tPublisert:  19.04.20

 

 

Endelig skal vi få bredbåndstilknytning i Valdres

-Av Svein Granli-

Det vises til pressemelding utsendt av Oppland fylkeskommune 25. juni om bredbånd. Vi kan gi følgende tilleggsopplysninger:

1. Ved et samarbeidsprosjekt mellom Oppland fylkeskommune og Valdreskommunene skal næringsliv, privatpersoner og offentlig virksomhet nå få muligheter for bredbåndstilknytning også i Valdres. Også Østre Toten kommune har deltatt i dette samarbeidet.

2. Det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å bygge ut bredbåndsnett i Valdres. Og sentrale myndigheter har bestemt at det er markedskreftene som skal bestemme brebåndsutbyggingen her i landet. Da er det i praksis bare kommunene som samlet kan utgjøre en så stor kundemasse at det kan forsvares å bygge ut bredbånd i Valdres. Men også kommunene måtte avsette betydelige investeringsmidler for at noen skulle finne det interessant å tilby bredbånd i Valdres. Gjennom det prosjektet som nå skal gjennomføres får rådhus og ungdomsskoler bredbåndstilknytning i løpet av høsten. Investeringskostnaden knyttet til oppkobling av barneskoler er også
finansiert, her vil nok framtidige driftsutgifter være avgjørende for når kommunene vedtar oppkobling. Men mulighetene ligger der.

3. Vi oppfatter den avtale om nå inngås med Eidsiva Energi som en milepæl i infrastrukturutbyggingen i Valdres.

4. Avtalen med Eidsiva Energi har framkommet etter en anbudsutlysning med 3 anbud som resultat.

5. Finansieringen er et spleiselag mellom Oppland fylkeskommune, Valdreskommunene, Regionrådet og statlig tilskudd (HØYKOM).

6. I anbudsgrunnlaget, og i inngått avtale, er det en klar forutsetning at bredbåndsprosjektet skal videreføres ved at Eidsiva går ut til næringslivet og private med tilbud om å knytte seg opp mot bredbåndsnettet. Avtaler om slik tilknytning er i utgangspunktet en sak mellom Eidsiva og den enkelte bedrift, men kommunene kan der det er ønskelig ta på seg en koordinerende rolle mellom aktørene. Forventningen er at bredbånd skal bli et bidrag til å styrke eksisterende næringsliv og gi økte muligheter for
nyetableringer.

7. På vegne av Valdreskommunene vil vi til slutt takke Oppland fylkeskommune for sitt viktige bidrag til gjennomføring av bredbåndsprosjektet i Valdres.

8. Spørsmål knyttet til bredbåndsprosjektet kan rettes til
- Svein Granli - tlf 91123189 eller 61359452
- Jo Audun Øverby - tlf 61352513 eller 95089310

Med hilsen
Svein Granli


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |