tPublisert:  10.11.06

 

 

Mer moderate innstramminger

Kommunestyret i Sør-Aurdal sluttet seg i hovedsak til formannskapets forslag til budsjett for 2005.  Men på en del områder kom det endringer. Her gjengir Hedalen.no noen av vedtakene.

Dagsenter

Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP:Dagsentrene for eldre på Bagn og i Hedalen drives på dagens nivå. Sentrene er viktig i forebyggende helsearbeide. Kostnadene taes av disp.fond. Vedtatt mot 8 stemmer

SFO

Forslag til vedtak, Sør-Aurdal Arbeiderparti: SFO-økningen på 20 % går som planlagt, søskenmoderasjonen reduseres fra 50 til 25 % for andre barn og 50 % på barn nr. 3, 4 osv. Søskenmoderasjonen gjelder også mellom barnehage og SFO. Vedtatt mot 6 stemmer.

Brannstasjon i Hedalen

Forslag til vedtak, Ole Arne Øyhus: Hedalen brannstasjon opprettholdes som før. Kostnader dekkes av Disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt.

Barne- og ungdomsarbeid Vedrørende tjeneste 2550 art 471, tilskudd til barne/ungdomsarbeid: 

Kommunestyret bevilger i tråd med senere års praksis ytterligere kr. 150.000 til dette formålet.  Midlene fordeles slik levekårskomiteen har erfaring med.  Midlene tas fra disposisjonsfondet.

Fjellveiene

Forslag til vedtak, TPK/H/KRF/SP:
Vedrørende ansvar 504, art 231 og 232, Vedlikehold av veger.:

Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å finne statlige eller fylkeskommunale løsninger for vegstrekningen Nes – Nes videreføres, enten i kommunal regi, eller via småsamfunnsprosjektet.

Uavhengig av om kommunen har, eller måtte få, rettslig adgang til å nedklassifisere fjellvegene, legger kommunestyret til grunn en generell forutsetning om at eventuelle tvangsbestemmelser i lovverket ikke anvendes, men at en eventuell overføring av vedlikeholdsansvar skjer ved inngåelse av frivillige avtaler med seriøse grunneiere.

I motsatt fall dekkes vedlikeholdskostnadene ved å belaste midlene avsatt i forbindelse med salg av rettighetene i Eid.

Vedtatt mot 9 stemmer.

Musikk
Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP: Sangkor og musikkorps er en viktig del av kommunens kulturtilbud. Kommunestyret ber administrasjonen, i samarbeid med Sang- og musikkrådet, å sette i gang en prosess med henblikk på å finne en økonomisk og rasjonell organisering av kor og korps, slik at alle som ønsker det kan få et likeverdig tilbud.
Resultatet av denne prosessen legges fram som sak for kommunestyret i løpet av våren 2005. Enstemmig vedtatt.

Skole

Forslag til merknad, TPK/H/KRF/SP:
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en kompetanseutviklingsplan for skolenes pedagogiske personale for perioden 2005-2008.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide IKT-plan for skolene i tråd med ”Program for digital kompetanse 2004-2008” og nye læreplaner.  Planene legges fram for kommunestyret seinest september 2005. Enstemmig vedtatt.

Stabsfunksjoner

Forslag til protokolltilførsel, TPK/H/KRF/SP: Hvis det utover i 2005 må foretas ytterligere reduksjoner skal dette gjøres blant stabsfunksjonene på Tingvoll. Tjenestene ut og ute skal ikke reduseres ytterligere. Vedlegges protokollen.

Les hele møteprotokollen her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |