tPublisert:  10.11.06


 

 

 

k_skjold.gif (1856 bytes)Motorferdsel i utmark - hva er tillatt og hva er ikke tillatt

-Av Terje Flaten, Sør-Aurdal kommune-

Motorferdsel i utmark reguleres av "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" og "Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag". Formålet med loven er å regulere motorferdselen med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen, i dette ligger alt fra plante/dyreliv, stillhet, rekreasjonsverdier og naturopplevelser. Utgangspunktet i loven er at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt - med de unntak som framkommer i loven.

Hensikten med loven er ikke å hindre anerkjente nytteformål, det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. Det stilles videre krav til all motorferdsel at den skal aktsomt og hensynsfullt, dvs at den skal ikke volde unødig skade eller være til unødig ulempe. Det er også et krav til all motorferdsel at en må ha grunneiers tillatelse. 

Hva er det så som er tillatt? Det er en del formål som er tillatt direkte etter loven/forskriften, og som en derfor ikke trenger å søke om. Eksempler på dette er:

·        Politi-/ambulanse-/redningstjeneste

·        Nødvendig person-/godstransport i forbindelse med jord- og skogbruksnæring

·        Transport av jaktutbytte (elg og hjort)

·        Transport ved drift av turistanlegg som ikke ligger inntil brøyta vei (kun på vinterføre)

·        Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i forbindelse med bygging i samsvar med byggetillatelse (kun på vinterføre)

·        Opparbeiding/preparering av skiløyper i regi av lag/organisasjoner/kommunen

·        Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel (kun vinterføre) 

I tillegg til dette kan det, etter søknad, gis tillatelse for enkelte formål, eksempelvis:

·        Funksjonshemmede

·        Transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger mer enn 2,5 km fra bilvei

·        Kjøring i utmarksnæring

·        Transport av ved (utover det som er direkte tillatt)

·        Ervervsmessig kjøring/leiekjøring; for transport fra bilvei til hytte, tilsyn med hytter, transport av funksjonshemmede, transport av ved

·        I tillegg: I unntakstilfeller der søker påvises særlige behov som ikke dreier seg om turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 

Det som er listet opp over her er ikke noen uttømmende liste over hva som er tillatt, men et utvalg av det mest relevante, for en fullstendig lovtekst henvises det til http://lovdata.no på Internett.  

I Sør-Aurdal er det gitt 16 tillatelser til leiekjøring. Disse gir en god dekning i de områdene som har størst behov for slike. Hensikten med disse er at folk som har behov for transport får mulighet for å få dette dekket ved å benytte disse leiekjørerne, søknader vil da kunne bli avslått med henvisning til at det er mulig å få transport ved å bruke de som har leiekjøretillatelse i området. I tillegg til de som driver leiekjøring, er det også gitt enkelte andre tillatelser, i hovedsak til personer med funksjonshemming som gjør at de har et spesielt behov for transport.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |