tPublisert:  10.11.06

 

 

Preken første juledag i Hedalen stavkirke

Eiliv prest1. juledag var det Eiliv prest som holdt preken i Hedalen stavkirke.  Hedalen.no gjengir prekenen.

Som ung lærte jeg en sang. Det første verset lyder slik:

 

     ”Gud bor i et lys dit ingen kan gå,

      Gud kan vi ei se og ikke forstå.

         Men Gud kommer nær.

         Han vil være her.

         Så blir han et barn som Maria bær.

 

Gud er i utgangspunktet utilgjengelig for mennesket. Ingen av oss har steget opp til Gud, ingen av oss har sett Gud, sier Bibelen.

 

Men julenatt skjer det. Gud selv stiger ut av sin skjulte tilværelse. Han kommer nær, blir selv et menneske. Den usynlige blir synlig. 

En av de eldste bekjennelser vi har til Jesus er dette: sann Gud og sant menneske. Dermed skjer det et møte mellom  Gud og menneske. Jesus fungerer som en tolk. Slik en tolk kan to språk, slik kan Jesus snakke om Gud med ord som vi mennesker kan forstå. Jesus bygger bro mellom Gud og menneske. Dermed kan vi glede oss over at kontakten med Gud er opprettet. 

La oss reise oss og synge høytidsverset vårt: NOS 47. 

Dagens hellige evangelium: Joh.1,1-14.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  2Han var i begynnelsen hos Gud.  3Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  4I ham var liv, og livet var menneskenes lys.  5Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.

 6En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.  7Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  8Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset.

 9Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.  10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.  11Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.  12Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn ­ de som tror på hans navn.  13De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

 14Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.  15Johannes vitner om ham og roper ut:

 

”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds

  barn – de som tror på hans navn”. 

Dette verset sier noe om hva som skal til for at vi mennesker skal komme i et rett forhold til Gud. Det handler om å kunne ta imot. Men hvordan skal et menneske ta imot Gud? Her er det julens budskap kommer inn. Hele poenget med det som skjer er at vi mennesker skal kunne ta imot. 

Vi kan bare tenke på det som skjedde 8 dager etter Jesu fødsel. Da ble han båret inn i templet slik skikken var - for å bli omskåret. I templet holdt en gammel mann som het Simeon til. Når han får se barnet, tar han det i sine hender og sier: 

     ”Herre, nå lar du din tjener fare herfra med fred,

       …….med egne øyne har jeg sett din frelse”. 

Da Simeon satt der med det lille barnet i sine hender, skjønte han at Guds hadde nådd sitt mål for hans liv. Jul innebærer nemlig at Gud blir så liten at et menneske kan holde ham i sine hender. Simeon eide derfor den fred som englene sang om for hyrdene: ”fred på jord blant mennesker som har Guds velbehag”. Dette fordi retten til å være Guds barn ligger i å ta imot Jesus, når han kommer til oss. Simon hadde sett Guds frelse med egne øyne. 

Men hva så Simeon? Han så bare et lite barn. Hvordan kunne han da vite hvem Jesus var? Simeon hadde fått vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds frelse. Det var Guds Ånd som hadde sagt dette til ham. Kanskje hørte han også hva Maria hadde å si om dette barnet, både om engelen som hadde besøkt henne og hyrdenes opplevelse ute på Betlehemsmarkene. 

Hele veien er vi mennesker avhengig av Guds Ord for å oppdage det som skjer. Da Jesus ble voksen og begynte sin gjerning sørget han selv for å forklare poenget med det som skjer.  

Johannes starter derfor sitt evangelium med å kalle Jesus for lyset. Slik lyset hjelper oss til å se, slik hjelper de ord Jesus taler til oss å se poenget med det som skjer. Jesus kalles også for Ordet. 

Når Gud vil tale til oss bruker han Jesus. Det Jesus sier og gjør bringer Guds tanker til oss. Derfor starter Johannes sitt første brev på denne måten: ”Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne….og våre hender tok på, om det bærer vi bud”. 

Den gang fikk Simoen oppleve at Gud ble så liten at han kunne holde ham i sine hender -) kunne ta imot ham. Men hvordan kan vi ta imot Jesus i dag? 

Hvordan lød verset? ”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn”. 

Vi ser at det å ta imot Jesus = det å tro på hans navn. La meg bruke et bilde. Det er vel ikke mange som fortsatt skriver ut sjekker. Vi ser det av og til på tv. Noen får et beløp, enten som premie i en konkurranse eller at det blir overrakt som en gave, for eksempel under en tv-aksjon.

Selve papiret som det er skrevet på er ikke verd så mye. Verdi får sjekken først når vi går inn i en bank og hever det beløpet som står på den. Men hva er det da som gjør at vi kan gjøre det? Navnet – underskriften gir oss fullmakt til å heve et beløp fra kontoen til den som har skrevet under på sjekket. Slik blir sjekken et hjelpemiddel, den formidler en rettighet. 

På samme måte viser Bibelen at Jesus innstiftet dåpen og nattverden. Den som blir døpt, blir døpt til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dermed har Gud knyttet sitt navn til dåpshandlingen. Dermed får dåpen sin verdi. 

På samme måten med nattverden. Vi mottar et lite stykke brød og litt vin. Prestens ord lyder: Dette er Jesu legeme, og dette er Jesu blod. Igjen så blir Jesu navn knyttet til det som skjer, dermed får det sin verdi. Vi kan også si: at Gud blir så liten at vi kan holde ham i våre hender. 

Jesus knytter også sine løfter til bønn. Til disiplene sa han en gang: ”Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan  bære fullkommen”. 

Men hva vil det si å be i Jesu navn? Det må bety å be om noe som Jesus har knyttet sitt navn til, dvs. gitt sine løfter om. Hvordan skal vi finne ut av det? Bibelen sier: ”Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det”. Igjen ser vi at det er Jesu ord som må hjelpe oss til å be om de rette ting. 

Jesus selv lærte oss Fader Vår. Her ber vi om:

·        Daglig brød = det vi trenger i denne verden.

·        Forlat oss vår skyld = åndelige brød = det vi trenger i vårt forhold til Gud.

 

Dermed ser vi også hva tro er. Fordi vi har tillit til et system, går vi inn og hever en sjekk i banken. På samme måte handler det om å benytte de muligheter Gud har gitt. Gud har knyttet sitt navn til dåpen, nattverden og bønnen.  

Julens budskap kan oppsummeres i dette: Ordet ble menneske. Hele poenget med det som skjer er at Gud blir så liten at vi kan ta imot ham. For da vi ikke kunne stige opp til Gud, så valgte han å stige ned til oss, for å gi oss en mulighet til å ta imot ham. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |