tPublisert:  19.04.20


 

Natur- og kulturstier i Hedalen

Dette brevet har Kjell Ellefsen har sendt til Hedalsprosjektet v/Ordfører Knut Torgersen  og Bygdeutvalget for Hedalen, v/ Oddvar Gran.

I den tiden jeg med i styret for Sør-Aurdal historielag, snakket vi ved flere anledninger om å lage en natur- og kultursti ved Hedalselva. Målet var å legge til rette for at flere skulle få oppleve vakker natur og samtidig lære noe om natur, historie og lokal kultur.

Dessverre kom vi ikke i gang den gang. Siden har jeg ”luftet” ideen først med Jon Hasle ved Pilegrimsgården og nå sist med de ny eierne av Ildjarntunet – som har ment at denne ideen burde det arbeides videre med. Den erfaring jeg har fra flere historiske vandringer i Sør-Aurdal i årene 1992-2001, gir meg også frimodighet til å gi ideen videre når jeg nå forlater Hedalen og Sør-Aurdal.

Erfaringene fra  disse vandringene har vært at mange er interessert i i vandringer som gir rom for å oppleve natur, kultur, lokal historie og ettertanke om det å være menneske.  

De fleste som kommer til Hedalen, stopper ved stavkirken eller Bautahaugen, men etter min mening burde det legges til rette for at folk lettere kunne få oppleve mer av denne vakre dalen.  

Det ble for en del år siden lagt ned et betydelig arbeid for å merke Kongevegen og gjøre den kjent ved informasjonstavler. Min erfaring er at Kongevegen i dag er for vanskelig tilgjengelig for de fleste. Jeg tillater meg å komme med  følgende ide:  

Natur- og kultursti ved Hedalselva

Langs begge sider av Hedalselva går det stier fra Nerbybrua til den nye brua ved Ildjarntunet. På veststiden går i dag ”kongevegen” som er blåmerket, på østsiden går sti skiltet til Mølla. Stiene må merkes bedre  og ryddes – spesielt på to steder hvor den passerer hogstfelt. Grunneierne må selvsagt også kontaktes for godkjenning.  

Ideen er at langs denne stien settes opp poster/informasjonstavler hvor turgåere kan stoppe og lære noe om det de ser rundt seg. I dag finnes allerede en post ved Huse-mølla. Denne bør gjøres fyldigere og gjennom skisser forklare kanalsystemet som førte vannet til mølla.

Her er også satt opp noen benker som gjør den til en naturlig rasteplass. Mølla har etter min mening et potensiale til å bli et attraktivt turmål. Noen har allerede oppdaget at det går an ta ”søndagskafeen” her og i menigheten har vi så vidt prøvd med en kirkekaffe.  

Forslag til andre poster kan være:

  1. Orientering om  Kongevegen (en av de eksisterende tavlene kan brukes ved at den blir flyttet). Kan det gamle vadestedet lokaliseres?

  2. Orientering om fugle- og dyreliv – f.eks hvor mange elg som felles i Hedalen, besøk av gaupe og bjørn, fugler som finnes ved elva.

  3. En skjemmende hogstflate kan være en mulighet til å informere om moderne skogsdrift.

  4. Grustaket vi ser ved Nerby, kan fortelle om geologien i dalen, kanskje også om den geologiske sprekken som går gjennom Vidalen – Tollefsrudjuvet.

  5. Restene etter ei bru sør for mølla kan gi anledning til å fortelle om isgang som fenomen. Brua ble tatt av en kraftig isgang i 1989(?)

  6. Ved fossen nedenfor  ”Husebrua” kan lages et hvilested med en tekst som gir anledning til ettertanke. Kan der finnes en tekst (dikt av Hans Børli??) som kan gi rom for refleksjon/ettertanke – en tekst som for eksempel kan anvende elva som et symbol/metafor for livet ( bare for å gi et eksempel: ”tidi ho renn som elv mot os”).
    Etter min mening er det så vakkert omkring denne fossen at stedet egner seg til å sitte ned for hvile og ettertanke.

  7. Ildjarntunet presenteres, og historien om brua ved Ildjatntunet fortelles (den ble landskjent gjennom TV-serien ”Brobyggerne”)

Denne natur- kulturstien bør høre med i en sti fra Hedalen stavkirke til Bautahaugen. Veien gjennom Liagardene er både naturskjønn og  lokalhistorisk interessant - et gammelt sagbruk og navnet Kølhus forteller om kullbrenning. Det vil antagelig også ligge greit til rette med en sti opp til det gamle kraftverket i Busua.

Kan det legges til rette en parkeringsplass ved Nerbybrua? 

Jeg mener at dette området har mange muligheter med tanke på å skape en natur- og kultursti. Det vil kreve både penger og arbeid, men jeg tror også at det går an å få til en begynnelse uten altfor store investeringer av tid og penger. Så kan heller stien få lov til å utvikle seg over tid.  

Jeg har sett eksempler på slike natur- og kulturstier som har vært meget vellykkede – bl.a i Os i Østerdalen – Nørdalen natur- og kultursti --  eller se Engåvoll Gård.

Sti til utsiktspunktet ved Nedre Sauetjern

Jeg tillater meg også å foreslå at området omkring Nedre Sauetjern burde bli lettere tilgjengelig. Den som finner rette stien til Nedre Sauetjern (tar man feil kommer man inn i et myrområde), kommer raskt opp på snaufjell og får en fantastisk utsikt ytterst Bruskerudberget.

Hva med å sette opp skilt som forteller hva vi ser (det påstås at man ser over til Sverige)? Der Sauebekken ”kaster” seg utfor, finnes også rester etter en gammel demning som ble brukt for å samle nok vann til sagbruket på Skimten.

Etter hva jeg har hørt, gikk folk opp om kvelden, stengte demning og la seg til å sove i hytta si, for så neste morgen åpne demningen og skynde seg ned til saga. Også dette er et lite stykke kulturhistorie!

Hva med en post/informasjonstavle som forteller om floraen i Hedalsfjellet? 

Konklusjon:

Det finnes så mye vakker natur i Hedalen og så mye spennende kulturhistorie som fortjener å bli oppdaget av flere – både av tilreisende, men også av bygdefolket selv!

Ideene er hermed sendt videre……

Kjell Ellefsen

Kopi av brevet sendes til:

Iljarntunet v/Marit Helene og Per Harald Grøv

Hedalen.no v/Arne Heimestøl

Sør-Aurdal historielag v/Arild Haglund

Bautahaugen samlinger v/Elling Fekjær

Hedalen skole v/Arne Rønhovde

Hedalen menighet v/Svein Breen 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |