tPublisert:  10.11.06

 

 

Nei til gjenåpning av legekontor i Hedalen

Rådmannen sier nei til gjenåpning av legekontoret i Hedalen.  Dette skjer etter at det er kommet forespørsel om å kombinere legestilling i Fekjær og ved Hedalen legekontor.  Rådmannen begrunner sitt nei med at kommunen har en svært anstrengt økonomi og at Sør-Aurdal kommune har en en effektiv og funksjonell tjeneste som tar godt vare på innbyggerne. 

Nedenfor gjengis utdrag av saken rådmannen har skrevet til formannskapet -- som skal ha møte tirsdag 24.8.

I tillegg til dette er det kommet en forespørsel om mulig gjenåpning av legekontoret i Hedalen, med lege i 50 % stilling i kombinasjon med legestilling ved Innlandet HF avd. Fekjær. Aktuell lege ønsker kommunal legestilling. Et stipulert årsbudsjett dersom dette er aktuelt er beregnet til:

Dersom alle pasienter som står på ledig hjemmel ønsker den nye legen som sin fastlege, samtidig som en del av de som i dag har fastlege i annen kommune kommer tilbake til fastlege i kommunen, kan dagens utgifter i tilknytning til disse listepasientene reduseres med inntil kr. 100.000.

For å kunne gjenåpne driften ved legekontoret må noe utstyr byttes ut / nyanskaffes, noe må oppgraderes/justeres, datasystem oppdateres etc. Eksakt sum for dette er vanskelig å anslå, men en må antakelig regne med minimum kr. 250.000 – 300.000.

Vurdering:

Det er vanskelig å se hvordan vi skal komme i balanse med årets budsjett. Det er ingen tvil om at situasjonen er alvorlig, og tiltak for å motvirke den store inntektssvikten er begrensede. Det er nødvendig at formannskapet drøfter hvilken retning vi skal jobbe videre i for å finne fram til tiltak som virker.

Når det gjelder legetjenesten, og den muligheten vi nå har til å få drift ved legekontoret i Hedalen, er det også et spørsmål om vi har økonomisk ryggrad til å gjøre dette nå. I utgangspunktet er det en ledig hjemmel som skal besettes, jfr. k-sak 01-0024 der vedtaket lyder:

"1. Legetjenesten bygges opp i egen kommune, ved plassering av alle driftsavtalehjemler ved legesenteret i Bagn.

2. Hedalen legesenter skal snarest bemannes 3 hele legedager i uka."

Etter gjentatte utlysninger for å få tilsatt lege i ledig hjemmel har det ikke lykkes å få gjort dette. Nå har vi altså muligheten, men samtidig er den økonomiske situasjonen så vanskelig at vi føler det ikke er riktig å gjøre dette uten at spørsmålet er drøftet som en del av arbeidet med å balansere årets budsjett.

Slik rådmannen vurderer legetjenesten som den fungerer nå, har kommunen en effektiv og funksjonell tjeneste som tar godt vare på innbyggerne. Det er praktisk talt ikke nevneverdig ventetid for å få time ved legesenteret i Bagn, og legevakttjenesten både i samarbeid med Etnedal og Valdres fungerer bra. Etter rådmannens oppfatning er ikke tiden inne for å gjenåpne legekontoret i Hedalen nå, med den økonomiske hverdagen vi har. 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen arbeider videre med følgende tiltak for å få budsjett/regnskap for 2004 i balanse: (...)

Legekontoret i Hedalen gjenåpnes ikke ut fra foreliggende forutsetninger.

Les hele saken her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |