tPublisert:  10.11.06

 

 

Tverrpolitisk kommuneliste i Sør-Aurdal 

Er:

  • ei liste bestående av samfunnsinteresserte mennesker i alle aldre, og fra de forskjelligste yrkesgrupper, som uavhengig av partipolitiske føringer vil bidra til at vår kommune skal bli enda bedre å: bo i, flytte til, etablere virksomhet i, arbeide i, tilbringe fritid i, - og  besøke.
     
  • er ei liste som er ukumulert, dvs at alle på lista stiller likt, og at du som velger, og ikke partistyrene, skal avgjøre hvem av listekandidatene som skal representere deg.

Vi vil:

·        opprettholde dagens desentraliserte kvalitative barnehage og skoletilbud, og at ungdomsskolen på Bagn blir rehabilitert/modernisert i neste kommune-styreperiode

·        ha god tilgjengelighet til lege og omsorgstjenestene i alle deler av kommunen

·        at lag og foreninger, spesielt rettet mot barn og unge, skal tilføres midler direkte over kommunebudsjettet

·        stimulere til at fraflyttede småbruk skal bli attraktive boplasser  

·        øke trykket mot fylke og stat økes mht til kommunikasjon og samferdsel, i de vi mener at disse elementene er de viktigste for å få snudd den negative befolkningsutviklingen i kommunen

·        begrense byråkratiseringen

·        arbeide for at brannberedskapen i de enkelte bygdelag blir bedret

·        arbeide for at innbygger - kommuneforholdet blir et kunde - leverandørforhold, hvor du og dine behov blir ivaretatt på en god måte

·        at politikerne tar sin arbeidsgiverrolle på alvor, og legge til rette for at de ansatte i kommunen skal føle seg verdsatt og trives på arbeidsplassen sin.

·        at kommunale organ og nemnder viser romslighet i skjønnssaker, og i minst mulig grad legger seg opp i privatrettslige forhold.

·        ha en helhetlig plan med tanke på best mulig integrering av de bostedsløse i kommunen, og arbeide for at ”Fjellvik ”blir brukt til annet formål

./..

                         ”Valdres kommune”

·        at så lenge de 6 valdreskommunene består, vil vi opprettholde og videreutvikle det regionale samarbeidet

·        være åpne mht å vurdere kommunesammenslåing, hvor det er innbyggernes nåværende og framtidige behovsdekning som er avgjørende for resultatet.

·        at skal en ny og større Valdreskommune ha noe for seg, må tjenesteytingen forbli desentralisert når det gjelder barn, skole, helse og eldreomsorg.

·        at du som innbygger skal bli tilført mest mulig relevant informasjon, fordeler som ulemper, om framtidas Sør Aurdal, i og utenfor en eventuell Valdres-kommune.

·        at resultatet av forhandlingene legges fram for folket i en folkeavstemming

 

Presentasjonen av kandidatene:

 

Navn                                           Alder                   Bosted

Berit Bang Thorsrud  50 Bagn
Magne Ruud   53    Hedalen
Eivind Fremgaard  55 Reinli
Bergljot Chr Skjærstein  56    Leirskogen
Bente Brustad 44  Bagn 
Gunnar Kana   57 Hedalen
Vidar Stavedal   30 Stavadalen
Ola Skjærstein 64 Leirskogen
Rita Thorsrud Berg  20 Bagn
Arne G Perlestenbakken 58  Hedalen
Oddvar Fremgaard  31  Reinli
Arvid Berg   59   Bagn
Håvard Sukke     31 Hedalen
Anne Åsen   51 Garthus
Halstein Heiene  58  Begna
Bente Fekjær Skogly   31 Hedalen

Har du tro på oss, bruk vår liste og kryss av ved de kandidatene du ønsker skal tale din sak de neste 4 årene.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |