAMMER

 

AMBULANSE, LEGE OG TANNLEGESITUASJONEN I SØR AURDAL

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest Fylkeslegens tilsvar til Aksjonsgruppa for ambulansen v/ Odd Nysveen av 11. desember d.å.

Aksjonsgruppa for ambulansen v/ Odd Nysveen henvendte seg til Statens helsetilsyn i brev av 30. august 2001 vedrørende ambulanse , lege og tannlegesituasjonen i Sør - Aurdal. Aksjonsgruppen uttalte her bekymring for helsetilbudet i kommunen.

Statens helsetilsyn oversendte henvendelsen til Fylkeslegen i Oppland i ekspedisjon av 12. september s. å.

Fylkeslegen har etter dette innhentet uttalelse fra Sør Aurdal kommune om legedekningen i kommunen. Sør Aurdal kommune redegjør her for de tiltak som er iverksatt for å rekruttere og ansette leger i kommunen. Kommunen har ikke vurdert hvorvidt nåværende legetilbud kan anses som forsvarlig.

Fylkeslegen har i ekspedisjon av 11. desember 2001 oversendt Sør - Aurdal kommunes redegjørelse til Aksjonsgruppa for ambulansen v/ Odd Nysveen. I oversendelsen er det uttalt at Fylkeslegen ikke har virkemidler til å foreta seg mer i den aktuelle saken.

Helsetilsynet finner at henvendelse fra aksjonsgruppen i tillegg til å omfatte legedekningen i Sør Aurdal kommune også angår ambulanse og tannlegedekningen i kommunen. Som det fremgår av redegjørelsen fra Sør - Aurdal kommune, er disse tjenestene fylkeskommunale oppgaver. Helsetilsynet kan ikke se at det er innhentet uttalelse fra fylkeskommunen i saken.

Helsetilsynet finner etter dette å be Fylkeslegen innhente en redegjørelse fra Oppland fylkeskommune om ambulanse- og tannlegedekningen i Sør-Aurdal kommune. Fylkeskommunen bes her vurdere hvorvidt nåværende tjenestetilbud kan anses som forsvarlig.

Videre ber vi Fylkeslegen ta stilling til hvorvidt ambulanse , lege og tannlegetilbudet i Sør Aurdal kan ansees som forsvarlig jf. bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

 

Geir Ove Braut  Bjørn Jamtli
 Kst. ass helsedirektør rådgiver

Nettsideansvar: Arne Heimestø|