tPublisert:  10.11.06

 

 

Trosopplæringsmidler til Hedalen menighet

Hedalen menighet  har fått grønt lys for å starte forsøksprosjekt med trosopplæring. 99 menigheter er valgt ut blant 634 som har utarbeidet prosjektbeskrivelser og søkt økonomiske midler. Den økonomiske rammen for prosjektet i Hedalen er satt til 230 000 kroner.

Pengene som er fordelt på de 99 menighetene, utgjør 24 millioner kroner på helårsbasis. 65 prosent av pengene går til menigheter som har fått innvilget prosjekt for alle aldergrupper fra 0 til 18 år, mens 35 prosent går til menigheter med prosjekter for visse aldersgrupper.

Full satsing
- Det har vært en målsetting at så mange som mulig av prosjektmenighetene skal få sjansen til å gjøre jobben skikkelig og ikke bare halvveis, sier prosjektleder Paul Erik Wirgenes. I Oppland fylke er det Gjøvik og Hedalen som er tildelt forsøksmidler.

Enorm interesse
Interessen for trosopplæringsreformen har vært enorm. Ganske nøyaktig halvparten av menighetene i Den norske kirke har søkt om prosjekt, til tross for kort søknadsfrist. Det er kommet søknader fra så godt som alle landets prostier. Menighetene har i gjennomsnitt søkt om 240.000 kroner hver.

Stortinget vedtok 27. mai 2003 reform av trosopplæringen. Reformen skal føre fram til at alle menigheter i landet utvikler et systematisk tilbud om opplæring til alle døpte mellom 0 og 18 år. Målsettingen er at de skal få kjennskap til kristen tro og hjelp til livstolking.

Reformen starter med en femårig forsøks- og utviklingsfase. Arbeidet er prosjektorganisert og blir ledet av en egen styringsgruppe. Når reformen er ferdig utviklet, vil den ventelig ha en ramme på 250 millioner kroner årlig. Det er bevilget 30 millioner over statsbudsjettet for 2004.

Her gjengir vi tildelingsbrevet:

Tildeling av forsøk i reform av trosopplæringen 2004 

Vi viser til e-postmelding sendt dere 31. mars 2004.  

Først vil vi takke for deres søknad om å starte med forsøk i forbindelse med reform av trosopplæringen i Den norske Kirke. Prosessen med behandling av søknadene er nå avsluttet, og styringsgruppen for reformen har gjort vedtak om hvilke søknader som skal prioriteres for oppstart i 2004.  

Det er med glede vi nå meddeler at søknad fra Hedalen menighet er innvilget som forsøk med alle faser. Den økonomiske rammen for dette prosjektet er satt til helårsvirkning kr 230 000.  

I løpet av uke 16-17 vil vi ta kontakt med tanke på å gjøre avtaler omkring kontraktsinngåelse m.v. Imidlertid ber vi dere om allerede nå å gjøre noen forarbeider i denne forbindelse: 

·          Ta kontakt med fellesrådet for å starte samtale og avklaringer i forbindelse med stillingsutlysning etc. Stillingene som opprettes i forbindelse med forsøkene, er faste stillinger.

I departementets tildelingsbrev heter det: Departementet legger nå til grunn at det er de kirkelige fellesrådene, eller menighetsrådene i ettsoknskommuner, som vil være mottakere av statstilskudd til trosopplæringsreformen.

·          Sette opp et revidert budsjett med helårsvirkning samt et budsjett for prosjektet inneværende år.

Det reviderte budsjettet oversendes sekretariatet innen 20. april. 

Med bakgrunn i prosjektbeskrivelsen, revidert budsjett og samtaler vil sekretariatet utarbeide et forslag til kontrakt, som så vil ligge til grunn for det endelige tildelingsbrevet til fellesrådet. Dette vil det bli arbeidet med i tiden etter påske.  

Vi vil en av de nærmeste dagene sende dere en intensjonsavtale som kan gi rom for rask utlysning. Stillinger som opprettes gjennom reformen kan opprettes som tidsbegrensede prosjektstillinger eller som faste stillinger.  

Vi minner også om bakgrunnsmaterialet som ligger tilgjengelig på www.kirken.no, snarvei ”Trosopplæringsreformen”, bl.a. ”Bakgrunnsnotat til menigheter som søker om å delta i reformens første år”.           

Vi ser frem til et nært samarbeid med dere i et krevende og viktig forsøks- og utviklingsarbeid.   

Med vennlig hilsen  

Helga Haugland Byfuglien (sign.)

 Paul Erik Wirgenes

leder for styringsgruppen   

prosjektleder

  

 

 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |