tPublisert:  10.11.06

 

 

Stor enighet i det politiske miljøet

-Av Arne Rønhovde-

Alle parti og grupper som har liste ved kommunevalget i Sør-Aurdal, stilte med to deltakere hver da Sør-Aurdal Arbeiderparti inviterte til valgdebatt i Begnadalen samfunnshus tirsdag kveld. Partiene fikk tre minutter til hver sin innledning, og deretter var det spørsmål fra salen som skulle prege debatten.

Dette var altså ingen paneldebatt der politikerne fikk anledning til å kritisere hverandre - men der de måtte forsvare standpunkter og programmer overfor et temmelig spørrelystent publikum. Svein Bakke og Erik Råheim var kveldens ordstyrere, og ledet programmet på en sikker og grei måte. Men først slapp altså partiene til med litt egenreklame.

Senterpartiet var trukket ut til å begynne, og mente at det var tre ideer som var sentrale i partiets program. Ansvarsideen tilsa at politikerne tar ansvar for alle innbyggere, også de kommunalt ansatte. Fellesskapsideen tilsier at SP vil jobbe for å dra lasset sammen med andre, og en forvalteride om at kommunens samlede ressurser forvaltes på en god måte.

Full sysselsetting var veldig viktig for Arbeiderpartiet, og ville fortsette med å føre en politikk for dette så vel lokalt som sentralt. De håpet at folk hadde lagt merke til alle saker partiet, i samarbeid med det øvrige politiske miljøet, hadde fått til, og mente også at de hadde vist at de var i stand til å styre utviklingen i kommunen på en god måte.

SV var opptatt av å skape et folkelig engasjement - og at politikerne må være tilstede der folk er. Barn og unge først betyr ikke å sette grupper opp mot hverandre, men å handle ut fra et framtidsperspektiv. De var for en mangfoldig skole - med blant annet mye uteaktivitet.

Høyre kommenterte først at det politiske miljøet i Sør-Aurdal hadde et godt samarbeidsklima, men at det burde satses mer på å legge forholdene til rette for næringsutvikling. Mye av det som har skjedd av positiv utvikling i kommunen, ville Høyre også være med å dele æren for, og beklaget at det var så vanskelig å få dekt opp legehjemlene i kommunen.

Tverrpolitisk liste var opptatt av å bygge ned byråkratiet, og ville ha vekk bo- og driveplikten i sin nåværende form for blant annet å få initiativrike mennesker til å flytte til kommunen. Politikk er å velge noe framfor noe annet, og lag og foreninger burde få mer direkte støtte i stedet for å gå til ansettelser i ungdomsarbeidet.

For KrF var stikkordene menneskeverd og forvalteransvar i fokus. De ønsket å prioritere barn, unge og eldre. I tillegg var KrF opptatt av forebyggende helsearbeid, og at det måtte ytes enda mer for å få fylt opp legehjemlene i kommunen. Vi er en innkant i Sør-Aurdal, ikke en utkant, og bør bli flinkere til å peke på alle de positive verdiene vi har, mente KrF.

Barn og unge - skole.

Resten av kvelden ble delt inn i fire tema med barn, unge og skole som det første. Et hovedtema her ble Sør-Aurdal ungdomsskole og en fornying av denne. Her var partiene enige om at noe må gjøres så snart det er mulig - men skal skolen få et helt nytt bygg eller pusses opp? Her hadde nok de ulike partiene litt ulike meninger, heller ikke om det skulle være en eller to u-trinn i kommunen.

Enigheten var likevel stor når det ble spurt om de trodde at det ville være rom for tre ungdomsskoler mellom Bagn og Nes i Ådal også om 10 år. Det trodde alle. Ellers var politikerne også skjønt enige om at de unge bør få engasjere seg mer i fritidstilbudene sjøl, og det kom også en ide om at kanskje kunne det være en kommunal oppgave å hjelpe til med å organisere et skysstilbud mellom de ulike delene av kommunen, fordi vi kan ikke regne med å ha alle tilbud i alle bygder framover.

 Det ble også pekt på at det var satt ned ei egen gruppe som skulle jobbe med ungdom i smaåsamfunnsprosjektet i Hedalen - og at dette arbeidet ville komme hele kommunen til gode.

Helse og omsorg

Debatten ble helt dominert av spørsmålet om den ledige legehjemlen som er knytt til legekontoret i Hedalen. For den som har fulgt denne debatten, var det lite nytt å hente. Stillingen var nylig lyst ledig igjen - men uten å tiltrekke seg en eneste aktuell søker. Ellers gikk debatten i "vante spor" om i hvilken grad det kunne være aktuelt å samarbeide med Nes i Ådal om legedekning for ytre del - mot en styrking av legekontoret i Bagn.

Næringsutvikling

var tredje tema. Det var flere som påpekte at det var viktig å prøve å trekke til seg nye arbeidsplasser, og også trygge de arbeidsplassene som allerede er i kommunen. Det var enighet om at det trengtes en positiv grunnholdning til hvordan kommunen skulle utøve sine tjenester til næringslivet. Alle så seg også tjent med å fortsette med ordningen med eiendomsskatt i Bagn sentrum - fordi pengene trengtes. Men det kom også spørsmål fra salen om i hvilken grad kommunen skulle være ansvarlig for næringsutvikling, om det burde være byggeklare tomter i alle deler av kommunen, og ikke minst om hyttefelt og høgstandardfelt for hyttebygging.

Kultur

Kulturen kan ikke tres ned over hodet på noen - derfor er det viktig å støtte de eksisterende lag og foreninger i kommunen som driver kulturarbeid. Kanskje kunne kulturaktivitetene samordnes noe bedre for eksempel gjennom et forum for ildsjeler. Selv om det kom enkelte nye ideer fram også under dette punktet, så er hovedinntrykket likevel at enigheten i hvordan kulturmidlene skal brukes, var stor. Selv om enkelte fortsatt bærer på en visjon om kulturhall eller idrettshall i kommunen, er det nok ingen som vil foreslå dette nå for alvor.

I den avsluttende bolken

kom det fram spørsmål om hvem som blir ordfører og om noen av partiene har bundet seg til å samarbeide med noen spesielle. Det hørtes ikke ut til at slike avtaler forelå - men det var flere som viste til tidligere samarbeid man syntes hadde fungert godt. I spørsmålet om kommunesammenslåing til en Valdres-kommune var enigheten rimelig stor. Alle var enige om at en såpass stor og viktig sak må avgjøres etter ei rådgivende folkeavstemming.

For riktig å understreke det gode politiske miljøet, viste ordføreren til at samtlige av partiene hadde går sammen om en annonse der man samlet oppfordrer sør-aurdøler til å bruke stemmeretten sin.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |