tPublisert:  19.04.20

 

 

Referat fra årsmøte i Hedalen bygdeutvalg 07.02.03 
 

Sak 1. Valg av møteleder og sekretær

Oddvar Gran ble valgt til møteleder.

Astrid Braut ble valgt til sekretær.

Ole Einar Grøv og Grete Skogly ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 2. Årsmelding Hedalen bygdeutvalg

Astrid Braut leste årsmeldinga, og den ble godkjent. Følgende spørsmål og kommentarer kom i tilknytning til årsmeldinga: 

Magne Ruud ønsket å vite hvilken tilbakemelding  bygdeutvalget har fått på brev som er sendt angående legesituasjonen i bygda. 

Oddvar Gran kunne opplyse om at bygdeutvalget har fått få tilbakemeldinger. Pasientombud Sandra Fahre har bedt om å få tilsendt flere opplysninger angående saken. Disse opplysningene skal bygdeutvalget sende av gårde så raskt som mulig. 

Eldor Bråten ga uttrykk for at det er problematisk for folk i Hedalen som har fastlege på Nes at legevaktordningen tilhører kommunegrensa. 

Elling Fekjær kunne fortelle at politikerne stadig vekk etterlyser at Hedalen legesenter skal ha lege tre dager i uka. 

Odd Nysveen mente at det er uholdbart at meget syke folk skal kjøres først til legevakta på Fagernes, og så videre til sykehus. Det tar altfor lang tid! 

Arne Heimestøl nevnte at Hedalen.no har tatt kontakt med rådmannen for å få til et intervju angående legesituasjonen i Hedalen. Rådmannen har ikke gitt tilbakemelding enda. 

Sak 3. Regnskap Hedalen bygdeutvalg

Bjørn Brenna kommenterte regnskapet, og regnskapet ble godkjent. 

Sak 4. Årsmelding Hedalen.no

Arne Heimestøl leste årsmelding for Hedalen.no. Årsmeldinga ble godkjent. 

Magne Ruud ga honnør til redaktøren og redaksjonsrådet i Hedalen.no for flott arbeid! Årsmøtet støtta dette utsagnet med en skikkelig applaus. 

Sak 5. Regnskap Hedalen.no

Arne Heimestøl kommenterte regnskapet, og regnskapet ble godkjent. 

Sak 6. Valg

Valgkomité: Kari Alm Elsrud, Astrid Hegdal og Svein Gunnar Huset. 

Leder: Oddvar Gran, gjenvalgt 

Nye medlemmer i bygdeutvalget:

  • Olaf Ødegaard

  • Kundan Rockstad   

Nye medlemmer i arrangementskomitéen:

  • Mari Fossholm

  • Nils Magnar Goplerud

  • Olav Iversen

            

Valgkomité:

  • Astrid Hegdal (leder)

  • Svein Gunnar Huset

  • Bjarne Berg (ny)  

Sak 7. Småsamfunnsprosjektet

Gunnar Haugen orienterte om småsamfunnsprosjektet: 

-Småsamfunnsprosjektet er et kommunalt utviklingsprosjekt som skal vare i 4 år. 

-Prosjektet har tre satsningsområder:

1. Vegsaken Nes-Nes

2. Vassfaret

3. Sentrumsutvikling 

-Fredag 28. februar blir det et bygdemøte på Hedalen barne- og ungdomsskole angående småsamfunnsprosjektet. Noen av temaene som vil bli drøfta er:

·Orientering om status i småsamfunnsprosjektet

·Planer om hyttesider på Hedalen.no

·Markedsundersøkelse retta mot hytteeiere

·Vegsaken fra ”Nes til Nes”

·Bygdeavis

·Etablererkurs 

-Andre saker som det har blitt og blir jobba med i tilknytning til småsamfunnsprosjektet:

·Utvikling av natur- og kultursti i Hedalen. Her er det blant annet søkt om støtte fra    miljøverndepartementet.

·Tilbringertjeneste. Her avventes svar fra fylkeskommunen. 

-Det blir jobba for at småsamfunnsprosjektet skal få egen hjemmeside. 

-Det er viktig at bygdefolket engasjerer seg og kommer med innspill. 

-Småsamfunnsprosjektet ønsker å etablere temagrupper for næringsliv, barne og unge etc. 

-Det er viktig at prosjektet  har overføringsverdi til andre bygder, spesielt bygder i kommunen. 

Elling Fekjær påpekte til slutt hvor viktig det er at politikerne får med småsamfunnsprosjektet i partiprogrammene! 

Referent

Astrid Braut


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |