t


Publisert:  19.04.20


Nyhetsbrev fra småsamfunnsprosjektet i Hedalen 

Denne e-posten går ut til ungdommer i aldersgruppen +/- 16 – 30 år som står i e- post registeret til småsamfunnsprosjektet i Hedalen (ca 40). Dersom du eventuelt ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra prosjektet bes du sende en mail slik at vi kan fjerne deg fra lista. Eller helst, dersom du kjenner noen som ikke mottar nyhetsbrevet er det bare å si i fra slik at vi får de/ den med på lista. 

De som ønsker å lese mer om småsamfunnsprosjektet (Hedalsprosjektet) kan ta kontakt med undertegnede eller gå inn på  www.hedalen.no/hedalsprosjektet

Ulike temagrupper

I prosjektet har vi til nå nedsatt 4 temagrupper.

Næringslivsgruppa :

  • Odd Arne Klemmetsrud (leder)

  • Nils Ivar Grøv (nestleder)

  • Roar Myrvang

  • Lasse W. Høiås

  • Marit Aaslie Brenden

  • Harald Arne Haugen

  • Martha Nordby

 Hovedmålsetning:         ”Næringslivsgruppa skal kartlegge og stimulere til videreutvikling i eksisterende næringsliv og legge til rette for nye arbeidsplasser”.  

  1. Vassfaret og Vidalen:

Representerer

Navn

Vara

Vassfaret utmarkslag

Lars Elsrud

Nils Magnar Goplerud Rygg

Vassfaret elvekasse

Bjarne Berg

Tor Anders Perlestenbakken

Kulturvernplanen for Vassfaret og Vidalen

Anne Holte Norberg

Kristin Holte Sandvik

Styret for Hedalsfjella

Nils Sætrang

Amund Grønhaug

Kommunen

Arild Haglund (sekretær)

 

 Gruppa vil ta for seg områdene Vassfaret og Vidalen. Vern vs. bruk, grunneiersamarbeid og næringsvirksomhet i og i tilknytting til områdene vil bli sentralt. Gruppa har hatt ett møte og møtes igjen litt før skolestart.           

  1. Sentrumsutvikling:

Representerer

Navn

Vara

Bautahaugen Samlinger

Emmy Bakkom

Mari Goplerud Rygg

Solstad/ Joker

Tor Ingar Nordby

Kjellfrid Skoglund

Boligområdene

Wenche Westrom

Bjørn Brenna

Grunneiere

Arild Bjørnstad

Marit Brager

Bygdeutvalget

Olaf Ødegaard

Astrid Braut

Idrettslaget

Harald Kjensrud

Helge Nordby

Kommunen

Erling Aas

 

       Gruppa har hatt et møte og samles igjen ved skolestart. Gruppas mandat er som følger:

”Få en helhetlig planlegging og tenkning ut fra allerede vedtatte planer for sentrumsutvikling i Hedalen mellom Braka og Bergsrud. Oppnå et funksjonelt og estetisk pent sentrum, som også har mulighet for videreutvikling med nye servicefunksjoner av både privat og offentlig  karakter, trafikksikkerhet inkludert. Styringsgruppa ser det som viktig at temagruppa kommer med forslag til konkrete tiltak”. 

  1. Hyttegruppa:

Område

Navn

Vassfaret/ Vidalen

Svein Sundstbø

Teinvassåsen

Kjetil Aambø

Søbekk

Eldor Rødseth

Fledda

Stig Grydeland

Grunneier

Helga Perlestenbakken

             Gruppa har ikke hatt noen møte enda. 

Temagruppe for ungdom à kan du tenke deg å være med? 

I Tillegg til de 4 nevnte gruppene står temagruppe for ungdom for tur. Det er planlagt ei gruppe for yngre ungdom og ei for eldre ungdom. 

Temagruppe for yngre ungdom: Tiltenkt aldersgruppen på ungdomstrinnet, vdg. skole og opp til ca 20+. Aktuelt å ta tak i for denne gruppa blir mye opp til de som blir med. Men fritidstilbud og møteplasser er for eksempel aktuelle saker å se nærmere på. Det viser i hvert fall en spørreundersøkelse til Hedalsungdom på ungdomstrinnet og vdg. fra 2002.  

Temagruppe for eldre ungdom: Tiltenkt aldersgruppen 20+  t.o.m. 30+. Vi ser for oss ungdom som begynner å dreie fokus mer mot endt utdannelse, jobb, bolig/ bosted og andre etableringsstandpunkt. Aktuelle saker å ta fatt på er jobbmulighetene og fritidstilbudene i og omkring bygda, bo muligheter vs. ønske, vurdering av framtidsutsiktene til bygda og aktuelle tiltak knyttet til dette og andre ting som opptar denne aldersgruppen.  

Bli med i temagruppe for ungdom!

Er du interessert i å bli med i en av disse gruppene er det bare å ta kontakt. Vi ønsker å ha med både utflytta ungdom og ungdom som er i bygda. Temagruppa for eldre ungdom kan for eksempel ha en egen Oslo avdeling. Tilbakemelding kan gis til adressen nederst på siden

Dersom du ikke ønsker å delta i noen gruppe setter vi pris på om du kommer med dine synspunkter på hva du mener temagruppene for ungdom , de andre temagruppene eller prosjektet i sin helhet bør ta tak i. Som eksempel på det tar jeg med noen innspill  prosjektet har fått  som blant annet temagruppa for eldre ungdom kan se nærmere på: 

·         Hva med å etablere ”Kino- og teaterbussen”- en fast buss en lørdag for eksempel annenhver måned fra Hedalen til Oslo. Avgang Hedalen kl. 10.00, retur fra Oslo kl. 22.00. Alle har ansvare for seg selv. Det er 30 års grense for å være med. Yngre om de er i følge med voksne. Kreves minst 20 påmeldte en uke før avreise. Pris kr 300.- t/r pr. pers.

·         Rorbua er død. Hva med å arrangere ”skogskoia – en kveld med historier, vitser, sang og poesi på Solstad

·         ”Hedalsuniversitetet – en presentasjon av seks fagfelt”. 6 hedøler med forskjellige yrker/ utdanninger gis en kveld hver à 2 – 3 skoletimer (med pauser). Her gir de et innvieende foredrag i sitt fagområde (åpent for alle), med plass til ca 30 min med spørsmål. De seks kveldene kjøres med ca. 1 mnd. mellomrom. 

Det var alt for denne gang. 

Mvh. 

Gunnar Haugen

Prosjektleder

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen 

Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen 3528 Hedalen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, Faks: 61 34 87 01

Internett: www.hedalen.no/hedalsprosjektet, E- post: post@hedalsprosjektet.no

Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |