t


Publisert:  19.04.20


Nye byggetegninger?

Formannskapet skal 11.3. drøfte vedtatte planer for utbygging av Hedalsheimen.  Det ser ut til at kommunen tar selvkritikk på tegningene som  ble laget.  Både Bygdeutvalget, Harald Arne Haugen og arkitekt Jon Haug har skrevet brev til kommunen.

  • Harald Arne Haugen sitt brev kan du lese her.
     
  • Les saksutgreiinga her.

Nedenfor gjengir vi arkitekt Haug sitt brev til kommunen:

På Hedalens hjemmesider er det lagt ut opplysninger om et prosjekt for utvidelse av Hedalsheimen, der det også er vist to fasadetegninger av utvidelsen sammen med det eksisterende huset, som i sin tid ble tegnet av arkitekt Rune Urne.

Det er fortjenstfullt at kommunen vil sørge for Hedalens gamle. Jeg kjenner også godt til Statens tilskuddsordning for omsorgsboliger, og vet hva dette innebærer av fordeler for kommunen. Imidlertid mener jeg kommunen faglig sett her har forvaltet mulighetene dårlig.

Slik tilbygget er utformet på disse tegningene bryter det så kraftig med det eksisterende bygg, både i målestokk og i formspråk at det umulig kan være profesjonelle fagfolk som er benyttet av kommunen til dette prosjektet.

Jeg har brakt i erfaring at disse tegninger enstemmig er vedtatt i både formannskap og kommunestyre hhv. 11.9 og 20.9.2001.

Jeg må da bare konstatere at samtlige av Sør Aurdals kommunestyrerepresentanter tydeligvis må mangle det nødvendige estetiske gangsyn som kreves når slike saker skal behandles. Riktignok leser jeg på hjemmesiden at rådmannen har en følelse at noe kanskje burde videre bearbeides mht fasadene, men det skal ikke berøre de økonomiske rammer!

I dette tilfelle er det nok dessverre ikke bare fasadene som må pyntes på. Hele masseoppbygningen og plandisponeringen må endres hvis en skal få sammenheng med eksisterende bygg. F. eks undrer det meg at ingen har reagert på at det brukes dyre bygningskubikkmetre til carport i underetasjen, når denne mye rimeligere kunne vært laget som frittstående trecarport, og at hele tilbygget dermed kunne vært redusert med en etasje. Hvorfor er prosjektet ført så langt, og budsjettet fastlagt, dersom man mener at endringer må gjøres?? Dette er alt for dårlig planbehandling. Kommunen har her helt åpenbart brukt ukvalifisert planleggingshjelp. Dette bekreftes ikke bare av prosjektet slik det fremstår på tegningene, men også at jeg må lete forgjeves etter planleggingsfirmaet i Godkjenningsregistret hos Statens Bygningstekniske Etat

Offentlige oppgaver krever skikkelig planlegging.

Man kan her heller ikke skyte seg inn under at prosjektet er godkjent i Husbankens.  Husbankens avdeling Øst foretar kun kontroll av funksjonskrav og økonomi, ikke av  utforming. Dette har jeg fått bekreftet i Husbanken.
I Plan og bygningslovens §74.2 heter det bl.a:
"Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets  funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser" (min understreking). Det er kommunens tekniske etat som skal påse at Plan og bygningsloven blir fulgt ved godkjenning av byggeprosjekter. Dette tiltaket oppfyller ikke ovenstående kravet,  og det vil sette teknisk etat i en vanskelig stilling hvis den får disse tegningene i en byggesøknad.

Det er kommunens ansvar å sørge for at prosjektet blir omarbeidet. Jeg er fullt klar over at både tomt og økonomiske rammer setter spesielle begrensninger i i dette tilfellet, men det bør være mulig å forbedre løsningen vesentlig. Hensynet til at dette, skal være de eldres miljø burde også være tungtveiende.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |