tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding for Sør-Aurdal folkebibliotek 2003

LOKALER
Hovedbibliotekets nye lokaler på Solbraut ble tatt i bruk 5. mars 2002. 2003 er dermed første hele året i de nye lokalene. I nye lokaler har biblioteket også fått nye funksjoner.
Gjennom deltakelse i prosjektet ”Ny bredbåndteknologi – biblioteket som møteplass og aktiv læringsarena”, som ble avslutta 30.06.2003, fikk biblioteket allerede sommeren 2002 en 2 Mb p/s bredbåndlinje, flere PC-er, videokonferanseutstyr og kompetanseheving for personalet. Biblioteket framstår nå som et moderne informasjonssentrum og en møteplass i bygda.
Prosjektet ble drevet av Oppland fylkesbibliotek med høgskolen i Gjøvik og OPUS Valdres som viktige samarbeidspartnere. Totalt ble Sør-Aurdal tilført en halv million statlige og fylkeskommunale kroner.

NYE TJENESTER
Nye tjenester utvikla gjennom prosjektet:
• Studiesenter, med særlig tilbud til fjernstudenter på høgskolenivå.
• Møteplass og læringsarena for lag og foreninger, for næringsliv og for kommunens egne ansatte og politikere
• SeniorSurf - en dag i måneden der ungdomsskoleelever lærer eldre å bruke IKT

Moderniseringa av biblioteket har ført til økt bruk, noe som gjenspeiles i tallstatistikken for 2003:

BESØK: 9.100 = 20 % økning
UTLÅN: 14.783 = 4 % økning
For filialene i Begnadalen og Hedalen er besøk og utlån omtrent uendra fra året før.
For kommunen samla var utlånet 22.035 enheter. Av dette er 17.029 bøker og 5.006 andre medier, i hovedsak lydbøker og videofilmer.
Fjernlånet, som hentes fra folke- og fagbibliotek over hele landet, er betydelig, og utgjør 630 enheter.
At informasjonsformidlingen langt mer enn før foregår i biblioteket, gjør at utlånstallene bare gjenspeiler noe av aktiviteten.

Internett er også blitt en viktig informasjonskilde. Bibliotekpersonalet ser ei viktig oppgave i veiledning i å finne relevante og kvalitetssikra nettressurser. Som et ledd i dette abonnerer vi på databaser som NORART (gir tilgang til tidsskriftartikler) og Store Norske Leksikon.

UTFORDRINGER
2 hovedutfordringer:
• Å oppfylle lovens krav og publikums ønsker om en allsidig og aktuell mediesamling. Mediebudsjettet har gått nedover i mange år, og det er en stor fare for at de fine lokalene skal få et magert innhold etter hvert.
Faglitteratur og lydbøker er to viktige felt som trenger en kraftig opprusting.
• Personalressursen på 1,5 stillinger har vært uendra siden den ble redusert med 20% i 1997.
På tross av dette har vi klart å opprettholde tilbudet, og å øke og modernisere aktivitetsnivået. Kravene til tjenestene blir stadig mer omfattende, og en stillingsutvidelse for å kunne møte disse og å utvide åpningstidene har høg prioritet.

SAMARBEID
Samarbeid med andre bibliotek og institusjoner er viktig, og i tråd med nasjonale føringer ønsker vi å bidra i utviklingen av ”det sømløse bibliotek”.
Et nærmere samarbeid med de andre biblioteka i Valdres er innleda. Et konkret resultat er allerede oppnådd: en fraktordning mellom alle de 6 folkebiblioteka og Valdres vidaregåande skule. En hovedforutsetning for at et slikt lånesamarbeid skal fungere, er at alle biblioteka har sine kataloger søkbare på nettet. For Sør-Aurdals del ser det nå endelig ut til at det skal gå i orden, i og med at kommunen ved overgangen til 2004 får sin egen bredbåndlinje, og en del tekniske hindringer dermed er rydda av vegen.

RESSURSUTNYTTELSE
Det har ikke vært mulig å utvide åpningstidene i 2003, men vi prøver å finne fleksible løsninger for best mulig utnyttelse av lokalene og ressursene der. Ved årets slutt var 12 nøkler utlånt, de aller fleste til studenter, som bruker biblioteket som studiested, individuelt og i grupper.
Avtalebok ble lagt ut i studiesenteret i april, og der er det registrert 98 besøk av student(grupper), 30 andre (lag og foreninger, enkeltpersoner). Vi vet at det også har vært mye bruk som ikke er registrert.

Vegen videre bør fortsatt preges av fleksibilitet, økende alliansebygging og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og kommunegrenser. Vi ser fram til fortsettelsen av et nylig påbegynt samarbeid med Oppland fylkesbibliotek om prosjektet “Det sømløse bibliotek Oppland”, med delprosjektet region Valdres.


Bagn, 20.03.2004

Sigrid Haugen
biblioteksjef


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |