tPublisert:  18.04.20

 

 

Årsrapport 2002 fra Kulturvernplanen for Vassfaret 

Skogsdriften 2001/2002.

Skogsdriften i avtaleområdet for Kulturvernplanen gikk i store trekk som planlagt siste driftsår.

En del vindfall på sommeren/høsten 2001 førte likevel til noen mindre endringer.

av årets driftskvantum på 780 m3, ble ca 400 m3 hogd manuelt og hestekjørt til vassdrag, ved Suluvasselva og Øvre Grunntjern og fløytet til Nevlingdammen. Resten av driftskvantumet ble hogd manuelt og kjørt med stammelunner til bilveg. 

I Amundheimen skog ble det dette driftsåret avvirket 77,2.5 m3, I Nevlingmoen skog (Vassfarplassen) ble det avvirket 233,41 m3, i Grunntjernskoaen ble det avvirket 41,17 m3, i Nordre Grøv skog ble det avvirket 188,59 m3, og i Olsonheimen skog 239,27 m3. 

Under, uka med  skogsdrift før motorsagas tid,  ble det hogd, barket og kjørt fram ca. 6 m3 fra Vassfarplassen. 

Skogsarbeidet i driftsesongen 2001/2002 er utført av Sigmund Lundberg fra Hurdal og Ole Bjørn Odden og Jarle Heiene fra Bagn. 

Ole Bjørn Odden er fast ansatt i Viken skogeierforening og har hatt det daglige tilsyn med skogsdriften og driftsbasen siste driftsesong. 

Brøtningen 2002.

I samråd med styret for Elvekassa ble gjennomsett av tømmer fra Øvre Grunntjern planlagt til lørdag 1. juni, men en tidlig vår førte til at datoen ble endret til lørdag 25. mai. 

Arbeidet med brøtningen startet ved påsketider med utlegging av lenser på is og tilsyn med dammer, båter og annet utstyr.

Arbeidet med fløytinga gikk greitt unna, og alt tømmer var tatt opp ved Nevlingdammen 5. juni. 

Vi har et godt samarbeide med styret for Vassfaret Elvekasse om brøtningen. Videre har vi et godt samarbeide Elvekassas damvoktere Bjarne Berg og Kristofer og Anders Vidar Storruste. 

Brøtningsmannskap i år som i fjor var Jarle Heiene og Ole Bjørn Odden.

Ellers har vi hatt et godt samarbeide med lastebileier Einar Bruskerud, sønnen Jan Bruskerud og Ståle Hagadokken fra Valdres Tømmer, som har tatt opp og sortert tømmeret som var fløyet til Nevlingdammen og har kjørt alt tømmeret fra kulturvernplanområdet. Jan var også med på deler av trøtningen. 

Informasjonsdel.

Lørdag 25. mai ble det i forbindelse med gjennomsett av tømmer i Grunntjemdammen arrangert åpen dag i kulturvernplanområdet. 

Kulturvernplanen hadde sørget for drosjebuss på Skjærbergvegen og hesteskyss fra Amundheimen til Grunntjerndammen for folk som ikke klarte å gå eller sykle de 5 kilometerne fra Nevlingdammen og inn til Øvre Grunntjern. 

Tross dårlig vær, besøkte vel 200 personer Vassfaret og kulturvernplanområdet denne dagen.Før dammen ble åpnet, orienterte styrelederen for Kulturvemplanen, Sjur Haanshus om arbeidet med å forlenge avtalen om Kulturvernplanen og betydningen av dette.

Tidemann M. Kolsrud orienterte om verneområdene i Vassfaret og Vidalen og om skogsdrifta i kulturvernplanområdet. 

I uke 11 i mars ble det vist fram og demonstrert redskap og arbeidsmetoder ved hogst og kjøring slik det foregikk før maskinene overtok. 

Denne uka fikk ca. 40 elever fra skoler i Sør-Aurdal sammen med sine lærere og ca. 35 andre besøkende informasjon om og delta i arbeidet med manuell hogst og tømmerkjøring med hest slik skogsarbeidet ble utført i Vassfaret før motorsaga og andre motorredskaper gjorde sitt inntog i dalføret.

Fredag var satt av til besøk av skoleklasser og lørdag var åpen dag.

 Alle besøkende fikk anledning til å delta i arbeidet og prøve seg på tømmerhogst med øks, svans og barkespade og tømmerkjøring med hest.  I tillegg var det laget en skogsti i området rundt Vassfarplassen og Amundheimen. 

I tillegg til disse dagene gikk det med 2 dager til forberedelser. Skogsarbeider var Ole Bjørn Odden og tømmerkjører var Ole Struksnæs. Videre deltok skogbrukslederne Nils Ivar Grøv og Lars Letmolie, skogbrukssjef Arild Haglund i tillegg til prosjektlederen. 

Informasjonsplan for 2003.

Styret har vedtatt å sette i gang skogdrift i vinter, slik at den årlige Vassfarbrøtningen også kan gå av stabelen i månedsskiftet mai-juni også 2003.

Åpen dag med gjennomsett av tømmer i Grunntjerndammen blir antakelig siste lørdag i mai. Dette vil bli endelig bestemt på ettervinteren når en ser hvordan snø- og isforholdene blir.

 I siste halvdel av mars vil det også bli satt av en uke til skogsdrift slik den foregikk før motorene gjorde sitt inntog i skogbruket. Det vil bli invitert skoleklasser som får informasjon om skogbruk og delta i arbeidet. Lørdagen blir avsatt til åpen dag. 

Driftsbasen.

Driftsbasen ved Grunntjerndammen ble ferdigstilt av entreprenør Martin Heiene i 1997.

Utvendig tjærebreing - maling av husene og noen mindre utvendige arbeider har vært utsatt på grunn av stram økonomi og i påvente fornyelse av driftsavtalen. 

For at driftsbasen ikke skal forfalle for fort, må dette arbeide og noen mindre vedlikeholdstiltak utføres med det første. 

Kulturarbeider.

Prioritert ungskogpleie i driftsplanperioden 1995-2004 er stort sett utført. Det ble i høst foretatt noe lauvrydding i eldre hogstflater.

Det  er foretatt noe planting i år, av dette en del supplering til naturlig gjenvekst.

Mange frøtre av furu ble tatt av vinden i for høst, slik at det antakelig må plantes noe furu i tillegg til gran på de nyere hogstflatene. 

Vegvedlikehold.

Vintervedlikeholdet 2001/2002 var satt bort til Einar Bruskerud. Han har også oppdraget for vinteren 2002/2003.

Det ble i høst foretat delvis grusing av Grunntjernvegen av Jarle Heiene og Einar Bruskerud. 

Driften vinteren 2002/2003.

Avtalen om Kulturvernplanen mellom staten og grunneierne gikk ut ved årsskiftet 1999/2000. Avtalen ble først forlenget ut driftsåret 1999/2000 og senere med I år slik at driften fram til avslutning av driftsåret 2000/2001 var sikret økonomisk.

I løpet av siste vinter ble driftsfondet økt fra 2,5 til 4 millioner kroner. 

Det arbeides nå med ny organisering av Kulturvernplanen for Vassfaret.

Mens dette arbeidet pågår, har styret i oktober 2002 vedtatt at det også settes i gang drift i vinteren 2002/2003 med et fløtningskvantum på ca. 400 m3. Denne driften skal foregå i Olsonheimen skog og Dokken skog.

Videre vil det bli tatt ut noe vindfalltommer. Dette tømmeret kjøres med stammelunner til bilveg og alle driftsutgifter belastes grunneierne 

I tillegg vil det bli avvirket mindre kvantum i forbindelse med informasjonsuka i mars ved Vassfarplassen. 

Dette er en begrenset drift i påvente av at arbeidet med ny organisering og fornyelse av driftsavtalen skal avsluttes. Styrets plan er at dette skal være avklart innen forsommeren 2003. 

Økonomi.

Sjvret har akseptert et tilbud fra Miljøvern- og Landbruksdepartementene om en økning driftsfondet fra 2,5 til 4 millioner kroner.

Avkastningen av dette fondet vil med god forrentning og stram økonomistyring stort sett kunne dekke merkostnadene med manuell hogst, hestekjøring og fløyting av tømmer som

til vassdraget. Dette gjelder ca. halvparten av driftskvariturnet i avtaleottirådet til nå.

Departementene har uttalt at det ikke kan forventes ytterligere tilskudd til driften.  

Styret arbeider med å få på plass en ny organisering og avtale med samarbeidspartnere som kan være med og bidra, særlig på informasjonssiden. 

Samarbeidspartnere.

Vi har et godt samarbeide med skogeierne i avtaleområdet og de lokale skogeierlagene.

Fra og med driftsesongen 1999/2000 er det inngått avlønnings samarbeidsavtale med Viken skogeierforening.

Tidligere har ansatte i Viken utført deler arbeidet for Kulturvernplanen. Nå blir alle som utfører skogsarbeid og tømmerfløting engasjert i Viken. 

Driften i avtaleområdet foregår i nært samarbeid med skogbrukssjef Arild Haglund i Sør Aurdal, skogbrukssjef Ola Akervold i Flå og skogbrukslederne i Viken skog. 

Vi har også et godt samarbeide med lastebileier Einar Bruskerud i Valdres Tømmer, som kjører tømmeret fra Vassfaret. Han har også snøbrøytinga i området.

Vi har også et godt samarbeide med familien Fossholt som har vaktstasjonen for sikringsradioen i Hedalen og kjører drosjebuss på åpen dag. 

Samarbeide med Elvekassa.

Styret for Vassfaret Elvekasse og styret for Kulturvernplanen er enige om arbeidsmålsettinger for «Vassfarbrøtningen» når det gjelder vannmengder og tidspunkt for fløytinga i «normalår».

Styret for Elvekassa kan gi dispensasjon fra dette når forholdene tilsier dette, for eks. ved sein isløsning, værforhold m.v. 

Etter å ha prøvd og feilet noen år er vi kommet til at beste tidspunkt for gjennomsett av tømmer fra Øvre Grunntjern er lørdagen nærmest månedsskiftet mai/juni. Dette må betraktes som «normalår» der en slipper utsetting av gjennomsetten i Grunntjerndammen på grunn av isforholdene m.v.

Da er det stor mulighet for å gjennomføre brøtningen uten endring av planlagt tidspunkt for åpen dag og samtidig utføre arbeidet så raskt som mulig etter isløsning. 

Anders Vidar Storruste fra styret og Einar Bruskerud fra skogeierlaget har forhandlet fram en intensjonsavtale med Elvekassa om brøtningen i Vassfaret hvis avtalen om Kulturvernplanen fornyes. 

Styret.

Styre for Kulturvernplanen har i 2002 vært Sjur Haanshus (leder) og Kolbjørn Hoff fra fylkesmannen i Oppland og Kristin Holte Sandvik fra grunneierne.

I tillegg møter Steinar Steinarson jr. fra Flå kommune og Anders Vidar Storruste fra Sør-Aurdal kommune i styret uten stemmerett.

Prosjektledelse.

Oppland Skogselskap er operatør for Kulturvernplanen. sekretariat for styret, og har ansvar for forvaltningen av driftsfondet og fører regnskapet. 

I forbindelse med avtale mellom styret for Kulturvernplanen i Vassfaret og styret for Valdres Forsøksring om prosjektledelse av Kulturvernplanen for deler av Indre Vassfaret landskapsvernområde, ble det også gjort avtale om oppsyn for landskapsvernområdene i Vassfaret og Vidalen med reservater.

Valdres Forsøksring ved ringleder i skogbruk, Tidemann M. Kolsrud som utøvende prosjektleder/oppsynsmann har vært engasjert med inntil ca. '/2 årsverk årlig fra juni 1990 og inntil videre til dette arbeidet.

På grunn av begrenset økonomi har det til nå vært brukt mellom 42 og 108 dagsverk pr. år til dette arbeidet. 

Avtalen mellom styret for Kulturvernplanen og Valdres Forsøksring er sagt opp og Tidemann M. Kolsrud sluttet som prosjektleder i september, etter driftsåret 2001/2002. Han slutter som oppsyn for verneområdene 31.desember 2002.

Tideligere skogbruksleder i Viken Nils-Ivar Grøv er engasjert som prosjektleder/oppsyn, foreløpig for ett år. Han startet opp arbeidet i oktober med planlegging av driftsåret 2002/2003.

Sør-Aurdal kommune holder kontor for prosjektlederen. Nils-Ivar Grøv kommer delvis til å ha heimekontor. 

Undertegnede har i 2002 utført i alt ca. 46 dagsverk i Vassfaret. Av dette ca. 30 dagsverk i forbindelse med Kulturvernplanen, resten er oppsyn i verneområdet. 

Undertegnede vil få takke arbeidere, entreprenører, grunneiere, styre, ansatte i Oppland Skogselskap og Viken skog, saksbehandlere i departementene og andre medarbeidere og samarbeidspartnere for et godt samarbeide i 2002. 

Vi håper styret kan forhandle fram en ny driftsavtale med et tilstrekkelig økonomisk fundament, slik at driften i kulturvernplanområdet kan fortsette med hestekjøring og tømmerfløting omlag slik det har vert til nå, og med tilstrekkelige midler til informasjon om skogens kulturhistorie og godt miljøvennlig skog- og utmarksbruk. 

Med hilsen

Nils-Ivar Grøv og Tidemann . Kolsrud prosjektledere


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |