tUtforming av tilbygget på Hedalsheimen

Formannskapet skal tirsdag 17.6. drøfte utbygging av Hedalsheimen.  Nye tegninger er klare, og saka skal seinere opp i kommunestyret.  Hedalen.no gjengir saksdokumentene.

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok den 20.09.01 å bygge et tilbygg på 7 enheter + to store carporter i underetasjen til Hedalsheimen bo- og servicesenter. Tilbygget skulle reises i 3 etasjer og det var kostnadsregnet til 10,2 millioner kroner.

I vinter kom det flere kraftige reaksjoner på utformingen av tilbygget og det ble derfor tatt opp i eldrerådet og formannskapet om en burde endre planene for å få til en bedre tilpasning til det eksisterende bygg.

Vedtak i eldrerådet 10.03.03:

Eldrerådet tilrår at saken tas opp til ny drøfting.

Forslag fra eldrerådet om å senke bygningen med en etasje og gå ned til 6 leiligheter. Ta vekk carport og heis og utvendige trapper. Bruk liggende panel og forsøk å tilpasse vinduene i det nye bygget til vinduer i det gamle.

Vedtak i formannskapet 11.03.03:

Formannskapet gir rådmannen i oppdrag å tilpasse tilbygget til eksisterende bygg.

Følgende forutsetninger skal ligge til grunn:

  • Kostnadsrammen skal overholdes.
  • Tilbygget skal inneholde 7 nye enheter.
  • Byggestart 2003.

Arkitekten har laget nye utkast til planløsning og fasader der bygget er redusert til 2 plan. Dette har medført at en kunne sløyfe heisen, men for å skaffe adgang til eksisterende heis så trengs det noe ombygging i området kring biblioteket. Det er også med et forslag til frittliggende carport og bod for uteredskaper.

Med bakgrunn i at det allerede synes å være for mange omsorgsboliger i kommunen og på grunn av at antallet eldre vil gå ned i årene som kommer så har rådmannen funnet det riktig også å utrede et alternativ med 6 leiligheter.

Diagrammet til venstre viser at antall personer mellom 75 og 90 år i Sør-Aurdal kommune vil gå ned fra 380 til 280 personer fra i dag til år 2015. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

 

Byggekostnadene er beregnet på nytt etter priser for mai 2003 og de viser:

Alternativ 7 leiligheter i 2 plan med ombygging av bibliotek m.m: kr 10.500.000

Alternativ 6 leiligheter --------------- "------------------- " 9.150.000

Frittstående carport til 4 biler + bod " 300.000

 

Vurdering:

Planløsningen er jevnlig drøftet med brukerne og det er enighet om at endringen av planene vil gi minst like god funksjonalitet som det opprinnelige forslaget.

  • Biblioteket vil gjerne komme fram fra den innerste, mørke delen av lokalene og er svært innstilt på samarbeid og samlokalisering. Det vil føre til bedre ressursutnyttelse og bedre tilgjengelighet hvis lokalene kan bli brukt også til andre formål enn tradisjonell bibliotekdrift. Erfaringene fra det nye biblioteket på Bagn viser at med utviklingen av informasjonsteknologien og nye måter å tenke drift på så kan en utvide tilbudet uten å øke personellressursene.
  • Åpen omsorg mener at en har fått til en brukbar løsning med tilstrekkelig kontor- og lagerplass samt at med sambruk av en del av biblioteklokalene får tilgang til møte- og hvilerom. Det er et sterkt ønske om at det blir bygget carporter for leasingbilene slik at de ikke blir så nediset om vinteren. Dette øker slitasjen og verdiforringelsen på bilene og det er et betydelig ubehag for de som arbeider i hjemmetjenesten å skulle inn og ut av kald bil/varme hus hele dagen.
  • Fasadene er nå mye lavere og bedre tilpasset det eksisterende bygget og vurderes av brukerne å passe mye bedre sammen med det eksisterende. Heisen er også sløyfet og dette sparer byggekostnader og store driftsutgifter i framtiden.

Antall boenheter har formannskapet sagt at skal være 7, men rådmannen mener at ut fra innbyggernes behov i dag og enda mer utfra framtidig behov så bør det ikke bygges så mange enheter. Stor overkapasitet vil være ødeleggende for kommunens økonomi og også for bruken av og miljøet på bo- og servicesentrene i kommunen da de nødvendigvis må bli tatt i bruk til andre formål enn de tiltenkte.

Allerede i dag er det problemer å få leid ut leilighetene i Reinli og på Østre Bagn og i Begnadalen er det foreløpig bare interesse for å leie 3 av de 6 nylig ferdigstilte leilighetene.

På Sør Aurdalsheimen blir snart 6 nye leiligheter klare og en får derfor snart ennå flere leiligheter til disposisjon. Befolkningsutviklingen framover viser at antall eldre i aldersgruppen 75 til 90 år vil gå ned med ca 25 % det neste ti-året og det er derfor helt overveiende sannsynlig at det vil bli flere og flere ledige omsorgsleiligheter i kommunen.

For tiden er det etterspørsel etter leiligheter på Solbraut og ved Hedalsheimen, men rådmannen mener at det er nødvendig å se behovet i hele kommunen under ett og da er behovet egentlig mettet.

Økonomien i utbyggingen av Hedalsheimen viser at det blir betydelig dyrere utbygging her enn for de andre bo- og servicesentrene og det gjør at kommunens engenandel blir høyere. Det synes nå ikke mulig å bygge ut 7 leiligheter til den beregnede og budsjetterte kostnad på 10,2 millioner kroner selv om en sløyfer carporten.

Nedskjæringene i drifts- og vedlikeholdsbudsjettene for kommunale bygg er allerede på et så kritisk nivå at det er i ferd med å gå ut over bruken og det er nødvendig med et visst måtehold i nyinvesteringene.

Ut fra behovet for omsorgsleiligheter, kostnadene og kommunens økonomiske situasjon, tomtens beskaffenhet og behovet for carport vil rådmannen som 1. alternativ til vedtak tilrå at det bygges 6 leiligheter + carport.

Som 2. alternativ etter formannskapets flertallsvedtak kan det bygges 7 leiligheter, men ingen carport, dersom en får inn en tilleggsbevilgning på kr 300.000 i økonomiplanen 

Rådmannens forslag til vedtak:

Alternativ 1: Kommunestyret vedtar å endre planene for tilbygget til Hedalsheimen bo- og servicesenter til å omfatte 6 boenheter i 2 etasjer, nødvendig ombygging av bibliotek og carport i henhold til reviderte tegninger av 27.05.03 med en total kostnadsramme på kr 9.450.000.

Alternativ 2: Kommunestyret vedtar å endre planene for tilbygget på Hedalsheimen bo- og servicesenter til å omfatte 7 boenheter i 2 etasjer og nødvendig ombygging av biblioteket i henhold til reviderte tegninger av 25.05.03 med en kostnadsramme på 10.500.000.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |