tPublisert:  10.11.06

 

 

 

 

 

Vassfarporten Skisenter

Arbeidet på Vassfarporten Skisenter har gått raskt framover i høst.  Nå er bakken ferdig planert av maskiner.  Noe finplanering står igjen.  Løypemaskin er kjøpt inn, stolper er på plass, og det 400 meter lange tautrekket vil bli montert i midten av november.

Fra bakken er det nydelig utsikt mot Vassfaret og Vidalen.  Ovenfor Vassfarporten Skisenter planlegges det hyttefelt med plass til inntil 170 hytter.  En vil vurdere å utvide bakken etter hvert.

I nedfarten er det lagt inn en stor og en mindre kul.  Så her kan de som ønsker utfordringer, få prøve seg.  Ellers er dette en slak og familievennlig bakke.  Nederste del  er et jorde, og det skal svært lite snø til før en kan preparere denne delen.

Stolpene i bakken er plassert med tanke på lyssetting.  Om lys kommer på plass i vinter, er ennå ikke avgjort.

Parkeringsplassen er i alle fall klar, og billettbua må bare flyttes litt.  Det arbeides også med å få til toalett og varmestue.  Dersom alt går som planlagt, er anlegget klart til bruk i løpet av desember. Kan vi håpe på snø til jul og mange hyggelig treff i bakken i romjula?

Kostnader så langt

Betydelige midler er investert i skisenteret, og mer penger vil gå med før bakken kan tas i bruk.

Løypemaskin Kässbohrer, 1992 modell, 1900 timer, fres, frontskjær
og dobbel sporsetter
250 000 kr
Nytt tautrekk 400 m og 10 kw motor 120 000 kr
Stolper Solide impregnerte stolper 10 000 kr
Planering Pent arbeid av Tony! ca. 90 000 kr
Sum:   470 000 kr

Informasjonsmøte på Bjørnerud

Initiativtakerne har invitert til orienteringsmøte fredag 17.10. klokka 18.00 på Bjørnerud. Her vil det bli gitt ytterligere informasjon om blant annet budsjett for videre investering og drift.

En satser på salg av aksjer til bygdefolk, hyttefolk, bedrifter og andre som har nytte av skisenteret. Hver aksje er pålydende kr. 5.000,-.  Møt opp!

Framtidsutsikter/ visjoner

Det satses altså på en forsiktig oppstart denne vinteren.  Men en har allerede nå sett på muligheter for videre utvikling av skisenteret.  Her følger en oversikt over mulige tiltak:

 • Lyssetting av bakken

 • Leikeområde for de minste barna i bunnen av bakken

 • Forlengelse av bakken trinn 1 med ca 350 meter

 • Preparering av skiløyper i åsen på veinett og myrdrag i høyde 600-700 moh - for eksempel til Jevnlismyra.

 • Omfattende utbygging/utvikling:  Kjøp av wire-heis og forlenge trekket til en total lengde 1 km.

Fortrinn med anlegget

Anlegget har flere fortrinn:

 • Det er lave grunnlagsinvesteringer som skal til for å få bakken i drift.

 •  Utsikten fra bakken er unik. 

 • Anlegget ligger like ved RV 243, og det kreves lite snø før en kan ta bakken i bruk.

 • Hvis det blir gitt tillatelse til utbygging av hytter i området, regner en med at dette kan bidra til større bruk av bakken og dermed økonomisk grunnlag for videre utbygging.
   
 • Endelig kan en peke på at det er forholdsvis langt til nærmeste alpinanlegg, og at avstanden til Oslo og Hønefoss er kort.

Hyttefelt

Det er seks grunneiere i Hedalen som  med bistand fra selskapet Prevista AS har søkt kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere et større hyttefelt på øståsen i Hedalen.

Utsikt fra bakken mot Vassfaret

Planutvalget mener at det finnes særlige grunner som taler for en dispensasjon, men utvalget kan ikke ta endelig standpunkt før det er innhentet nødvendige uttalelser i henhold til plan- og bygningsloven §7. Saken sendes nå naboer og berørte offentlige myndigheter til uttalelse.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |