tPublisert:  10.11.06

 

 

Tre skriv vedrørende helsetjenester

Hedalen bygdeutvalg har mottatt to skriv vedrørende helsetjenester.  Disse gjengis her.

Under årsmøtet i Hedalen bygdeutvalg, 7. februar 2003, ble det orientert om
at bygdeutvalget hadde sendt brev til pasientombud Sandra Fahre og Helse Øst vedrørende ambulanse/legevaktordningen i Sør-Aurdal.


ANGÅENDE AMBULANSE/LEGEVAKTSITUASJONEN I HEDALEN

Hedalen bygdeutvalg sendte i februar 2003 en klage til pasientombud Sandra  Fahre, vedrørende ambulanse/legevaktsituasjonen i Hedalen. I svaret fra pasientombudet etterlyses konkrete klager fra enkeltpasienter angående manglende ambulanseberedskap eller kunstig lang transport på grunn av fylkes-/regionsgrenser. For at pasientombudet skal ta opp denne saken, må altså enkeltpersoner henvende seg. Dersom enkeltpersoner har behov for hjelp med hensyn til klager til pasientombudet, kan bygdeutvalget være behjelpelige med utforming av klagen.

Hedalen bygdeutvalg


Til Hedalen bygdeutvalg.

Ambulanse og legevakt i Hedalen

Jeg viser til ditt brev av 08.02.03, samt din purring av 08.03.03.

Jeg har nok oppfattet forsendelsen som en oversendelse til orientering. Dette også fordi hovedbrevene har gått til Helse øst og Fylkeslegen og det er vel forventet svar derfra. Derfor har jeg nok dessverre ikke svart på denne siste oversendelsen.

lmidlertid har jeg besvart ditt første brev, med mitt brev av 04.03.03, som du også viser til i brev av 08.02.
Arkivkode: Dato:
11.04.03
Det må også sies at disse spørsmålene inngår i en prioriteringsdebatt som jeg vanskelig kan ta stilling til uten å ha konkrete klager som grunnlag. Dersom det kommer klager fra enkeltpasienter angående manglende ambulanseberedskap eller kunstig lang transport på grunn av fylkes/regionsgrenser, vil jeg selvsagt ta dette opp.

Sandra Fahre

pasientombud


 Til Hedalen bygdeutvalg

AD AMBULANSE/LEGEVAKTORDNINGEN I SØR AURDAL
Det vises til tidligere korrespondanse.

Ansvaret for ambulansetjenesten tilligger helseforetaket, mens kommunen har ansvaret for legevakttjenesten. Fylkeslegen har ansvaret for å se til at tjenestene er forsvarlige iht. gjeldende regelverk.

Ambulanseberedskapen følges konstant opp av ambulansesjefen. Han fastslår at innføring av flåtestyring har gitt området en bedre ambulanseberedskap enn de noen gang har hatt. Det understrekes videre at ved øyeblikkelig hjelp tilfeller, hvor Ringerike sykehus er det nærmeste, og det er AMK sentralen som styrer oppdraget; nyttes selvfølgelig Ringerike sykehus.

Når det gjelder legedekningen i området må dette besvares av ansvarlig instans, Sør Aurdal kommune.

Med vennlig
Bror Johnstad direktør for strategi, helsefag, analyse og  utvikling


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |