tPublisert:  03.03.13

 

 

Referat fra årsmøte i Hedalen Bygdeutvalg 10.02.2002

 

Sak 1. Valg av møteleder og sekretær

            Møteleder – Oddvar Gran

            Sekretær – Emmy Bakkom

            Valg av to personer til å underskrive protokollen – Magne Ruud og Tor Ingar Nordby 

Sak 2.  Årsmelding Hedalen Bygdeutvalg

            Anders Haugen leste årsmeldinga som ble godkjent uten kommentarer 

Sak 3.  Regnskap Hedalen Bygdeutvalg

            Bjørn Brenna presenteret regnskapet som ble godkjent uten kommentarer. 

Sak 4.  Årsmelding Hedalen.no

Sigrid Haugen leste årsmelding og vedtekter. Årsmeldinga ble godkjent uten kommentarer. 

Sak 5.  Regnskap Hedalen.no

            Bjørn Brenna presenteret regnskapet som ble godkjent uten kommentarer. 

Sak 6.  Valg

            Valgkomité: Kari Elsrud, Astrid Hegdal og Hermann Sukke (leder) 

            Leder: Oddvar Gran, gjenvalgt

                                      
Nye styremedlemmer:                  Astrid Braut

                                       Finn Holm Olsen

                                       Vigdis Klemetsrud

             Ny valgkomité:    Svein Gunnar Huset (ny)

                                       Kari Alm Elsrud (leder)

                                       Astrid Hegdal

             Revisorer: Gro Skinningsrud (ny)

                              Per Harald Grøv

             Arrangementskomité: Marit Bakke

                                                Gunn Nordby

                                                Anne Berit Ildjarnstad Eriksen

 Sak 7.  Brev til Helseminister Dagfinn Høybråten

Bygdeutvalget har skrevet brev som politikere fra KrF skal ta med til årsmøtet i Oppland KrF der Dagfinn Høybråten Skal delta.

Det kom forslag om at brevet sendes i posten direkte til helseministeren og at KrF politikerne tar med en kopi til årsmøtet. Det ble også foreslått å sende en kopi av brevet til fylkeslegen. 

Sak 8.  Informasjon om bygdeutviklingsprosjektet, samt planene for Solstad og svømmehall.

            Solstad

            Magne Ruud roste Bygdeutvalget for arbeidet de har gjort, da spesielt
            for ungdom.

Magne orienterte om Solstad og refererte fra møte som ble holdt på skolen ang. bruken av bygget.

Det er satt frist til 1. mars for å melde seg interessert i å fram en forretningsidé. 

”Småsamfunnsprosjekt – Hedalen”

Elling Fekjær orienterte om prosjektet

Arbeidsgruppa består av: Knut Korset, Svein Granli og Elling Fekjær. Staten bevilger penger til bygdesamfunn, ikke til kommuner.

Det er laget en prosjektbeskrivelse som skal tas opp i kommunestyret. Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre småsamfunn.

Prosjektet skal gå over fire år. Det skal ansettes en prosjektleder og gruppa skal bestå av fem medlemmer. Arbeidsgruppas mål er at Hedalen skal bli ei livskraftig bygd.

Det er sendt ut spørreskjema til skolen og de som gått ut de siste tre åra.

Neste møte ang. prosjektet blir 6. mars.

Det skalsøkes om 4 mill. til prosjektmidler. 

Svømmehall

Elling orienterte om planene. Han ønsker en tilbakemelding fra bygdefolket på om en svømmehall er interessant for bygda.

Når det gjelder100års jubileet for Bautahaugen Samlinger så er det ikke avgjort om vi får besøk fra Kongefamilien.

Elling orienterte litt om programmet selve dagen 

Sak 9.  Informasjon om Fossholt alpinanlegg

Gunnar Haugen orienterte om den planlagte slalåmbakken i øvre Fossholt. Prosjektet er i startfasen, men målet er å kunne bruke bakken allerede til høsten. 

Sak 10.Informasjon om Ildjarntunet

            Per Harald Grøv orienterte. 

Sak 11.Vegen Hedalen – Nesbyen

            Bygdeutvalget ber bygdefolket komme med innspill.

 

Referent

Emmy Bakkom


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |