tPublisert:  19.04.20

 

 

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen 

Statusrapport pr. 01.12.03. sett i forhold til handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet danner rammer og struktur for småsamfunnsprosjektet. Men prosjektet skal ikke være helt fastlåst. Veien blir til mens en går. Prosjektet er innstilt på å korrigere veivalg og prioriteringer underveis innenfor rammene og formålet med prosjektet. 

Tre satsningsområder 

1.      Veisaken fra ”Nes til Nes” 

2.      Vassfaret 

3.      Sentrumsutvikling 

1. Livskvalitet 

1.1.  Utvikle kulturattraksjoner og kulturlivet  i Hedalen

1.1.1.        Ta del i arbeidet med produktutvikling og markedsføring av Bautahaugen Samlinger og Hedalen stavkirke. Forberedt og deltatt på møte om strategier for Bautahaugen Samlinger framover. I temagruppa for Sentrumsutvikling sitter rep. for Bautahaugen. Sentrumsgruppa har avholdt møte med aktuelle aktører for å se på mulighetene for Bautahaugen og Bergsrud.

Foreløpig ingen produktutvikling/ markedsføring av stavkirka. 

1.1.2.        Opprette dialog og samarbeid med lag og foreninger i bygda.

Flere lag og foreninger deltar i temagruppene prosjektet har nedsatt.

Det er ikke opprettet noe målrettet samarbeid/ dialog med lag og foreningene i bygda. 

1.1.3.        Bidra i prosjekteringen av natur- og kultursti fra Bautahaugen til stavkirka.

Prosjektet har dratt arbeidet med stien så langt. Dvs. deltatt på møter med grunneiere, søkt og fått støtte på kr. 15.000,- fra friluftslivsmidlene i KD, samarbeidet med skolen, aktivert personer til å lage plakater, bestilt, bord, benker, grinder og informasjonstavler samt organisert og deltatt på dugnader. Det gjenstår mye arbeid før prosjektet er avsluttet. 

1.1.4.        Arbeide for at Hedalen stavkirke får brune informasjonsskilt med den status det medfører.

Ikke gjennomført. 

1.2.  Spre positive holdninger om Hedalen og prosjektet:

1.2.1.   Profileringsstrategi med egen logo.

1.2.2.   Bevisst bruk av media. Størst mulig grad av positive oppslag om bygda.

1.2.3.        Etablere/ benytte informasjonskanaler som når helt fram til målgruppa.

Disse tiltakene er delvis fulgt opp ved å benytte egen logo, egen Internettside på Hedalen.no, aktiv bruk av Hedalen.no og delaktig i utforming av sidene, e-postregister til ungdom (60 stk) og hytteeiere (90 stk.), opprettet egen Hedalsavis med kvartalsvis utgivelse, bruk av Sør- Aurdal Posten, tanker om egen kontaktperson i lokalavisene, åpne bygdemøter om prosjektet 2 til 3 ganger årlig. 

En kan klart bli bedre på bevisst bruk av media og generelt bli bedre i å få informasjon ut til ALLE bygdefolk.  

1.3.  Møteplasser barn/ ungdom

1.3.1.    Avdekke ønsker og behov.

1.3.2.    Kartlegge hva som finnes av møteplasser i dag, hvilke som benyttes og hvilke som ikke.

1.3.3.    Opprette egen temagruppe for denne aldersgruppa, der møteplasser er et av de aktuelle temaene.

1.3.4.        Høste erfaringer fra sammenliknbare lokalsamfunn.

Det er opprettet egen temagruppe for eldre ungdom og for yngre ungdom som kan arbeide videre med disse tiltakene. I fjor var det en spørreundersøkelse til alle elver på ungdomsskolen og vdg. verdrørende fritidstilbud, jobb skole og bosted.

Temagruppa for eldre ungdom er nå godt i gang og planlegger spørreundersøkelse til ungdom i alderen 18 – 35 år.

 

|1.4.  Kommunale tjenestetilbud til Hedalen

1.4.1.        De kommunale tjenestetilbud inngår også som viktige ledd i den enkeltes livskvalitet (skole, helse m.m.).

kommunale tjenestetilbud siden prosjektet startet opp:

Utbyggingen av Hedalsheimen med omsorgsboliger er vedtatt og skal være ferdigstilt innen utgangen av 2004.

Bredbånd er i ferd med å komme til Hedalen barne- og   
            ungdomsskole.

    Kommunestyre har vedtatt å arbeide for å  
    gjenopprette legesenteret i Hedalen.

En ser nærmere på bruken av kommunale eiendommer knyttet til psykisk utviklingshemmede i Brunbakklia. 

2. Næring/ kompetanse 

2.1.  Vassfaret, Vidalen og kulturvernplanen

Som følge av Vassfarets rike historie og skildringer fra forfattere som Mikkjel Fønhus, Edvard Elsrud og Per Hole, er Vassfaret kjent over hele landet. Vassfaret har stor betydning for identitet og tilhørighet for innbyggere i Hedalen. Vernebestemmelser og egen kulturvernplan legger føringer for bruken av området, men åpner også muligheter.

Forslag til tiltak knyttet til bruken av Vassfaret og Vidalen:

2.1.1.   Videreføre og videreutvikle arbeidet rundt kulturvernplanen i samarbeid med prosjektleder. Blant annet skogdrift på gamle måten og fløtning.

2.1.2.   Åpne for informasjon og dialog med grunneiere og andre med interesser i området.

2.1.3.        Reise debatt knyttet til næringsutvikling og Vassfaret.

2.1.4.        Aktuell næringsvirksomhet i området: Guidede turer m.m.         

2.1.5.        Dra nytte av og videreføre kompetansen rundt Vassfaret Leirskole.

 

Det er nedsatt egen temagruppe for Vassfaret og Vidalen som jobber med disse tiltakene. Gruppa består av representanter fra Styret for Hedalsfjella, Vassfaret utmarkslag, Vassfaret elvekasse, kommunen og kulturvernplanen for Vassfaret og Vidalen.  I tillegg har prosjektet godt samarbeid med Bautahaugen Samlinger hvor Vassfaret og Vidalen er sentralt. 

2.2.  Kontaktforum hytteeiere og bygdefolk/ næringsliv

På Hedalsfjellet er det over 600 hytteeiere som bor utenfor Sør- Aurdal. I Hedalen bor det ca 800 innbyggere. Mange av hyttene ble bygd på 1960- tallet, men helt fram til i dag har det vært utbygging. I det siste har utbyggingen dreid mot mer høystandard hytter i fortetta felt. For mange av de eldre hyttene opplever man generasjonsskifte. Enkelte av disse hyttene blir lagt ut for salg. Foruten hytteservice, grovpreparerte skiløyper og næringslivet i bygda, er det få aktiviteter, tjenester, arrangement og andre tilbud rettet mot hytteeierne. Ettersom antall hytter og hytteeiere på Hedalsfjellet går opp men befolkningstallet i bygda fram til i dag har gått ned, blir hytteeiere/ brukere en stadig viktigere del av bygdesamfunnet.  

Tiltak for at hyttefolk i større grad skal dra nytte av bygda og at bygda skal dra større nytte av hyttebrukerne:

2.2.1.        Støtte opp Hedalen.no med egen hytteinformasjon og arbeide for tilbud om nyhetskanal på e-post til hytteeierne.

Prosjektet har hatt spørreundersøkelse til alle hytteeiere og analysert svarene. Etter analysering av svarene og møte med Hedalen.no blir hytterelatert informasjon på Hedalen.no intensivert i forkant og under de periodene hyttene blir benyttet hyppig. E-post register med ca 90 adresser er opprettet og det sendes jevnlig nyhetsbrev til disse.  

2.2.2.        Arbeide for egen bygdeavis som også rettes mot hytteeiere.

Det er opprettet egen Hedalsavis med kvartalsvis utsendelse. En informasjonsavis på foreløpig to A4 sider med hovedvekt av informasjon fra prosjektet.. Avisa sendes på e-post til hytteeiere samt legges ut på Hedalen.no. 

2.2.3.        Arrangere bygdemøte med spesiell invitasjon til alle hytteeiere.

Det avholdes bygdemøter to til fire ganger årlig og referat fra disse møtene legges ut på Hedalen.no. 

2.2.4.        Vurdere spørreundersøkelse til hytteeierne.

Er gjennomført med brukbar svarprosent. Oppsummering av undersøkelsen finnes på Hedalen.no.  

2.3.  Samarbeid/ samhandlingsarenaer for næringslivet

2.3.1.        Åpent møte for næringsdrivende rundt erfaringer, samordnende tiltak og spesifikke tema.

Gjennomført vinteren 2003 med svært god oppslutning. I etterkant er det nedsatt egen temagruppe med 8 representanter fra de ulike næringene. 

2.3.2.        samarbeid med Valdres Næringsutvikling og Sør- Valdres Utvikling.

VANU har vært på møte i kontorparken og det har i tillegg vært sporadisk kontakt. SVU er benyttet i enkelte sammenhenger rundt tiltak mot hytteeiere. Samarbeidet med SVU bør ytterligger forbedres.

SVU og VANU skal bidra i å planlegge/ gjennomføre et næringslivsseminar for Hedalen over nyttår. 

2.3.3.        Analysere Hedalen sine muligheter for næringsutvikling i samarbeid med næringslivet.

Ivaretas av næringslivsgruppa

2.3.4.        Opprette egen temagruppe som tar for seg næringsrettet virksomhet.

Gjennomført  

2.3.5.        Bidra til felles profilering av Hedalen.

Her er det tatt flere initiativ som bør videreutvikles:

·         Navnekonkurranse for eget slagord og logo for bygda

·         Ide om felles markedsføring for deler av og hele næringslivet

·         Oppfordring til lag og foreninger om å selge effekter med Hedalsprofilering

( klistremerker, t-shirts, caps…..)

·         Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for å komme fram til en Hedalsbrosjyre, en oversikt over bedrifter, turistattraksjoner, turmål, viktige kontakter m.m. 

2.4. Bautahaugen Samlinger

Bautahaugen Samlinger har i løpet av årene gradvis utvidet samlingen av hus og gjenstander samt rustet opp utearealet. Fra 01.01.02 Er B.S. også eier av garden Bergsrud.

Dette åpner store muligheter for Bautahaugen Samlinger og dermed for hele bygda. Småsamfunnsprosjektet blir en medspiller i arbeidet med strategi og mål for Bautahaugen Samlinger og realisering av disse. Aktuelle tiltak/utfordringer:

2.4.1.    Bruken av garden Bergsrud.

2.4.2.    Økt næringsvirksomhet og ringvirkninger.

2.4.3.    Utnytte mulighetene knyttet til utstilling, formidling, vise historie og forskning.

2.4.4.        Bautahaugen som arena for arrangement og regelmessige spel.

Prosjektet har deltatt i forberedelser og møte på Lillehammer for å drøfte utfordringer for BS framover, spesielt behovet for ansatte. Prosjektet vil også delta i ei arbeidsgruppe som vil jobbe nærmere med disse spørsmålene framover. 

2.5.  Fossholt alpinbakke og eventuelt hyttefelt

Så å si alle formelle godkjenninger av planene knyttet til alpinbakken er på plass. Det viktigste arbeidet videre blir å utarbeide overslag over markedspotensialet for anlegget. Dersom man går videre med planene må det utarbeides en grundig plan for å finansiere etablering og selve driften av anlegget.

Når det gjelder hyttefelt i området, er Prevista kontaktet for videre planlegging. I forhold til andre hytteområder i Hedalstraktene vil dette feltet være nærmere Oslo, ha tilknytning til en alpinbakke og ligge mer ”i bygda”.  

2.5.1.        Småsamfunnsprosjektet kan være medspiller i videre arbeidet med forprosjektering av disse planene.

Prosjektet har deltatt i forprosjektering og Vassfarporten Skisenter AS (tidligere Fossholt alpinbakke) går mot oppstart i løpet av vinteren.

Småsamfunnsprosjektet har i liten grad involvert seg i planene om hyttefelt.                 

 

2.6.  Delta i markedsføringen av  klargjorte tomter og næringsareal i Brunbakklia.

Prosjektet har sørget for oppslag på Hedalen.no og i Hedalsavisa. I tillegg arbeides det med å få til en egen boligside på Hedalen.no med formidling av hus og hytter til salg/ leie samt tomter til salg. 

2.7. Bidra til registrering og eventuelt formidling av ledige/ ubebodde hus, gardsbruk og næringslokaler.

Det er sendt ut spørreundersøkelse til eiere av hus og bruk man antar blir lite benyttet. 14 av 35 har svart og av de er får interessert i at prosjektet engasjerer seg.

2.8. Følge opp nyetablerere og potensielle etablerere

2.8.1.   Tilby ”bli kjent tur” i bygda/ kommunen (og for eksempel en fadderordning for nyetablerere).

Ikke gjennomført enda.

2.8.2.        Samle aktuell informasjon i en egen Hedalsbrosjyre/ Sør- Aurdalsbrosjyre.

Hedalsbrosjyre under utarbeidelse som beskrevet i pkt. 2.3.4.

2.8.3.        Informere om Hedalen.no.

Skjer kontinuerlig. 

2.9.  Hedalen Utmarksforum

Målsetningen med et slikt forum er å styrke grunneiersamarbeidet i bygda. Kjernevirksomheten blir produktutvikling og markedsføring av utmarksgodene i Hedalen. Småsamfunnsprosjektet kan:

2.9.1.        Bidra i prosessen med å kartlegge interessen blant grunneiere og eventuelt selv etableringen.

Ikke gjennomført

Temagruppa for næringslivet har egen representant for primærnæringene og kan ta tak i dette. 

2.10. Aktivt jord- og skogbruk

2.10.1.    Jord- og skogbruk i Hedalen er svært viktig for sysselsetting, bosetting og kulturlandskapet. Prosjektet skal inspirere og medvirke til fortsatt aktiv landbruksdrift.

Ekspedisjonssjef i landbruksdepartementet, Frøydis Vold har orientert på bygdemøte. Landbruk Pluss satsning i departementet åpner for omstrukturering og ny tenkning rundt næringsutvikling i landbruket.

Kommunens landbruksplan vil se nærmere på utfordringer og tiltak for landbruket framover. Blant annet endringer i konsesjonsgrenser. 

2.11. Idédugnad rundt eksisterende/ny fritidsbebyggelse og arbeidsplasser

2.11.1.    Sørge for at det blir tema under punkt 2.1, 2.2 og 2.3 om næring/kompetanse, og i andre aktuelle sammenhenger.

Blir ivaretatt av temagruppe for næringslivet og temagruppe for hytteeiere. 

2.12.   Nye aktiviteter, produkter og tjenester.

2.12.1.  Avdekke behov, analysere forutsetninger og støtte initiativtakere.

Eksempelvis vannsport (jmf. tiltaksplan for Hedalen fra 1993).

Prosjektet har hatt møte og informert om etablereropplæringen samt organisert felles skyss til etablererkurs på Fagernes og sørget for delfinansiering.

            Næringslivsgruppa vil ved behov hjelpe initiativtakere/ grûndere.

 

3. Infrastruktur 

3.1. Fra ”Nes til Nes”

Hedalen er en sidedal til gjennomfartstrafikken på E16. Fra europaveien gjennom Nes i Ådal er det riksvei til Hedalen stavkirke, fylkeskommunal vei til Døla- hytta (rett etter Åsli), kommunal vei til Åslisetra og privat vei til kommunedele mot Nes kommune i Hallingdal. Veien trenger opprustning. Mange hytteeiere som kommer fra Oslo, velger å kjøre til Tollefsrud og over til Hedalen selv om det er lenger enn å kjøre opp fra Nes i Ådal. Dermed går bygda og næringslivet glipp av denne kundegruppen. Veien fra Nes til Nes er viktig i beredskapsmessig sammenheng som omkjøringsvei for E16/RV7. Prosjektet skal arbeide for å: 

3.1.1.    Utbedre RV 243 fra Nes i Ådal til Hedalen stavkirke.

3.1.2.        Påvirke regionale og sentrale myndigheter for å få en forsvarlig offentlig vegforbindelse fra Nesbyen i Hallingdal til Nes i Ådal.

Prosjektgruppa ser nærmere på saken. Til nå har opprettet samarbeid med Nes kommune for å se på vegen samlet. Et samarbeidsmøte mellom Sør- Aurdal kommune, Nes kommune og Småsamfunnsprosjektet og møte med vegdirektøren er avholdt. Nå arbeides det for å finne løsninger sammen med Oppland og Buskerud fylkeskommune.

 

3.2.  Bygdesentrum og trafikksikkerhet Brunbakklia/Bergsrud – Braka

Aktuelle sikkerhetsmessige og trivselskapende tiltak på strekningen:

3.2.1.   50- sone fra Brunbakklia til Braka.

3.2.2.   Rydde kratt langs veien.

3.2.3.   Etablere ”hvile lommer”.

3.2.4.   Belysning og beplantning.

3.2.5.   Skilting.

3.2.6.   Gang- og sykkelvei.

3.2.7.      Andre tiltak i trafikksikkerhetsplanen.

Det er opprettet egen temagruppe som tar for seg sentrumsutvikling. De tar for seg tiltakene som nevnt over samt andre aktuelle tiltak. 

3.3.  Bedre bussrutetilbudet mot Nes i Ådal og Bagn

Hedalen er en sidedal med liten grad av gjennomgangstrafikk. Småsamfunnsprosjektet skal arbeide for å styrke bussrutetilbudet og prioriterer:

3.3.1.   Servicerute fra Åsli til Nes i Ådal fredag og søndag ettermiddag.

3.3.2.        Bestillingsrute lørdag knyttet opp mot Valdresekspressen til Oslo som er på Nes i Ådal kl. 09.05.

Gjennom et godt samarbeid med Oppland fylkeksommune er det opprettet bestillingsrute på de tre nevnte dagene. Tiltaket startet opp september 2003. 

3.4.  Skilting og informasjonstavler langs veier og stier

3.4.1.        Arbeide for bedre vedlikehold og bidra til å avdekke behov for ny skilt/tavler i bygda, i Vassfaret/Vidalen og på Hedalsfjella.

Temagruppa for Vassfaret og Vidalen samt hyttegruppa vil ta tak i dette.

Småsamfunnsprosjektet har også tatt hovedansvaret for at natur- og kultursti fra Hedalen stavkirke til Bautahaugen er under utarbeidelse

Prosjektet samarbeider også md bygdeutvalget vedr. skilting og rasteplass. 

3.5.  Utvikling av telenettet

3.5.1    Koordinere krefter som jobber for bredbånd mot politikere/ utbyggere.

3.5.2.   Oppfordring til Telenor om utbyggig av bredbånd.

3.5.3.        Utnytte mulighetene telenettet gir for å skape arbeidsplasser.

Temagruppa for næringslivet har prioritert bredbånd som et av de viktigste satsningsområdene. Det er utarbeidet underskriftslister for bredbåndsinteresserte i bygda og avholdt åpent informasjonsmøte med bredbåndstilbyderen Eidsiva Energi. Gruppa har også sett på andre aktuelle bredbåndsløsninger. 

3.6.  Hedalen.no

3.6.1.        Ta del i videreutvikling av Hedalen.no. Blant annet sikre framtidig drift og driver av nettstedet, og bidra til inntektskapende arbeid i samarbeid med bygdeutvalget og redaksjonsrådet.

Prosjektet har stor nytte av Hedalen.no og bidrar med aktuelle oppslag og innspill til utforming av siden. 

3.7.  Internett kanal med utflytta ungdom

Studier og jobbmuligheter gjør at mange ungdommer flytter ut av bygda. Tilbakemeldinger fra denne  gruppen er interessante for prosjektet. Innsatsen bør rettes mot de som har tanker om å komme tilbake.

Aktuelle tiltak:

3.7.1.        Opprette e- post register til hedølinger/utflytta hedølinger i alderen 16- 35.

Det er opprettet e-post register med nærmere 60 adresser som mottar nyhetsbrev fra prosjektet med jevne mellomrom

3.7.2.        Ta del i Hedalstreffene i Oslo der man kan drøfte styrker og svakheter og muligheter for Hedalssamfunnet framover.

Det er opprettet temagruppe for ”eldre” ungdom. Leder og nestleder av gruppa holder til i Oslo og informerer på Hedalstreffa.

Temagruppe for yngre ungdom er under utarbeidelse.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |