tPublisert:  10.11.06

 

 

Sør-Aurdal KrF

Politikk er det muliges kunst, heter det. I dagens virkelighet, med stramme budsjetter, har denne kunsten blitt et spørsmål om prioritering. Dette vanskelige ordet innebærer å si JA til noe og NEI til andre ting. En ren JA-politikk er ingen ansvarlig og troverdig politikk.

KrF setter menneskeverdet og forvalteransvaret i sentrum. Dette gir klare føringer på at vi har et spesielt ansvar for de svakeste i samfunnet. I klartekst betyr dette ofte prioritering av barn og eldre. Gode oppvekstvilkår og en verdig alderdom har alltid stått sentralt i KrF. Vi som befinner oss mellom disse to ytterpunktene i livsløpet, må være villige til bidra noe mer til fellesskapet. Her ligger utfordringen til oss alle!

Enten du er politisk aktiv eller ei, så vil politikken påvirke din hverdag på mange områder. Det er derfor viktig at du bruker stemmeretten din og på den måten stemme inn de personer du best tror kan ivareta dine interesser. Godt valg! 

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de fremste kandidatene til kommunevalget. 

 1. Harald Liodden  (Hedalen) har vært varaordfører i inneværende periode. 

  Han er sivilingeniør og er deltidsansatt på Høgskolen i Gjøvik.
   
 2. Ingrid Weider Hartberg (Bagn) er lektor på Valdres vidaregåande skule.  Hun er ny i politisk arbeid, men gleder seg til å ta fatt på utfordrende oppgaver i lokalpolitikken. 

  Ingrid har erfaring fra styrearbeid på riksplan i livsvernorganisasjoner (Pro Vita og AAN).
   
 3. Arne Heimestøl har vært første varamann til kommunestyret og medlem av levekårskomiteen. 

  Han er nettlærer i Globalskolen og lærer ved Hedalen barne- og ungdomsskole.
   

 

Dette går Sør-Aurdal KrF til valg på

Nedenfor kan du lese kortversjonen av programmet vårt.  Sjekk om dette stemmer med dine verdier.   

 1. Kommunens rolle er å legge til rette for, koordinere og yte tjenester til sine innbyggere.  Dette innebærer blant annet:
 •  trygg oppvekst for alle barn og unge

 •  tilbud til alle eldre som trenger omsorg og verdighet

 • et godt utbygd næringsliv basert på bærekraftig verdiskaping

 • et godt utbygd kirke- idretts- og kulturtilbud for å ivareta våre ikke-materielle behov 

I vårt politiske arbeid vil vi prioritere barn, ungdom og eldre. 

 1. Sør-Aurdal KrF vil være med på å forme morgendagens oppvekstmiljø gjennom blant annet:
   
 • å opprettholde en desentralisert barnehage- og skolestruktur i kommunen
 • å prioritere renovering av Sør-Aurdal ungdomsskole

 • at kulturskolen gir tilbud til alle bygder ut fra vedtatt kulturskoleplan 

3.      Sør-Aurdal KrF vil prioritere forebyggende helsearbeid høyt.  Samtidig vil vi arbeide for at de som har bruk for helsetjenester, skal ha tilgang til disse i rimelig nærhet. Vi vil:

 • at helsetjenestene i Sør-Aurdal skal forebygge mer for å reparere mindre

 • ·at det skal tilsettes leger i alle legehjemlene, både ved legesentrene i Bagn og i Hedalen

 • at forebyggende arbeid knyttet til kommunelegestillingen skal opprioriteres

 • at salgsbevillinger for alkohol skal kobles til rusforebyggende arbeid

 • at alle skoler skal være røykfrie, ute og inne, både i skoletid og fritid

4.      Kultur, idrett og fritid er viktige områder.  Vi vil:

 •  prioritere støtte til lag og foreninger i stedet for å tilsette kommunalt lønnet ungdomsarbeider 
   
 1. Integreringspolitikken for innvandrere og flyktninger må bygge på respekt for Norges lover og vern av minoriteters rettigheter. Den må ikke virke klientskapende, men bidra til selvhjulpenhet.
   
 2. Vi vil arbeide for at kommunen skal oppfylle sine økonomiske forpliktelser etter kirkeloven og gravferdsloven.  Drift og vedlikehold av kirkene må sikres.
   
 1. Kommunen vår er en innkant, ikke en utkant.  Dette må vi utnytte positivt.  Vi vil:
 • arbeide for ny bosetting på fraflyttede eiendommer

 • arbeide for at tjenlig bredbåndsteknologi kommer på plass

 • vise muligheter som ligger i det å kombinere fjernarbeid med å bo permanent eller i perioder i kommunen vår 

8.      KrF vil at målsettingen for landbrukspolitikken skal være matvaresikkerhet og en miljøriktig produksjon basert på lokale ressurser.   Vi går inn for:
 

 • et sterkt vern mot nedbygging av produktive areal i jord- og skogbruk, samtidig som det legges vekt på å ta vare på og videreutvikle kulturlandskapet
   
 • at kommunen skal føre en rovdyrpolitikk som tar hensyn til at mange landbrukseiendommer er avhengige av å bruke utmark som beiteområder
 1. I spørsmål om kommunesammenslåing vil vi blant annet legge vekt på:
 • Det er viktig at tjenestetilbudet i bygdene ikke svekkes.

 • Samarbeid på tvers av kommunegrenser kan frigjøre ressurser til tjenesteyting. 

 • Spørsmål om eventuell kommunesammenslåing må avgjøres ved folkeavstemning.

Les fullstendig versjon av KrF sitt program her.

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |