tPublisert:  10.11.06

 

 

Det er mitt valg

Samfunnsproblemer som rus, mobbing og vold får ofte pedagogiske konsekvenser.  Skolen og lærerne får ansvar for å ta opp aktuelle temaer med elevene.  Det forebyggende arbeidet i skolen har til en viss grad vært tilfeldig organisert. 

Dette har myndighetene ønsket å gjøre noe med.  Derfor er det gitt statlige midler til gjennomføring av "Det er mitt valg", et undervisningsprogram for grunnskolen og videregående skole.  Dette programmet bygger på følgende prinsipper:

 • langsiktig tenkning
 • systematisk satsing
 • foreldremedvirkning
 • elevansvar
 • nærmiljøets betydning
 • klassemiljøutvikling
 • nedfelling i planer på kommune- og skolenivå
 • motivasjon av lærerne

Kommunalt valg

k_skjold.gif (1856 bytes)"Det er mitt valg" er et gjennomgående system Sør-Aurdal kommune har satsa på, forteller kommunalsjef Olav Kvarme til Hedalen.no. --Vi mener vi har tatt en riktig beslutning når vi har valgt Lions Quest sitt opplegg.  Det er flere aktører og tiltak som tar opp mange av de samme temaene.  Skolene bør se på disse som en utfylling av det vi allerede har valgt..

Kurs nummer fire

26. og 27. august var det kurs for lærere og helsepersonell på Sørum.  Dette var det fjerde kurset Lions Quest har i kommunen vår, og denne gangen var det et fellesopplegg for Ringerike og Sør-Aurdal.

Den lokale Lions-klubben har  30 medlemmer i Begnadalen, Nes og Hedalen. --Hovedsatsingsområdet vårt er  å gjøre noe for barn og unge, forteller Ole Gjerdalen.  --Vi  har  satt inn 50 000 kroner til tiltaket over en treårsperiode.  Kurs og kursmateriell er altså finansiert av Lions.

Engasjert kursholder

Anna Greth Engebu var en engasjert kursholder. Og dette engasjementet smitta over på de 26 kursdeltakerne fra Ringerike og Sør-Aurdal.

  --"Det er mitt valg" handler om å bygge gode relasjoner.  Skal vi være glad i andre, starter det med at vi er glade i oss selv.  Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Rusfore-byggende tiltak og holdningsskapende arbeid står sentralt i kursene våre, forteller Engebu til Hedalen.no.

--Visjonen vår er at hele nærmiljøet rundt barna må gå sammen om å skape et godt, forebyggende, holdningsskapende og bevisstgjørende oppvekstmiljø. Det er viktig at elevene blir øvd i å ta egne valg.  Barn og ungdom trenger trening i å si nei til det som ikke er bra. 

Vi ser rusforebygging i et vidt perspektiv.  Derfor prøver vi å skape gode klassemiljøer preget av trygghet og tillit.  Å utsette rusdebut, eller aldri å ruse seg, er god forebygging.  Men skal vi lykkes med slike tiltak, forutsetter det godt foreldresamarbeid.   Dette er en av grunnene til at vi har utgitt ei bok for foreldrene, "De viktige årene".

 Mål

Målet med "Det er mitt valg" kan sammenfattes i disse punktene:

 • å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial atferd

 • hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling

 • støtte hjem og skole i det generelt forebyggende arbeidet med hensyn til vold, mobbing, tobakk, rusmidler mv.

 • gi lærerne metodisk verktøy når det gjelder klassemiljø-utvikling som ledd i det forebyggende arbeidet.

Sitater

Kia og Elisabeth prøver amøbe-leken.Noen plakatsitater kursdeltakerne ble møtt med:

 • Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.
   
 • Vi er den vi er og der vi er på grunn av de valgene vi har tatt til nå -- bevisst eller ubevisst.
   
 • Personer som ser andre, bryr seg om andre - og som viser omsorg for andre - er meget intelligente.
   
 • Hvis tall og bokstaver er frøene som skal vokse til kunnskap, er trygghet og omsorg jordsmonnet de skal vokse i.
   
 • Hvis du gir meg en fisk, har jeg mat for en dag.  Hvis du lærer meg å fiske, har jeg mat for resten av livet.
   
 • For en hel verden er du en person.  For en person kan du være en hel verden.
   
 • Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.

Nytter det?

En bred forskningsbasert evaluering er gjennomført og viser at forsøksskolene (sju klassetrinn) har bedre resultater enn kontrollskolene på flere områder.   Evalueringen dokumenterer at elever i klasser som har arbeidet med opplegget, viser mer positiv selvhevdelse, mer empati og bedre relasjoner til medelever. 

 • Færre elever på forsøksskolene har prøvd å drikke alkohol.

 • 56% av elevene på forsøksskolene sier at de aldri er blitt mobbet.  Tilsvarende tall på kontrollskolen var 28%.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |