tPublisert:  19.04.20

 

 

Handlingsprogram Småsamfunnsprosjektet i Hedalen

Handlingsprogrammet danner rammer og struktur for småsamfunnsprosjektet. Men prosjektet skal ikke være helt fastlåst.

Veien blir til mens en går. Prosjektet er innstilt på å korrigere veivalg og prioriteringer underveis innenfor rammene og formålet med prosjektet. 

Tre satsningsområder 

1.      Veisaken fra ”Nes til Nes” 

2.      Vassfaret 

3.      Sentrumsutvikling 

1. Livskvalitet 

1.1.  Utvikle kulturattraksjoner og kulturlivet  i Hedalen

1.1.1.   Ta del i arbeidet med produktutvikling og markedsføring av Bautahaugen Samlinger og Hedalen stavkirke.

1.1.2.  Opprette dialog og samarbeid med lag og foreninger i bygda.

1.1.3.   Bidra i prosjekteringen av natur- og kultursti fra Bautahaugen til stavkirka.

1.1.4.    Arbeide for at Hedalen stavkirke får brune informasjonsskilt med den status det medfører.  

1.2.  Spre positive holdninger om Hedalen og prosjektet:

1.2.1.   Profileringsstrategi med egen logo.

1.2.2.   Bevisst bruk av media. Størst mulig grad av positive oppslag om bygda.

1.2.3.   Etablere/benytte informasjonskanaler som når helt fram til målgruppa. 

1.3.  Møteplasser barn/ ungdom

1.3.1.    Avdekke ønsker og behov.

1.3.2.    Kartlegge hva som finnes av møteplasser i dag, hvilke som benyttes og hvilke som ikke.

1.3.3.    Opprette egen temagruppe for denne aldersgruppa, der møteplasser er et av de aktuelle temaene.

1.3.4.    Høste erfaringer fra sammenliknbare lokalsamfunn. 

1.4.  Kommunale tjenestetilbud til Hedalen

1.4.1.   De kommunale tjenestetilbud inngår også som viktige ledd i den enkeltes livskvalitet (skole, helse m.m.). 

2. Næring/ kompetanse 

2.1.  Vassfaret, Vidalen og kulturvernplanen

Som følge av Vassfarets rike historie og skildringer fra forfattere som Mikkjel Fønhus, Edvard Elsrud og Per Hole, er Vassfaret kjent over hele landet. Vassfaret har stor betydning for identitet og tilhørighet for innbyggere i Hedalen. Vernebestemmelser og egen kulturvernplan legger føringer for bruken av området, men åpner også muligheter.

Forslag til tiltak knyttet til bruken av Vassfaret og Vidalen:

2.1.1.   Videreføre og videreutvikle arbeidet rundt kulturvernplanen i samarbeid med prosjektleder. Blant annet skogdrift på gamle måten og fløtning.

2.1.2.   Åpne for informasjon og dialog med grunneiere og andre
         med interesser i området.   

2.1.3.    Reise debatt knyttet til næringsutvikling og Vassfaret.

2.1.4.    Aktuell næringsvirksomhet i området: Guidede turer m.m.         

2.1.5.   Dra nytte av og videreføre kompetansen rundt Vassfaret
           Leirskole. 

2.2.  Kontaktforum hytteeiere og bygdefolk/ næringsliv

På Hedalsfjellet er det over 600 hytteeiere som bor utenfor Sør- Aurdal. I Hedalen bor det ca 800 innbyggere. Mange av hyttene ble bygd på 1960- tallet, men helt fram til i dag har det vært utbygging.

I det siste har utbyggingen dreid mot mer høystandard hytter i fortetta felt. For mange av de eldre hyttene opplever man generasjonsskifte. Enkelte av disse hyttene blir lagt ut for salg. Foruten hytteservice, grovpreparerte skiløyper og næringslivet i bygda, er det få aktiviteter, tjenester, arrangement og andre tilbud rettet mot hytteeierne. Ettersom antall hytter og hytteeiere på Hedalsfjellet går opp men befolkningstallet i bygda fram til i dag har gått ned, blir hytteeiere/ brukere en stadig viktigere del av bygdesamfunnet.  

Tiltak for at hyttefolk i større grad skal dra nytte av bygda og at bygda skal dra større nytte av hyttebrukerne:

2.2.1.    Støtte opp Hedalen.no med egen hytteinformasjon og arbeide for tilbud om nyhetskanal på e-post til hytteeierne.

2.2.2.    Arbeide for egen bygdeavis som også rettes mot hytteeiere.

2.2.3.   Arrangere bygdemøte med spesiell invitasjon til alle
            hytteeiere.

2.2.4.   Vurdere spørreundersøkelse til hytteeierne.

2.3.  Samarbeid/ samhandlingsarenaer for næringslivet

2.3.1.   Åpent møte for næringsdrivende rundt erfaringer, samordnende tiltak og spesifikke tema.

2.3.2.   samarbeid med Valdres Næringsutvikling og Sør- Valdres
           Utvikling.

2.3.3.   Analysere Hedalen sine muligheter for næringsutvikling i samarbeid med næringslivet.

2.3.4.   Opprette egen temagruppe som tar for seg næringsrettet
            virksomhet.

2.3.5.   Bidra til felles profilering av Hedalen.

 

2.4. Bautahaugen Samlinger

Bautahaugen Samlinger har i løpet av årene gradvis utvidet samlingen av hus og gjenstander samt rustet opp utearealet. Fra 01.01.02 Er B.S. også eier av garden Bergsrud.

Dette åpner store muligheter for Bautahaugen Samlinger og dermed for hele bygda. Småsamfunnsprosjektet blir en medspiller i arbeidet med strategi og mål for Bautahaugen Samlinger og realisering av disse. Aktuelle tiltak/utfordringer:

2.4.1.    Bruken av garden Bergsrud.

2.4.2.    Økt næringsvirksomhet og ringvirkninger.

2.4.3.    Utnytte mulighetene knyttet til utstilling, formidling, vise historie og
             forskning.

2.4.4.    Bautahaugen som arena for arrangement og regelmessige spel. 

2.5.  Fossholt alpinbakke og eventuelt hyttefelt

Så å si alle formelle godkjenninger av planene knyttet til alpinbakken er på plass. Det viktigste arbeidet videre blir å utarbeide overslag over markedspotensialet for anlegget. Dersom man går videre med planene, må det utarbeides en grundig plan for å finansiere etablering og selve driften av anlegget.

Når det gjelder hyttefelt i området, er Prevista kontaktet for videre planlegging. I forhold til andre hytteområder i Hedalstraktene vil dette feltet være nærmere Oslo, ha tilknytning til en alpinbakke og ligge mer ”i bygda”.  

2.5.1.   Småsamfunnsprosjektet kan være medspiller i videre arbeidet med forprosjektering av disse planene. 

2.6.  Delta i markedsføringen av  klargjorte tomter og næringsareal i Brunbakklia. 

2.7. Bidra til registrering og eventuelt formidling av ledige/ ubebodde hus, gardsbruk og næringslokaler. 

2.8. Følge opp nyetablerere og potensielle etablerere

2.8.1.   Tilby ”bli kjent tur” i bygda/ kommunen (og for eksempel en fadderordning for nyetablerere).

2.8.2.   Samle aktuell informasjon i en egen Hedalsbrosjyre/ Sør- Aurdalsbrosjyre.

2.8.3.   Informere om Hedalen.no. 

2.9.  Hedalen Utmarksforum

Målsetningen med et slikt forum er å styrke grunneiersamarbeidet i bygda. Kjernevirksomheten blir produktutvikling og markedsføring av utmarksgodene i Hedalen. Småsamfunnsprosjektet kan:

2.9.1.    Bidra i prosessen med å kartlegge interessen blant grunneiere og eventuelt selv etableringen. 

2.10. Aktivt jord- og skogbruk

2.10.1.  Jord- og skogbruk i Hedalen er svært viktig for sysselsetting, bosetting og kulturlandskapet. Prosjektet skal inspirere og medvirke til fortsatt aktiv landbruksdrift. 

2.11. Idédugnad rundt eksisterende/ny fritidsbebyggelse og arbeidsplasser

2.11.1.  Sørge for at det blir tema under punkt 2.1, 2.2 og 2.3 om næring/kompetanse, og i andre aktuelle sammenhenger. 

2.12.   Nye aktiviteter, produkter og tjenester.

2.12.1.  Avdekke behov, analysere forutsetninger og støtte initiativtakere.

Eksempelvis vannsport (jmf. tiltaksplan for Hedalen fra 1993).

3. Infrastruktur 

3.1. Fra ”Nes til Nes”

Hedalen er en side dal til gjennomfartstrafikken på E16. Fra europaveien gjennom Nes i Ådal er det riksvei til Hedalen stavkirke, fylkeskommunal vei til Døla- hytta (rett etter Åsli), kommunal vei til Åslisetra og privat vei til kommunedele mot Nes kommune i Hallingdal. Veien trenger opprustning. Mange hytteeiere som kommer fra Oslo, velger å kjøre til Tollefsrud og over til Hedalen selv om det er lenger enn å kjøre opp fra Nes i Ådal. Dermed går bygda og næringslivet glipp av denne kundegruppen. Veien fra Nes til Nes er viktig i beredskapsmessig sammenheng som omkjøringsvei for E16/RV7. Prosjektet skal arbeide for å: 

3.1.1.    Utbedre RV 243 fra Nes i Ådal til Hedalen stavkirke.

3.1.2.   Påvirke regionale og sentrale myndigheter for å få en forsvarlig offentlig vegforbindelse fra Nesbyen i Hallingdal til Nes i Ådal.  

3.2.  Bygdesentrum og trafikksikkerhet Brunbakklia/Bergsrud – Braka

Aktuelle sikkerhetsmessige og trivselskapende tiltak på strekningen:

3.2.1.   50- sone fra Brunbakklia til Braka.

3.2.2.   Rydde kratt langs veien.

3.2.3.   Etablere ”hvile lommer”.

3.2.4.   Belysning og beplantning.

3.2.5.   Skilting.

3.2.6.   Gang- og sykkelvei.

3.2.7.   Andre tiltak i trafikksikkerhetsplanen. 

3.3.  Bedre bussrutetilbudet mot Nes i Ådal og Bagn

Hedalen er en sidedal med liten grad av gjennomgangstrafikk. Småsamfunnsprosjektet skal arbeide for å styrke bussrutetilbudet og prioriterer:

3.3.1.   Servicerute fra Åsli til Nes i Ådal fredag og søndag ettermiddag.

3.3.2.   Bestillingsrute lørdag knyttet opp mot Valdresekspressen til Oslo som er på Nes i Ådal kl. 09.05.  

3.4.  Skilting og informasjonstavler langs veier og stier

3.4.1.    Arbeide for bedre vedlikehold og bidra til å avdekke behov for ny skilt/tavler i bygda, i Vassfaret/Vidalen og på Hedalsfjella. 

3.5.  Utvikling av telenettet

3.5.1    Koordinere krefter som jobber for bredbånd mot politikere/
                  utbyggere.

3.5.2.   Oppfordring til Telenor om utbyggig av bredbånd.

3.5.3.   Utnytte mulighetene telenettet gir for å skape
                  arbeidsplasser. 

3.6.  Hedalen.no

3.6.1.   Ta del i videreutvikling av Hedalen.no. Blant annet sikre framtidig drift og driver av nettstedet, og bidra til inntektskapende arbeid i samarbeid med bygdeutvalget og redaksjonsrådet. 

3.7.  Internett kanal med utflytta ungdom

Studier og jobbmuligheter gjør at mange ungdommer flytter ut av bygda. Tilbakemeldinger fra denne  gruppen er interessante for prosjektet. Innsatsen bør rettes mot de som har tanker om å komme tilbake.

Aktuelle tiltak:

3.7.1.   Opprette e- post register til hedølinger/utflytta hedølinger i alderen 16- 35.

3.7.2.   Ta del i Hedalstreffene i Oslo der man kan drøfte styrker og svakheter og muligheter for Hedalssamfunnet framover.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |