tPublisert:  03.03.13

 

 

Hedalen Bygdeutvalg   -   Årsmelding 2001

I løpet av 2001 har det blitt avholdt 6 styremøter og 6 møter ang. forskjellige arrangementer hvor BU har vært involvert.

På det første styremøtet ble det valgt en redaksjonskomité  til Hedalen.no bestående av Arne Heimestøl, Mona Strandbråten, Helge Nordby og Sigrid Haugen. 

På det samme møtet ble det vedtatt å støttet Ildjarnstad 4H med 500 kr til 4H fylkesleir. 

28. mai hadde styret befaring for å se til benker og bord som er satt ut. Etter befaringen kunne vi konstatere at bord og benker var forsvunnet fra Landsendvelta. Et bord var kjørt til pinneved på Engene. 

For å sette fokuset på ungdommen i bygda arrangerte BU et ungdomstreff 15. juni på ”Lokalet” for ungdom i ungdomsskolen og videregående. Målet med treffet var å lage en trivelig sammenkomst for ungdommen, samt å få ungdommen selv til fortelle hva de ser som positivt/negativt med Hedalen. 

7. september arrangerte BU i samarbeid med lag og foreninger bygdefest med utdeling av bygdeprisen. En fullsatt gymsal så at Gunn Kjensrud ble tildelt bygdeprisen for 2001. 

19. september arrangerte BU bygdemøte ang. helsetjenestene i bygda. Nesten 200 møtte opp. Inkl. ordfører, rådmann, lokalpolitikere, presse og lokalradio. 

30. desember arrangerte BU julebord for ungdom i ungdomsskolen. Nesten all innbudte kom og arrangementet må betegnes som en suksess. 

BU er sterkt engasjert i arbeidet med å planlegge 100års jubileet for Bautahaugen samlinger til våren. BU har arrangert to planleggingsmøter med lag og foreninger i bygda. 

Vi har skrevet brev til ordføreren med kopi til lokalpolitikerne og fylkeshelsesjefen ang. legesituasjonen i Hedalen. I brevet ble det pekt på hvor vanskelig situasjonen er for store deler av bygda. 

Det er satt ned ei arbeidsgruppe for å jobbe med å få til en rasteplass i bygda. Gruppa består av Ola Einar Grøv, Svein Harald Lie og Arnstein Ramstad. 

Når det gjelder ungdomsarbeidet har BU har fått mange positive tilbakemeldinger på arrangementene vi har gjennomført i 2001. Det er helt tydelig at vi har truffet blink her og kommer til å fortsette med arrangementer for ungdom i 2002. 

Bygdeutvalget kan se tilbake på et aktivt år. Samtidig ser vi fram til et minst like aktivt år i 2002. 

Bygdeutvalget har i 2001 bestått av:

Forman: Oddvar Gran

Kasserer: Bjørn Brenna

Sekretær: Anders Haugen

Styremedlemmer: Emmy Bakkom og Gunvor Kjensrud

Varamedlemer: Håvard Sukke og Trond Berg


Nettsideansvar: Arne Heimestø|