tPublisert:  18.04.20

 

 

Rapport om oppsynsvirksomheten 2002 

I forbindelse med avtale mellom styret for Kulturvernplanen i Vassfaret og styret for Valdres Forsøksring om prosjektledelse av Kulturvernplanen for deler av Indre Vassfaret landskapsvernområde i 1990, ble det også gjort avtale om oppsyn for hele Vassfaret og Vidalen landskapsvernområder med reservater. 

Valdres Forsøksring ved ringleder i skogbruk, Tidemann M. Kolsrud som utøvende prosjektleder/oppsynsmann er engasjert med inntil ca. ½ årsverk årlig fra juni 1990 og inntil videre til dette arbeidet. 

På grunn av begrenset økonomi har det til nå vært brukt mellom 42 og 108 dagsverk pr. år til dette arbeidet. 

Avtalen mellom styret for Kulturvernplanen og styret for Valdres Forsøksring er fornyet og gjelder for ett år av gangen fra 1/1 1992 og inntil en av partene sier opp avtalen.

Valdres Forsøksring er arbeidsgiver for undertegnede og refusjon for utført arbeide skjer etter selvkost. 

For oppsynsmannsfunksjonen er det utarbeidet egen avtale og instruks datert 22.06.90.

For prosjektleder/oppsynsmann er det stilt kontor til disposisjon på rådhuset i Sør-Aurdal, 2930 Bagn. 

Avtalen mellom styret for Kulturvernplanen og styret for Valdres Forsøksring er sagt opp med virkning fra årsskiftet 2002-03.  

Ny prosjektleder/oppsyn for 2003 er Nils-Ivar Grøv fra Hedalen. Han har tidligere vært skogbruksleder i Viken. Han er foreløpig engasjert for ett år. 

Av praktiske årsaker har han overtatt prosjektledelsen for Kulturvernplanen ved planleggingsstart for driftsåret 2002-03. 

Han tar over oppsynet for verneområdene fra 1/1 2003. 

Arbeidstid.

Det ble i 2002 utført i alt ca. 46 dagsverk i prosjektledelse og oppsyn. Oppsynsvirksomheten utgjør ca. 16 dagsverk av dette. Av dette utgjør 3 dagsverk møter og befaringer, 4 dagsverk med kontorarbeid, rapportskriving og informasjon m.v. Resten er oppsyn i forskjellige deler av verneområdet. 

Oppsynet hadde fram til 1996 et årlig budsjett på kr. 70.000,-. Fra 1997 har budsjettet vært på kr. 60.000,- årlig, bortsett fra i 2001 da det var kr. 40.000,-. Oppsynsvirksomheten er tilpasset de årlige budsjett. Med økende kostnad har dette ført til reduksjon i virksomheten. Etter avtale med fylkesmennenes naturforvaltere er det oppsynet ute i marka som er mest redusert.  

Oppsynet.

Mye av virksomheten går med til å informere om verneregler og avtaler m.v., tilsyn med anleggsvirksomhet i området og til å bli bedre kjent i området.

Hvert år oppsøkes noen grensepunkter for kontroll. 

Oppsynet mener det er mindre søppel og skrot i området nå enn rundt 1990. Det tyder på at de som besøker verneområdene er flinkere til å ta med seg søppel ut av området.

Det er også et inntrykk at trafikken i området er noe mindre nå enn for 12 år siden. 

Et problem er at søppelcontaineren som stod ved Vassfar-bommen i Hedalen nå er tatt bort, slik at søppel fra verneområdet må kjøres til miljøstasjonene på Nes i Ådal eller Bagn. 

Det er drøftet å sette i gang en felles informasjon fra fylkesmennene og kommunene om motorferdsel i utmark generelt og spesielt for verneområdene.  

Jeg blir godt informert om virksomheten i de enkelte kommunene, spesielt fra skogbrukssjefene. Jeg blir fortløpende orientert om dispensasjoner fra vernereglene m.v.  

Informasjonsbehov.

Henvendelser undertegnede har mottatt på forskjellig vis og innlegg i media tyder på at det fortsatt er et behov for informasjon til grunneiere, bygdefolk og allmennheten for øvrig om verneregler, skogsdrift og anleggsvirksomhet m.v. i verneområdet. Dette gjelder spesielt reglene for motorferdsel i utmark og ferdsel i verneområdet regulert av vernereglene. 

Dyrelivet i Vassfaret.

Når det gjelder dyrelivet i området er grunnlaget for å kunne uttale seg noe spinkelt.

Bestanden av småvilt, rype, skogsfugl og hare er variert og etter mitt skjønn mindre i dag enn for 10-12 år siden.

Elgbestanden er gått ned noe etter de siste års store fellinger, men fortsatt er det en stor bestand. Ungskogfelt av furu er det vanskelig å få opp uten for store beiteskader. 

Det er etter hvert blitt en del rev etter skabbperioden. Gauper har tilhold i verneområdet.

Det finnes en del mår og mink.

Det har vært bjørn på farten i og omkring verneområdet siste året. Dette er hannbjørner som streifer over store områder. Jeg er ikke kjent med at det er observert binne med unger i vill tilstand vest for Randsfjordvassdraget. 

Det finnes rovfugl i området. Dette er følsomme opplysning så det kommenteres ikke nærmere her.

De fleste vintrer er det tamrein på beite på begge sider av dalføret. 

Driftsplanene

for skogsdriften i Indre Vassfaret landskapsvernområde for perioden 1995-2004, er utarbeidet i 1991 og revidert 1994.  

Det er forvaltningsmyndigheten som er ansvarlige for utarbeidelsen av driftsplanene. 

Planlegging av arbeidet med driftsplaner for perioden 2005 -2014 startet opp i vår.

Fotografering er utført i 2002 og markarbeidet planlegges utført i 2003, slik at planene kan leveres klare for godkjenning våren 2004. 

Terrengslitasje.

Vassfaret som attraksjonsområde for allmennheten og turistnæringene, spesielt i Flå, Nes og Sør-Aurdal vil etter mitt skjønn få større og større betydning.

Presset på og slitasjen på området kan derfor øke etter hvert.

Særlig Indre Vassfarets sentrale deler er attraktivt for mange. Det er derfor ønskelig med en spredning av trafikken, slik at slitasjen på terrenget i verneområdene blir mer fordelt. 

Sti- og løypeplanen som er utarbeidet er her et godt hjelpemiddel.

Flå og Sør-Aurdal har nå laget sti- og løypekart som dekker Vassfarområdet og store deler av Vidalen. Disse kartene kan en få kjøpt. Flå kommene og Sør-Valdres utvikling kan gi nærmere opplysninger. 

Slitasjen på de mest belastede stiene er de siste årene noe mindre enn først på 1990-tallet.

Flere stier i verneområdet er merket og forsterket på svake punkt. 

Kulturlandskap og boplasser.

Eierne av Vassfarplassen har fått byggetillatelse til å sette opp igjen 6 bygninger i gammel stil på plassen. Hovedhus, drengestue, låve, bur/uthus og skjul er alt oppført. Det er videre gitt tillatelse til å sette opp badstue/korntørke på tomt nede i jordet.

I tillegg er det funnet tomt etter smia. Like ved låven sto også fjøs og stall og ved kjelda eldhuset. 

Fylkesmannen har nå satt i gang slått på deler av vollen på Vassfarplassen for å ta vare det biologiske mangfoldet av gamle kulturplanter og beitemarksopp. 

Kulturlandskapet rundt Olsonheimen, som ligger i Bringen naturreservat er i ferd med å gro til med trær, busker og kratt. Det er gitt tillatelse til å ta ut ved til bruk på Olsonheimen, men dette blir for lite.

Kulturminner i det gamle kulturlandskapet er i ferd med å bli ødelagt og forsvinne i skogen, som er i ferd med å ta tilbake det gamle kulturlandskapet. 

Det arbeides nå med en plan for å ta vare på kulturlandskapet rundt Olsonheimen

Eierne har søkt om å få rydde rundt det gamle kulturlandskapet.  

Eierne har befart området sammen med fylkesmannen miljøvernavdeling i sommer og drøftet hvordan kulturlandskapet og kulturminner skal tas vare på.   

Kontaktutvalg for verneområdene i Vassfaret og Vidalen.

Utvalget ble etablert i 1991/92 med Ola Akervold som leder og Elling Fekjær som nestleder.

Fra 1996 til 2000 var Anders Vidar Storruste leder av utvalget. Steinar Steinarson ble valgt til leder av utvalget i 2001. 

Representanter til utvalget er oppnevnt av fylkesmennene, med 1 representant for hver kommune, 1 representant for grunneierne i hvert fylke, 1 representant for skogbruksetaten i hvert fylke, 1 representant for Kulturvernplanen og 1 representant for forvaltningsmyndigheten hos fylkesmannen i hvert fylke. 

Utvalget har ikke hatt møte i 2002 . Oppsynet er sekretær for utvalget. 

 

Etter vel 12 år som oppsyn for verneområdene i Vassfaret og Vidalen og prosjektleder for kulturvernplanen, er det på tide å overlate ansvaret til yngre krefter.

Som nevnt er avtalen om prosjektledelse/oppsyn sagt opp fra årsskiftet 2002/2003.

Nils-Ivar Grøv har i høst overtatt arbeidet som prosjektleder og overtar arbeidet som oppsyn i verneområdene fra nyttår.

 

Jeg vil få takke alle jeg har vært i kontakt med disse årene for godt og hyggelig samarbeide. Dett gjelder spesielt pressen, grunneierne i området, fylkesmennenes miljøvernavdelinger i Buskerud og Oppland, kontaktutvalget for verneområdene og forvaltningen i Sør-Aurdal, Nes, Flå og Ringerike kommuner. 

Jeg ønsker Nils-Ivar Grøv lykke til med arbeidet. 

God jul og godt nytt år til alle!

Med hilsen  

Tidemann M. Kolsrud


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |