tPublisert:  10.11.06

 

 

Sør-Aurdal Arbeiderparti

Hedalen.no ønsker å sette fokus på kommunevalget.  Dette vil redaksjonen gjøre ved at de ulike partiene/listene får anledning til å presentere seg selv for velgerne. Nå er det Sør-Aurdal Arbeiderparti sin tur.

Sør-Aurdal Arbeiderparti har lange tradisjoner med å inneha flertallet i kommunestyret, og derved også lange tradisjoner med å ta styringen og ansvaret.
Resultatet av kommunestyrevalget i september vil bestemme hovedlinjene i den politiske utviklingen i Sør-Aurdal de neste fire årene.
Sør-Aurdal Arbeiderparti vil aktivt arbeide mot sentrale politikere og myndigheter for å få styrket kommuneøkonomien.
For vårt parti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har trygghet i hverdagen sin, derfor vil vi spesielt arbeide for :

 • at våre barn og unge kan vokse opp under gode og trygge oppvekstforhold

 • at vi har tilbud på fritida som dekker våre aktivitetsbehov, og gir livet vårt kvalitet

 • at vi sikrer folk arbeid

 • at våre syke og pleietrengende skal få den hjelp og omsorg de har behov for

 • at næringslivet i kommunen og regionen styrkes , slik at det gis reelle muligheter til å opprettholde levende bygder

 • at vi skal ha en trygg og god kommuneøkonomi

  Sør-Aurdal Arbeiderparti vil arbeide for:


KULTUR

 • å støtte de frivillige organisasjonene

 • å ta vare på og sikre våre kulturskatter

 • å støtte aktivt idretten og musikklivet i kommunen

 • å støtte kulturtiltak for barn , unge og eldre

 • at alle deler av kommunen får et godt, allsidig og likeverdig kultur-
  og aktivitetstilbud

 • å tilrettelegge tiltak for uorganisert ungdom

 • å få en ungdomsarbeider på heltid


HELSE OG SOSIAL

 • å styrke de hjemmebaserte tjenestene

 • å videreutvikle forebyggende tiltak

 • å beholde og videreutvikle en effektiv ambulansetjeneste

 • at det gis et tilstrekkelig service- og aktivitetstilbud

 • at generelt forebyggende helsearbeid prioriteres

 • å sikre et godt legetilbud i kommunen

 • å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell

 • å sikre fortsatt utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen

SAMFERDSEL

 • utbedring/opprustning av det kommunale vegnettet

 • å bedre bussforbindelser i deler av kommunen

 • at nødvendige trafikksikkerhetstiltak ivaretas

 • at en generelt god standard på fylkesvegene i kommunen blir opprettholdt

 • og at utbedringen av fylkesvegen over Leirskogen blir fullført

JORD OG SKOGBRUK

 • at nødvendige tilskuddsordninger til jord- skogbruk opprettholdes

 • å stimulere til fellestiltak innen og i tilknytning til jord- og skogbruket, basert på markedsmessige muligheter

 • at tiltak som kan øke videreforedlingen av råstoffer fra jord- og skogbruk innen kommunen blir støttet

 • at bosettingsstrukturen i bygdene opprettholdes

 • at flere arbeidsplasser, spesielt for ungdom, kan etableres innen skogbruket

NÆRINGSUTVIKLING

 • å styrke eksisterende, og tilrettelegge for nye arbeidsplasser

 • opprettholdelse av kommunale lærlingeplasser

 • å utvide og forbedre servicetilbudet til turister og fastboende

 • å opprettholde og videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og næringslivet, og stimulere til bedre samordning av næringspolitikken

 • at kommunens næringsarenaer får muligheter til å drive en aktiv markedsføring av Sør-Aurdal som industrikommune

 • at det er tilstrekkelig med byggeklare tomter til boligbygging, nærings- og industrivirksomhet i alle deler av kommunen

 • at det blir tilrettelagt muligheter til rimelige utleieboliger for ungdom

 • at kommunen får bredbåndstilknytning til næring og privat bruk

 • at den positive utviklingen med bygging av minikraftverk, og utnyttingen av vannkraften vi har i kommunen, kan fortsette

REISELIVSNÆRINGEN

 • at ressursene innen reiselivsnæringen blir utnyttet på en fornuftig måte, og at det legges vekt på vår kommunes naturgitte særpreg

 • at tiltak blir nøye planlagt, og i samarbeid med grunneierne

 • at vi kan få aktiviteter og servicetilbud som gjør kommunen attraktiv for turistene

 • at tiltaksarbeidet og markedsføringen styrkes med henblikk på å få en bedre utnyttelse av disse viktige ressursene for kommunen og innbyggerne

SKOLE – UTDANNING

 • å legge forholdene til rette slik at intensjonene i skolereformene kan gjennomføres

 • å kunne gi alle elever et faglig godt tilbud

 • at det kan gis tilbud om videreutdanning gjennom voksenopplæring

 • at den gode standarden i skolene våre blir opprettholdt

 • at SAUS utbedres, eventuelt ombygges så raskt som mulig i valgperioden

 • at vi fortsatt skal ha en desentralisert skolestruktur som i dag

 • at skolefritidsordningen blir opprettholdt på dagens nivå

BARNEHAGER

 • at alle som ønsker barnehageplass skal få det

 • at barnehager og fritidshjem utvikles i samarbeid med foreldre og organisasjoner i

 • henhold til intensjonene i lov om barnehager.

 • at ordningen med søskenmoderasjon opprettholdes

Intervju med noen av kandidatene på valglista for Sør-Aurdal Arbeiderparti: 

Anders Vidar Storruste, Hedalen, 49 år, har mange år bak seg i politikken i Sør-Aurdal. Han går nå inn i sin 6. periode for Arbeiderpartiet og har blant annet vært hovedutvalgsleder og formannskapsmedlem i flere perioder.

Han mener at:

En av de viktigste oppgavene for partiet i kommende periode er å jobbe for at vi i Sør-Aurdal skal ha levende bygder med de servicetilbud som er nødvendige i den velferdstaten Arbeiderpartiet har bygd opp og ønsker å opprettholde. Vi er da samtidig avhengige av å bruke våre politiske kanaler mot sentrale myndigheter for å få de til å forstå at kommunene da må få bedre økonomiske handlingsrom for å klare dette.

Han mener også at markedskreftene styrer de politiske beslutningene i for stor grad. Resultater av alle nedskjæringer i egen kommune de siste årene viser seg i dag for eksempel på vedlikeholdssida.

Storruste er en av skeptikerne når det gjelder å slå sammen Valdres-kommunene til en storkommune, det er ikke bevis for at små kommuner har dårligere økonomi enn store kommuner. En sammenslåing vil etter hans mening også føre til nedleggelse av skoler og et generelt dårligere tjenestetilbud til befolkningen, noe som i sin tur vil føre til avfolkning i bygdene. Vi må også i framtida satse på å utvikle det kommunale samarbeidet med tanke på innsparing. I den forbindelse kan det være nødvendig å evaluere den organisasjonen vi i dag har i Valdres. 

Magne Damslora, Begnadalen ,49 år, går inn i sin 3. periode som kommunepolitiker. Han har i sine tidligere perioder sittet som nestleder i levekårskomiteen og har vært varamann til formannskapet.

Han mener at:

Den viktigste jobben for partiet i kommende periode blir å arbeide for å beholde de arbeidsplassene vi har, samt skape nye ved at næringslivet i kommunen stimuleres.

Andre viktige områder som det må jobbes med er eldreomsorgen og skoletilbudet i kommunen. 

Liv Barbro Veimodet, Begnadalen, 38 år, er nykommer i politisk sammenheng i Sør-Aurdal.

Hun mener at:

Sør-Aurdal kommune skal være en god kommune å bo i for både unge og gamle, derfor må vi sørge for at våre barn fortsatt får et godt skoletilbud og at ungdommen fortsetter å videreutdanne seg og at de siden tar med seg sin kompetanse tilbake til Sør-Aurdal og etablerer seg her. For å klare dette må det skapes flere arbeidsplasser, vi må ha tilbud på fritida som dekker aktivitetsnivået og som gir hverdagen vår kvalitet. Det skal være attraktivt å bli gammel i vår kommune. 

Sør-Aurdal kommune har til dels mange barnevernsaker og stadig økende rusproblematikk blant de unge. Nøkkelen her blir å jobbe forebyggende, å sørge for gode nettverk helt fra barna er små. Vi må tilrettelegge tiltak for uorganisert ungdom og få en ungdomsarbeider på heltid.

For at Sør-Aurdal skal bli en god kommune å bo i for oss alle, er det viktig at vi tenker helhetlig, drar i samme retning og ikke bli for oppatt av egen bygd og grend. 

Helga Elisabeth Stokke, Reinli, 27 år er nykommer og en av ungdomskandidatene på lista ved høstens kommunevalg.

Hun mener at:

En av de viktigste sakene blir å få til et enda bedre fritidstilbud for de unge i kommunen. En idrettshall vil kunne stimulere og gi muligheter til enda flere aktiviteter.

Ungdom generelt bør få hjelp til å etablere seg i sin hjemkommune hvis de ønsker det.

Eldeomsorgen kan også bli enda bedre enn den er i dag. De eldre bør få den omsorg de ønsker eller har behov for uansett om de bor hjemme eller på institusjon.

Skolen bør også være et viktig satsingsområde i kommende periode.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |