tPublisert:  19.04.20

                                    Hedalsavisa 2003    2. utgave

Den 2. utgaven av Hedalsavisa tar for seg informasjon fra småsamfunnsprosjektet. 

Natur- og kulturstien

Prosjektet hår fått tilsagn på til sammen kr. 25.000,- i støtte. Grunneiere på strekningen Engebrua – Ildjarntunet har gitt tillatelse. I løpet av nærmeste framtid blir det møte med de resterende grunneiere på strekningen Bautahaugen – stavkirka med tanke på å få utvidet stien.

Det gjenstår mye arbeid og det er behov for hjelp til å rydde traseen. Det blir dugnad lørdag 28. juni. Oppmøte på Ildjarntunet kl. 10.00. Aktuelt utstyr er øks, grensaks, motorsag og ryddesag. 

Ledige/ lite benyttet hus og bruk

Vi ønsker ikke at mangel på bolig skal være avgjørende for om folk flytter (tilbake) til bygda eller ikke.

I Brunbakklia er det 8 byggeklare tomter med vann, vei, kloakk, strøm og telefon. Tomtene har fin beliggenhet.  Andre på utkikk etter bolig er kanskje mer interessert i å kjøpe et hus eller et bruk. I den sammenheng samarbeider småsamfunnsprosjektet og bygdeutvalget om å få til et register over ledige hus og bruk i bygda. Dersom du selv har et hus/ bruk som er aktuelt for et slikt register håper vi du tar kontakt. Kanskje kjenner du til andre aktuelle som kan tipses om dette registeret. 

Temagrupper

Temagrupper for næringslivet, Vassfaret/ Vidalen og sentrumsutvikling er i gang. Temagruppa for hyttefolk er nedsatt. Når det gjelder temagruppene mangler vi kandidater til to ungdomsgrupper og varamedlemmer til næringslivsgruppa og hyttegruppa. Ungdomsgruppa deles i to med yngre ungdom f.o.m. ungdomsskoletrinnet og eldre ungdom t.o.m. ca 30 år. Vi ønsker at det skal være varamedlemmer i alle gruppene og at medlemmene i gruppa bruker sine varamedlemmer aktivt. Dette for å sikre at flest mulig synspunkter kommer fram. 

                       

       Næringslivsgruppa

                         Sentrumsutvikling

Navn

Representerer

Navn

Vara

Odd Arne Klemmetsrud (leder)

Bautahaugen Samlinger

Emmy Bakkom

Mari Goplerud Rygg

Nils Ivar Grøv (nestleder)

Solstad/ Joker

Tor Ingar Nordby

Kjelfrid Skoglund

Roar Myrvang

Boligområdene

Wenche Westrom

Bjørn Brenna

Lasse W. Høiås

Grunneiere

Arild Bjørnstad

Marit Brager

Marit Aaslie Brenden

Bygdeutvalget

Olaf Ødegaard

Astrid Braut

Harald Arne Haugen

Idrettslaget

Harald Kjensrud

Helge Nordby

Martha Nordby

Kommunen

Erling Aas

 

 

                                                                                 

                        Vassfaret og Vidalen

         Hyttegruppa

Representerer

Navn

Vara

Område

Navn

Vassfaret utmarkslag

Lars Elsrud

Nils Magnar Goplerud Rygg

Vassfaret/ Vidalen

Svein Sundstbø

Vassfaret elvekasse

Bjarne Berg

Tor Anders Perlestenbakken

Teinvassåsen

Kjetil Aambø

Kulturvernplanen for Vassfaret og Vidalen

Anne Holte Norberg

Kristin Holte Sandvik

Søbekk

Eldor Rødseth

Styret for Hedalsfjella

Nils Sætrang

Amund Grønhaug

Fledda

Stig Grydeland

Kommunen

Arild Haglund (sekretær)

 

Grunneier

Helga Perlestenbakken

 

 

Bygdemøte

Det blir bygdemøte om småsamfunnsprosjektet på Hedalen skole fredag 29. august kl 19.00. 

På møte vil blant annet temagruppene orientere om sitt arbeid. Nærmere informasjon om bygdemøte kommer senere.

Rydding langs Hedalsvegen

Det er kommet innspill til prosjektet om at det er behov for å rydde trær og busker langs Hedalsvegen. Årsakene til det er mange. Trafikksikkerheten  vil øke med tanke på lengre sikt til dyr og møtende trafikk, det bidrar til å synliggjøre at Hedalen er ei levende bygd, vi får bedre sikt til våre flotte fjell, telefonledninger og annet blir ikke så utsatt ved tunge snøfall, m.m.  

For å komme i gang med arbeidet har vi utarbeidet et skjema der et felt er beregna på grunneiere langs Hedalsvegen og det andre feltet er beregna på de som er interesserte i å rydde. Tanken er at folk på denne måten får mulighet til å skaffe seg litt gratis ved og samtidig gjøre litt samfunnsnyttig arbeid. Vegvesenet stiller seg positive til tiltaket. 

Fylles ut av grunneier langs Hedalsvegen 

Navn:………………………………………………………………….

Telefon: A:………………………P:………………………………….

Grunneier langs Hedalsvegen

Fra:……………………………………………………………………………………………………………………

Til:…………………………………………………………………………………………………………………….

 Alternativ 1

Jeg gir tillatelse til at det ryddes på min grunn inntil 10 meter fra hovedvegen. Jeg gir den/ de som rydder rett til å benytte seg av det som hogges. Forutsetning for tillatelsen er at den/ de som rydder skal fjerne felte trær og kvist/ kratt. Den/ de som rydder skal også kontakte meg og gjøre avtale om befaring før arbeidet starter.

 …………………………………………………………………………………………………………………

Sted                                         Dato                Underskrift 

Alternativ 2

Jeg tar selv ansvar for å rydde trær og busker på min eiendom langs Hedalsvegen. 

………………………………………………………………………………………………………………….

Sted                                         Dato                Underskrift 

Fylles ut av de som vil rydde

Navn:……………………………………………………………………………………………

Telefon: A:………………………………P:………………………………….

I hvilken del av bygda kan du/ dere helst tenke dere å rydde:…………………………………………………….

 

Jeg aksepterer at vilkårene for å kunne ta med det jeg hogger til ved er at også kvist og kratt fjernes. Jeg har også ansvar for å kontakte grunneier for å få en avtale på hva som skal ryddes. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Sted                                         Dato                Underskrift 

Returadresse:

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01

Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet, E- post: post@hedalsprosjektet.no

Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |