tPublisert:  10.11.06

 

 

Høyre logoSør-Aurdal Høyre

-Av Lars Elsrud-

Hedalen.no ønsker å sette fokus på kommunevalget.  Dette vil redaksjonen gjøre ved at de ulike partiene/listene får anledning til å presentere seg selv for velgerne. Nå er det Høyre sin tur.

Litt om Sør-Aurdal Høyre

Vi har i denne perioden tre kommunestyrerepresentanter og ett medlem i formannskapet. De tre kommunestyrerepresentantene er fra henholdsvis Hedalen, Begnadalen og Bagn. Formannskapsmedlemmet er fra Hedalen.

Styret i Sør-Aurdal Høyre (SAH) består av 5 medlemmer, og tre av disse er fra Hedalen. Dette er Lars Elsrud (leder), Amund Grønhaug (nestleder) og Roar Myrvang (styremedlem).

Lederen er også medlem av Oppland Høyre (OH) sitt fylkesstyre, og er her valgt til 1. nestleder (politisk nestleder: leder av politisk utvalg og medlem av arbeidsutvalget). Dette kan være interessant, da en i politikken Kan ha behov for kontakt med politiske miljøer også utenfor egne kommunegrenser. 

SAH sin liste inneholder følgende hedøler:

Elling Fekjær (nr. 2), Lars Elsrud (nr. 5), Roar Myrvang (nr. 7), Martha S. Nordby (nr. 9), Øyvind Jordet (nr. 10), Målfrid Strandbråten (nr. 12), Finn Holm Olsen (nr. 13), Astrid Hiller (nr. 14), Olav Kristian Huseby (nr. 15) og Amund Grønhaug (nr. 16). 

Hva har Sør-Aurdal Høyre fått til i inneværende periode

Vi mener vel å kunne hevde at Elling sin innsats har vært viktig for å få småsamfunnprosjektet hit til bygda.

Denne svært positive innbydelsen til å presentere seg på hedalen.no kom litt tett etter ferien, til at jeg har rukket å få inn en skikkelig ”skryteliste” fra våre tre aktive politikere. Men det kan vi komme tilbake til på forumet, om det er interesse for det.  

Kommende periode

På Hedalen.no har Olav Kristian nevnt noen punkter han ønsker fokus på.  

Legesaken

Vi har i vårt program at det skal finnes legekontor både i nordre og søndre del av kommunen. Vi er flere i styret som mener en i søndre del må samarbeide om legekontor med Nes. Dette for å kunne skape et litt større fagmiljø, og for å gjøre et legekontor her i området så sterkt som mulig mot ”tyngdekraften” fra Fagernes og Hønefoss. 

For øvrig har SAH fått inn et punkt i OH sitt program om bedre ambulansedekning i distriktene. OH vil også jobbe for at fødestua på Fagernes beholdes. 

Kommuneøkonomien

Vi har i vårt program at vi vil arbeide for å utvikle tjenesteområder med fullt budsjettansvar og overførbart over-/underskudd. Videre at det gjennomføres tiltak som holder nede andelen lønnsutgifter (n.b. vi mener ikke at de ansatte skal tjene dårlig) i budsjettet til fordel for investeringer, vedlikehold og annen tilrettelegging for aktive og levende lokalsamfunn. 

Hvorfor forfaller skolene

Temaet skole kan enkelt sagt deles i to; bygninger/materiell og kunnskapen som formidles. Når det gjelder bygninger og materiell, henger dette sammen med punktet ovenfor om kommuneøkonomi. Blir kommunens lønnsutgifter store, så må aktivitet i form av investeringer og vedlikehold reduseres. 

Vi er veldig opptatt av kunnskapen som formidles i våre skoler. Dette er et veldig viktig grunnlag for hvilken muligheter oppvoksende sør-aurdøler skal få i sitt voksne liv, og hva de kan tilføre Sør-Aurdal og Hedalen.

Her har jeg personlig (Lars) lyst til å lufte det som kanskje kan skaffe en del pigger ut. Bør en fokusere på å beholde barneskolene der de ligger i dag, men slå sammen ungdomskolene i Hedalen, Nes og Bagn og etablere en ”inter-kommunal” ungdomsskole for de 3 siste årstrinnene, f.eks. et sted på Begnadalen / Garthus. Jeg selv tror en slik skole kan gi et bedre tilbud i bl.a. valgfag og den vil være et bidrag til ytterligere fjerning av ”sosiale” bydegrenser.  

Hva med sammenslåing av kommunene – er dette bra eller dårlig for Sør-Aurdal

Vi har i vårt program at spørsmålet om evt. sammenslåing skal avgjøres ved folkeavstemning.

Vi har også i vårt program flere punkter i forhold til regional samarbeid, bl.a. i forhold til videregående skole, beholde stamvegen, videreutvikle det desentraliserte høgskoletilbudet, et regionalt næringslivsamarbeid m.m. Vi mener også det er viktig for Valdres at Fagernes styrkes som regionsenter, og på denne måten kan være med å konkurrere om bl.a. interessante statlige arbeidsplasser. I SAH er vi usikre på om en kan få til dette med dagens kommunestruktur, uten at det dannes et nytt, tungt forvaltningsnivå (region). Vi ønsker nemlig ikke mer byråkrati.

Om en kommunesammenslåing er bra eller dårlig for Sør-Aurdal er vanskelig å si – det kommer an på hva en vektlegger, og det er derfor spørsmålet må avgjøres ved en folkeavstemning. Det som er sikkert, det er at det er dårlig for Sør-Aurdal om vi mister mange offentlige tjenester som følge av en sammenslåing. Men det er også dårlig for Sør-Aurdal om mange offentlige tjenester får dårligere kvalitet ved å opprettholde dagens kommunestruktur. For det er vel liten tvil om at en god del folk kun ønsker å jobbe på steder der de har et fagmiljø rundt seg. Og da kan det være at en liten kommune ikke når opp i konkurransen om gode fagfolk i fremtiden. 

Derfor er det interessant å se på et samarbeide med Nes på en del områder. Dette er en måte å etablere større fagmiljøer her i området. Dette vil også være fagmiljøer som er vanskelig å fjerne herfra, fordi de både gjelder for Ringerike og Sør-Aurdal/Valdres. Så kanskje det beste på sikt vil være en Valdres kommune, som i forhold til vårt område har et godt samarbeide med Ringerike. 

Hvorfor stemme på Sør-Aurdal Høyre

Vi mener vi har en liste med god fordeling hva alder, kjønn og geografi angår. Vi er overbevist om at vår ordførerkandidat, Anette Hougsrud fra Begnadalen, vil gjøre en svært god jobb som ordfører i forhold til å bidra til at alle bygdene i kommunen skal kunne møte fremtidens utfordringer. Vi er overbevist om at vår 2. kandidat Elling Fekjær vil fortsette sin aktive jobbing for en positiv utvikling i Hedalen. Og vi er overbevist om at også de 9 andre kandidatene fra Hedalen på SAH sin liste vil bidra positivt om SAH får stemmer nok til at  flere herfra skal bekle verv i kommunestyre, formannskap eller komiteer.

Vi vil også benytte vårt gode nettverk inn mot en forhåpentligvis stor fylkestinggruppe for Høyre, i saker som må løses utenfor våre grenser. Og vi vil samarbeide med lokallagene i kommunene rundt oss, for å forsøke å få best mulig løsninger for både vårt område og regionen. 

Her kan du få en oversikt over hvilke saker de ulike kandidatene brenner for


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |