tPublisert:  10.11.06

 

 

Osho-bevegelsen og Mystic Mountain

 

-Del 2-

 

Gunn Karin Fossholm er lærerstudent.  Den siste tiden har hun skrevet fordypningsoppgave om Osho-bevegelsen og Mystic Mountain. Flere hedøler har vist interesse for dette arbeidet, og Hedalen.no har fått tillatelse til å gjengi oppgaven.

 

Den blir publisert i forståelse med Mystic Mountain.  Andre av tre deler legges ut i dag, og siste del kan du lese lørdag. Vi takker Gunn Karin for at hun stiller oppgaven til disposisjon for oss!

| Del 1 |


 

Intervju/samtale med Per Høynes 

Denne delen av oppgaven er en gjengivelse av hovedinnholdet fra samtalen med Per Høynes 10.12.03. 

Per beskriver Osho som en stor intellektuell kapasitet. Han hadde studert bl.a. vestlig psykologi og filosofi, og var spesielt engasjert i religiøse spørsmål. Han vakte opprør og ble betraktet som en rebell fordi han stilte kritiske spørsmål ved viktige indiske tradisjoner mht. det asketiske. Han provoserte også i Amerika der han talte ”Roma midt i mot” i form av kritikk av Reagan – administrasjonen, og den kristne fundamentalismen. Det førte til at han ble utvist fra USA.  

SÆRPREG VED OSHO

Et viktig særpreg ved Osho var hans enorme karismatiske tiltrekningskraft. På 70-80 tallet tiltrakk han seg flere hundre tusen mennesker fra Vesten. Han appellerte til alle samfunnsklasser, men et stort antall blant de som oppsøkte han var likevel høyt utdannede mennesker. Grupper på inntil 50000 samlet seg til folkemøter for å høre Osho tale. De som lot seg initiere av Osho ble først kalt neo–sannyasins (ny–sannyasins), senere bare sannyasins. 

Per kan fortelle at han selv kom til Poona i India i 1978. Det var allerede da stor trengsel, lang ventetid  og lange køer for å komme nær Osho. I en gruppe på 30 mennesker tilstede, noe han sier var et stort privilegium, ble han initiert til å bli en sannyasin, og fikk sitt indiske navn Urdhwa. Dette var en sterk opplevelse som han synes er vanskelig å beskrive. Per forteller videre at for å bli en  sannyasin er det tilstrekkelig å ha et inderlig ønske om det, og at man utrykker dette ved å begynne å meditere. Det var likevel ingen automatikk i at alle som oppsøkte Osho ble initiert. Han ”silte” ut de menneskene som han mente burde tenke seg litt bedre om før de lot seg innvie. Osho så på seg selv som et redskap for mennesker til å oppnå noe som var mye større enn han selv.  

Et annet viktig særpreg ved Osho var hans mange motsigelser. Oshobevegelsen har ingen læresetninger eller dogmer, det er ingen teologi. Det er heller ingen konsekvent ideologi. Osho ønsket først og fremst å skape en situasjon i møte med mennesket, en revolusjon i bevisstheten. Han forholdt seg alltid individuelt til mennesket og fordi alle er ulike og oppfatter forskjellig er det nødvendig å ta i bruk ulike vinklinger. Det betyr at to mennesker kunne ”risikere” å få helt ulike svar på samme spørsmål. Osho hevdet at alle mennesker er preget (conditioned) fra de er små, og  han ønsket å  rokke ved inngrodde forestillinger. Hensikten med dette var å få mennesket til å slippe opp på sine kontrollmekanismer og bli et fritt individ. Osho var en moderne alkymist, han forvandlet det grove til noe finere, det materielle til noe åndelig. Per betrakter seg selv som en religiøs person, men han  mener likevel  at Oshobevegelsen ikke er noen religion. 

Et tredje særpreg ved Osho var at da han møtte folk fra vesten på slutten av 60-tallet, oppdaget han  at mange mennesker ikke var i stand til å meditere fordi de hadde så mye uro i seg. De var ikke nok ”tilstede” i sin egen kropp. Han begynte derfor å kombinere vestlige psykoterapeutiske metoder med meditasjonsmetoder fra buddhistiske, hinduistiske og taoistiske tradisjoner, og han utviklet de såkalte aktive meditasjonsteknikkene. Disse går ut på at man starter med kaotiske uttrykk som dans, pust og katarsis før selve meditasjonen tar til. Dette er dynamiske teknikker som begynner med aktive utadrettede øvelser og avslutter med  innadvendte meditasjonsteknikker. 

KOMMENTARER TIL  SENTRALE RELIGIØSE TEMAER

 

Per sier at de som er tilknyttet Oshobevegelsen  ikke tror på noen Gud, men de tror at det finnes guddommelighet i alt. Mennesket har en spesiell evne til å kunne oppdage denne guddommeligheten. Når Osho snakker om kjærlighet så snakker han om det med stor K. Kjærlighet er en uuttømmelig kilde som strømmer over og som man alltid kan øse av. Denne kjærligheten oppnås i møte med det guddommelige i mennesket selv. Han bruker gjerne begrepet ”Gud er kjærlighet,” men det må forstås på en annen måte enn innenfor den kristne tradisjonen. Om døden sier han at dette ikke er noe de er spesielt opptatt av, men det betyr ikke at den ikke eksisterer. Fokuset er her og nå, andre verdener er ukjente for oss. Osho verken bekrefter eller avkrefter noen reinkarnasjonsstanke.

Del 4: MEDITASJON

 Meditasjon er den viktigste aktivitet en sannyasin utfører. Målet er frigjøring fra undertrykkelse. Ved å skape et indre kaos er håpet å få utløp for undertrykte følelser som seksualitet og aggresjon, og å finne veien til Gud i seg selv. Meditasjonen skal også skape en kanal til Osho. Meditasjonen har bakgrunn i tantrisk filosofi. Tantra er en type  tekst om meditasjonsmetoder fra hinduisme og buddhisme, og er i følge deres lære en viljeløs hengivelse som er lett og naturlig. Man kan si at tantra bruker og forvandler den menneskelige seksualitet som energi i en religiøs prosess. Som alle andre mestere sier også Osho at meditasjon ikke kan beskrives eller forklare med ord. Kjernen er det mystiske, tidløse som fyller universet, som er bakenfor alt og i alt. (Osho, 1995:3.bok nr.2) 

HU -MEDITASJON 

De mest benyttede meditasjonsteknikkene er  Hu – meditasjon og Kundalini-meditasjon. 

Hu – meditasjon betraktes som den aller viktigste metoden, og sikter mot å vekke den kosmiske energien i mennesket. Meditasjonen skal utføres om morgenen på tom mage og hvert stadium varer om lag 10-15-min. Ved hjelp av 4 trinn eller stadier oppnås det som Osho mener er det viktigste i all meditasjon: Kaos, undertrykte følelser frigjøres og renses ut, den kosmiske energi vekkes og  tanketomhet oppnås.

Stadiene

  1. Hurtig åndedrett gjennom nesen. Hensikten er å skape kaos og tanketomhet.

  2. Automatisk underkastelse under alle impulser. Man kan skrike ,le, gråte osv.

  3. Høy og kraftig roping av mantraet ”HU”.  Mantra er et hellig ord eller en formel  som brukes i meditasjonssammenheng. Ved hjelp av dette ordet skal man kunne oppnå kontakt med dypere sider av sitt eget sinn.  Når man får seg overgitt et mantra, er dette gjerne noe strengt personlig, og skal holdes hemmelig. Dette ropet påvirker det nederste Chakraet, rotchakraet, og får Kundalini - kraften til å stige oppover.(Sveinall,1991)

  4. Total avslapping. Man skal være preget av ro, stillhet og tanketomhet

 Kundalini: ”Uttrykket stammer fra hinduisk tenkning, særlig visse grupper yoga, og illustreres gjerne ved en sammenrullet slange.(Sanskrit: sammenrullet) Kundalini er ifølge denne tenkning et uttrykk for "den guddommelige kraft" som er i mennesket, og som ligger latent (sammenrullet) ved roten av ryggraden. Den blir også identifisert med seksualkraften (livsenergi).” (Egedeinstitutteet, http;//www.kirken.no/egede/ordforkl/kundal.html)

(Bildet er hentet fra: Osho 1995:167, bok nr. 2)  

 KUNDALINI MEDITASJON 

Denne metoden har som mål at du skal riste av deg dagens spenninger for å kunne begynne på ny frisk om kvelden. Kundalini er ikke egentlig meditasjon, det er bare instrumentet som stemmes. På samme måte som en musiker forbereder seg til en opptreden, forberedes  kroppen til meditasjon. Hver fase skal vare om lag 15 minutter. 

1. Vær løs i hele kroppen og la den riste, kjenn at energien beveger seg oppover fra føttene dine. Gi slipp i hele kroppen – slipp deg løs – og bli ett med rystelsene. Øynene kan være åpne eller lukkes.

2. Dans …..som du har lyst til, og la hele kroppen bevege seg som den vil.

3. Lukk øynene og sitt eller stå i stillhet…legg merke til hva som skjer inne i deg og utenfor.

4. Ha øynene lukket, legg deg ned og vær stille.(Osho,1995, bok nr. 2) 

KOSMISK ORGASME 

Osho ser på seksualiteten som menneskets grunnleggende problem, samtidig som han betrakter den som energi som det gjelder å transformere. Han snakker om tre holdninger til seksualitet:

·        Undertrykkelse av den seksuelle energi. Det er viktig å hengi seg til seksualiteten for å unngå at den kan bli en farlig maktfaktor som kan finne andre former for utløp.

·        Frigjøring og transformering av den seksuelle energi.  Tantrisk bruk av seksualitet gjør at energien økes. 

·        Etter hvert omdannes energien til en høyere form for energi. Transcendering(overføring) av den seksuelle energien til kosmisk orgasme.

Seksualkraften er identisk med den skapende kraft, den guddommelige energi som gjennomtrenger både universet og det enkelte menneske. Målet er å vekke denne kraften til live, slik at den stiger opp gjennom  ryggraden, og på den måten øker og utvider menneskets bevissthet og potensial. Idet Kundalini - kraften kommer helt til toppen (issen), til det 7, chakra, innser plutselig mennesket sin enhet med altet, at man selv er identisk med det guddommelige, og det inntrer en "kosmisk orgasme". (http://www.kirken.no/egede/ordforkl/kundal.html)

CHAKRA

Chakra betyr”hjul” og er en beskrivelse av menneskets bevissthetsenergi. Man tenker seg at det ligger sju chakrapunkter, eller energi-punkter, langsmed menneskets ryggrad. Fra det nederste til det øverste chakra går det en kanal, Sushumna. Det nederste chakra, rotchakraet, er plassert mellom endetarmsåpningen og kjønnsorganet, mens det 7. chakra er plassert ved issen. Meningen med hele systemet er at den sovende energi (kundalini-kraften, guddommens kvinnelige part) i det nederste chakra skal ”vekkes til live”, stige opp gjennom Sushumnakanalen opp til det 7. chakra hvor hun opprinnelig kom fra, for der å bli forenet med Shiva (guddommens mannlige part) som sitter og venter på henne. For hvert chakra Kundalini passerer, henter hun energi som hun i sin tid deponerte der. Dette skjedde da hun steg ned, ved alle tings begynnelse. (Sveinall, 1991)

De syv chakra har hver sin lokalisering og funksjon i kroppen. Det er også vanlig å snakke om farger, steiner og symbol som er knyttet til hvert enkelt chakra. Læren om de syv chakra har en sentral plass innenfor bla. alternativmedisin. I denne oppgaven vil det imidlertid føre for langt å  gå i detaljer på dette. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |