tPublisert:  19.04.20

 

 

Sentrumsutvikling i småsamfunnsprosjektet

Gruppa består av: 

Arild Bjørnstad (Grunneiere)- Leder
 

Marit Brager (Vara)

Tor Ingar Nordby – (Joker/ Solstad) – nestleder
 

Kjelfrid Skoglund (vara)

Wenche Vestrom – (Boligområdene) – sekretær
 

Bjørn Brenna (vara)

Mari Goplerud Rygg – Bautahaugen
 

 

Harald Kjensrud – idrettslaget
 

Helge Nordby (vara)

Olaf Ødegård – bygdeutvalget
 

Astrid Braut (vara)

Erling Aas – Sør Aurdal kommune

 

 MANDAT: 

Helhetlig planlegging og tenkning i området mellom N. Brager og Bergsrud-Jobbe for et funksjonelt og pent sentrum i bygda. Se på muligheter for videreutvikling av servicefunksjoner.

Trafikksikkerhet.
Komme med forslag til prosjektgruppa. 

HVOR ER SENTRUM I BYGDA: 

Vi har fått definert sentrum til å ligge fra Nordre Brager i sør t.o.m. Bergsrud i Nord. Dette har vi i gruppa sagt oss enige i, da det er her det er tettest befolkning, mest offentlig virksomhet, butikk, kafe, idrettsanlegg, Bergsrud og Bautahaugen.  

HVA ER GJORT: 

Gruppa ble nedsatt sommeren 2003 og hadde sitt første konstituerende møte i august. Vi har lagt oss på ett møte pr. måned og hadde årets siste møte 10.12.03. På møtene har vi drøftet ideer. 

Vi har vært representert på Vågåseminaret.

Vi har hatt møter med styret for Bautahaugen samlinger vedr. ideer for bruk av Bautahaugen og Bergsrud.

Det har vært  møte med leder  i FAU.

Vi har deltatt på bygdemøte og informert der.

Deltatt på fellesmøte i prosjektet

Arrangert møte for alle beboere i  området. 

IDEER FOR SENTRUM SOM VI HAR PÅ AGENDAEN: 

50 km sone i hele det definerte område. 

Gangvei(er) i  området med skikkelig og pen belysning 

Fotgjengeroverganger og skilting av disse. 

Rydding av unødvendige busker og kratt slik at området ser pent og ryddig ut.

Oppgradering av reguleringsplanen for området. 

Forskjønning i området med bruk av stein og beplantning 

Turløyper – merkede stier.  

Orienteringskart. 

Parkering og stopp ved skolen( Kommunens trafikksikkerhetsplan). 

Vi har bedt oss med på idebefaring med elever, FAU og skoleledelse for uteområdet på skolen. 

Opplevelsescamping på Bjørnstad ( Eget prosjekt for å vurdere muligheten).

Skilting og merking for turister 

Lekeplass på Bautahaugen 

Utendørscene på Bautahaugen. 

Idrettsanlegg . 

AKTIVITETER: 

Gruppa vil reise på befaring til andre bygdesentrum for å hente ideer. 

Ideer til aktiviteter på Bautahaugen/ Bergsrud. 

Ideer til aktiviteter på Solstad. 

Ideer for en evnt. opplevelsescamping. 

HVOR ER VI NÅ: 

Vi har til nå brukt mye tid på å kartlegge behov og lufte ideer. Vi vil nå begynne å jobbe konkret med ideene våre og vil veldig gjerne ha innspill til arbeidet vårt og gjerne flere ideer å jobbe med. Vårt neste møte er i 21.januar og vi vil da få innspill fra Idrettslaget som har flotte anlegg i området. Vi vil videre legge inn aktuelle ideer på en plan med datofesting og ansvarlig for oppfølging.  

M.V.H. 

Temagruppa for Sentrumsutvikling

Arild Bjørnstad


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |