tPublisert:  03.03.13

 

 

Årsmelding for Hedalen.no 2001

Bygdeutvalgets nettsted, Hedalen.no, har vært på nettet i 1 år og 8 måneder.  Til nå har det vært 58 487 oppslag på sidene.

Våren 2001 oppnevnte Hedalen Bygdeutvalg et redaksjonsråd for Hedalen.no.  Redaksjonsrådet fikk i oppgave å utarbeide vedtekter for nettstedet.  Disse ble seinere vedtatt på styremøte i bygdeutvalget.  Nedenfor gjengis vedtektene.


Målsetting for Hedalen.no

Hedalen.no skal være et nettsted som sprer informasjon om Hedalen og som virker samlende for bygdefolk, utflytta hedølinger, hyttefolk og andre bygdevenner. 

Retningslinjer 

1. Nettstedet skal bestå av:

 1. Nettavis med løpende oppdateringer og nyhetsoppslag.

Oppslagene i nettavisa kan være små og store nyheter fra bygda, eller annen informasjon som kan ha interesse for flere, for eksempel ved henvisninger til andre nettsted. Oppslagene skal være positivt vinkla. Kontroversielle saker dekkes ikke. Publikum oppfordres til å komme med innspill.  

b.    Presentasjonsider for lag, foreninger, offentlige etater og næringsliv. Disse får leie plass til egne presentasjoner, og er selv ansvarlige for innhold og oppdatering. Redaktøren har sluttansvar for design.  

c.     Et (diskusjons-) forum der alle kan komme med innlegg.  

På Forum kan alle gi uttrykk for egne meninger. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere/slette innlegg.   

d.   Redaksjonsrådet er også åpne for å vurdere stoff som ikke faller inn under punkt a - c.   

e.   Hedalen.no kan ha lenker til andre relevante nettsted, men ikke til private heimesider.   

f.     Reklame i form av "knapper" og annonser.

2. Redaksjonsrådet    

 1. oppnevnes av Bygdeutvalget og gir årlig rapport om virksomheten til Bygeutvalgets årsmøte.  
 2. har 4 medlemmer. Redaktøren er fast medlem, de andre velges for 3 år om gangen. Ett medlem er på valg hvert år.  
 3. møtes minst 2 ganger årlig og har ellers løpende kontakt pr. e-post eller telefon.  
 4. er sammen med redaktøren ansvarlig for innholdet på sidene.  
 5. Eventuelle tvils- / konfliktsituasjoner søker redaktøren først å løse i samråd med den/de det gjelder, dernest tas saken opp med rådet.  
   
 6. Bygdeutvalget er øverste klageorgan

3.  Eiendomsretten til sidene følger Åndsverkslovens bestemmelser. 

4. Økonomi 

Det skal skilles mellom bekjentgjøringer og annonser. Bekjentgjøringer skal være gratis for dem som har presentasjonssider, mens annonser skal være en inntektskilde for Hedalen.no. 

 • Hedalen.no får eget regnskap hos Bygdeutvalget.

 • arbeidet settes bort til et regnskapsfirma. 


Presentasjonssider

      27 bedrifter og 12 lag/foreninger har nå presentasjonssider på Hedalen.no.
Det er ønskelig at flere velger å presentere seg på nettstedet slik at vi kan få en samlet presentasjon av det som rører seg i bygda.

De som har nettsider, oppfordres til å ta kontakt med redaktøren når det er behov for å oppdatere sidene. Last ned bestillingsskjema her.

Nyhetssider

    Det har vært god tilgang på nyheter fra bygda i 2001. Det ble laga 200 nyhetsoppslag i tillegg til bekjentgjørelser og annonser.

Oppslagstavla er motoren i tiltaket og det som trekker lesere til nettstedet. Det er viktig at startsida oppdateres så ofte som mulig.

Vi legger vekt på å dekke mest mulig av det som rører seg i bygda og er glade for tips om stoff vi kan bruke til oppslag.

Nyhetsoppslag, bekjentgjørelser og deltakelse på Aktivitetskalenderen er gratis. 

Forum

På Forum har det i perioder vært god aktivitet.  Her kan hvem som helst skrive.  Det ser ut til at forum har appell til de fleste aldersgrupper.

Forum har mange lesere og relativt få skribenter.  Redaksjonsrådet oppfordrer flere til å skrive på Forum.  Vi minner om at flere har etterlyst respons på innlegg som er lagt ut.

Kilde for andre medier

Etter hvert har andre medier, særlig avisa Valdres, brukt Hedalen.no som kilde for egne oppslag.  Det ser vi positivt på.

Visjoner

Redaksjonsutvalget vil sammen med redaktøren fortsette videreutviklinga av Hedalen.no

     Vi ønsker å få på plass flere presentasjoner tilpassa hyttefolk og turister og ber bygdefolk samarbeide med oss om dette.

      Vi håper at flest mulig bedrifter, lag og foreninger vil delta med presentasjonssider på Hedalen.no.  Her minner vi om bygdeutviklingsprosjektet vi nå håper å få.  God informasjon om hva bygda har å tilby kan bidra til økt tilflytting.

      Vi håper at alle lag og foreninger melder sine aktiviteter til Hedalen.no, slik at disse kan legges inn på Aktivitetskalenderen. 

     Hedalen.no er glade for å ha mange lesere.  Vi oppfordrer alle til også å bli skribenter.  Forum kan være nettsted for god meningsutveksling og andre ytringer.

     Vi vil minne om at det er mulig å ha reklamebuttons på Hedalen.no.  Dette kan være en god måte å markedsføre bedrifter på. 

    Hvis Bygdeutvalget ønsker det, påtar Arne seg redaktøroppgaven for et år til.  På sikt håper han oppgaven kan overtas av andre og at dette kan være en deltidsstilling med riktig betaling i forhold til faktisk arbeid.

Redaksjonsrådet i Hedalen.no

Sigrid Haugen

Mona Strandbråten

Helge Nordby

Arne Heimestøl

 

Regnskap for Hedalen.no for 2001

Resultatregnskap                                                                     2001

 Driftsinntekter

Omsetning                                                                                36450

Sum omsetning                                                                       36450

 Driftskostnader

 Lønnskostnader                                                                         24400

Arbeidsgiveravgift                                                                         1561

Mindre anskaffelser                                                                       764

Innkjøp programvare                                                                     2604

Regnskapshonorar                                                                       1600

Tidsskrifter                                                                                  1770

Kontortelefon                                                                               2500

Porto                                                                                            247

Kjøregodtgjørelse                                                                         1000

Sum driftskostnader                                                                 36446

Arsoverskudd                                                                                  4

  

Balanse

 Eiendeler

 

Kundefordringer                                                                           1500

Bankinnskudd                                                                              104

Sum eiendeler                                                                          1604

 

 

Egenkapital/gjeld

Annen egenkapital                                                                            4

Avsetning regnskapshonorar                                                         1600


 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |