tPublisert:  19.04.20

 

 

Hedalen bygdeutvalg - Årsmelding 2002

 

I løpet av 2002 har det blitt avholdt 8 møter, og 18 saker har blitt behandlet.  

Bygdeutvalget sendte i februar brev til helseminister Dagfinn Høybråten vedrørende helsetjenesten i Hedalen. I svaret fra helseministeren ble bygdeutvalget anbefalt å legge saken fram for kommunen. Det er allerede gjort! 

På møtet i bygdeutvalget 5. mars ble det vedtatt å støtte Hedalen idrettslag med kr 500 til innkjøp av prepareringsmaskin til lysløypa. 

Bygdeutvalget har hatt befaring for å se til bord og benker som er satt ut. Kun en benk ble funnet.  

Bygdeutvalget har vært i kontakt med Sør-Valdres Utvikling for å få sett opp informasjonstavle om Hedalen ved Jevnlismyra og ved fylkesgrensa i søre del av Hedalen.  Ett informasjonsskilt ligger klart, og Sør-Valdres Utvikling har bevilget kr 3000 til materiale til stativ. Bygdeutvalget venter nå på tillatelse fra Vegvesenet til å sette opp informasjonstavla. 

Bygdeutvalget har vært engasjert i både planleggingen og organiseringen av 100 års jubileet for Bautahaugen 30. juni.  

Det har tidligere vært jobbet med å få til en rasteplass i bygda. Bygdeutvalget har ingen mulighet til å stå for drifta av en slik rasteplass. Bygdeutvalget har derfor konkludert med at rasteplassaken bør knyttes til småsamfunnsprosjektet. 

Etter initiativ fra bygdeutvalget, ble det 5. juni holdt et møte med politikerne i Hedalen angående nedskjæringer på Hedalsheimen. 

Etter forslag fra Kjell Ellefsen, tok bygdeutvalget  i september initiativ til et møte mellom ulike lag og foreninger i Hedalen for å se på mulighetene for å utvikle natur- og kulturstier i Hedalen. Møtet  ble holdt 6. september, og flere lag og foreninger møtte opp. Det ble foretatt en befaring fra Ildjarntunet ned til brua ved Enga. På møtet etterpå ble det nedsatt en komité som skal jobbe videre med saken. I samarbeid med småsamfunnsprosjektet, søkte bygdeutvalget i desember om støtte fra Miljøverndepartementet til utvikling av natur- og kulturstier i Hedalen. 

Gunnar Haugen, leder i småsamfunnsprosjektet, har vært med på to møter i bygdeutvalget. Bygdeutvalget ser det som viktig at bygdeutvalget og småsamfunnsprosjektet har et tett samarbeid. 

Leder i bygdeutvalget, Oddvar Gran, deltok på Hedalen helselags middag for eldre på Hedalsheimen den 30. november. På julebordet fikk Jørgen Johansen overrakt blomster og takk fra bygdeutvalget for den store gaven til utbygging på Hedalsheimen.  

I november sendte bygdeutvalget brev til pasientombud Sandra Fahre angående ambulanse/legevaktordningen i Hedalen. Der ble det blant annet satt søkelys på den utrygge situasjonen som befolkningen i Hedalen føler ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

I samarbeid med Hedalen Røde kors og Hedalen helselag, sendte bygdeutvalget i desember 2002 brev til Helse Øst vedrørende ambulanse/legevaktordningen i Sør-Aurdal. 

Bygdeutvalget sendte i desember også brev til fylkeslegen. Brevet inneholdt en forespørsel om hva som blir gjort med klager som kommer i forhold til legesituasjonen i kommunen.  

Bygdeutvalget planla å arrangere et julebord for ungdommen i bygda 14. desember. Dessverre ble julebordet avlyst på grunn av for få påmeldte. Bygdeutvalget ønsker å jobbe videre med å få til et arrangement for ungdommen i 2003, og bygdeutvalget ønsker å få et tettere samarbeid med ungdommen framover. 

På vegne av bygda, vil bygdeutvalget gi uttrykk for takknemlighet for den store gaven fra avdøde Ola og Kari Flaten til utbygging på Hedalsheimen. Bygdeutvalget retter også en takk til Hedalen helselag som enda en gang ga økonomisk bidrag til utbygging på Hedalsheimen. 

Bygdeutvalget vil og rette en takk til politikerne for den store innsatsen de gjør for bygda vår. 

Bygdeutvalget har hatt et aktivt år i 2002. For å få til et minst like aktivt år i 2003, håper bygdeutvalget på mange innspill og stort engasjement av bygdefolket. 

Utvalget har i 2002 bestått av:

Oddvar Gran

Bjørn Brenna

Anders Haugen

Finn Holm Olsen

Astrid Braut  

Takk!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |