tPublisert:  10.11.06

 

 

Osho-bevegelsen og Mystic Mountain

 

-Del 3-

 

Gunn Karin Fossholm er lærerstudent.  Den siste tiden har hun skrevet fordypningsoppgave om Osho-bevegelsen og Mystic Mountain. Flere hedøler har vist interesse for dette arbeidet, og Hedalen.no har fått tillatelse til å gjengi oppgaven.

 

Den blir publisert i forståelse med Mystic Mountain.  Del 3 av tre deler legges ut i dag, Vi takker Gunn Karin for at hun har stilt oppgaven til disposisjon for oss! 

| Del 1Del 2 |


Del 5: MYSTIC MOUNTAIN 

Bildet er hentet fra: www.mysticmountain.no 

Mystic moutain er et meditasjonssted i Hedalen. De har sin egen informasjonsside på internett. Opplysningene i denne delen av oppgaven er hentet fra denne nettsiden og supplert med opplysninger fra samtalen med  Per Høynes.

Mystic mountain drives som et aksjeselskap og er en forretningsvirksomhet i den forstand at de må følge de  lover som gjelder i henhold til å dette. Dette er imidlertid ikke det primære, og en stor del av virksomheten drives på et idealistisk grunnlag. Det som tas ut i lønn kan dreie seg om ca. to årsverk. Det er ingen som bor fast på stedet, men mange er etablert på ulike bosteder rundt omkring i bygda. Mystic mountain er primært et sted for voksne mediterende mennesker, men de forsøker likevel å legge til rette dersom noen besøkende ønsker å ha med seg barn.

Stedet serverer vegetarkost, men ikke på grunn av noen  ideologi eller fanatisme. Det er likevel slik at det føles bedre å meditere når man lever på et lett kosthold. Når man mediterer blir man mer bevisst på mange aspekter ved livet, og det er derfor helt naturlig å tenke over hva som er sunt å tilføre kroppen.

De  tilbyr de rette omgivelser for de som ønsker å leve sin sanne natur, fri og uforurenset av tanker og vaner. Det er en plass for kjærlighet stillhet og frihet. De mener å ha noe å tilby dersom du har en lengsel om å komme tilbake til deg selv, slappe av og bare være.

HVORDAN BLI EN INNVIDD?

De samme forpliktelsene som gjaldt for å bli en sannyasin i Oshos ashram på 70- 80 tallet gjelder ikke på samme måte i dag. De innvidde går ikke i oransje klær og bærer heller ikke mala, men meditasjon og navnebytte er sentrale elementer. Det er ingen strenge regler som følges, virksomheten er basert på frihet og personlige valg. Man er fri til å komme og fri til å gå, og fri til å komme tilbake igjen, uten noen form for konsekvenser. De som ønsker å bli innvidd bør likevel ha et inderlig ønske om det.

ENLIGHTENMENT INTENSIVE

Per kan bekrefte at de mest benyttede meditasjonsmetodene ved Mystic mountain er Hu og Kundalini. Det finnes imidlertid flere alternativer. En av disse er ”Enlightenment intensive”. Dette er en teknikk som er oppfunnet av Charles Berner, og har vist seg å være både populær og effektiv. Metoden går i korte trekk ut på å stille spørsmålet ”Hvem er jeg?” kombinert med meditasjon. Ca 30 % av deltakerne ved slike kurs sier at de har hatt  opplevelse av opplysning.

RETREAT

Retreat er et kurs der deltakerne fokuserer på sin dypeste natur eller sin essens, d.v.s. det som er uforgjengelig. Disse kursene varer fra 2 til 30 dager og mange forskjellige metoder tas i bruk. Retreat avsluttes vanligvis med STILLHET. Dette innebærer at deltakerne fokuserer kun på seg selv og skal verken snakke eller ha øyekontakt med noen andre. Mange velger å oppholde seg mye i naturen under denne fasen av kurset. Per forteller at dette noen ganger har vært litt vanskelig fordi han har møtt på kjente personer fra bygda som lett oppfatter han som arrogant fordi han verken hilser eller ser på dem. Nå har de forsøkt å løse dette ved å bruke et klistremerke på klærne der det står ”In silence”.

SATSANG OG SWAHA

Bildet er hentet fra: http://www.vasantswaha.net/

Satsang er en samværsform som beskrives som å være sammen i sannhet, ”heart to heart communication.” Som oftest har de besøk av Vasant Swaha når de feirer Satsang. Han  har reist mange steder i verden bla. Europa, Nord Afrika og India. I India møtte han Osho og ble hans livvakt. I denne tiden var han i befatning  med mange ulike disipliner som bl.a. psykologiske prosesser, dans, massasje, hypnose, healing og meditasjon. Han gjennomgikk en indre revolusjon der alt det gamle ”smeltet” vekk og han er ikke lenger bundet av sin fortid, han er helt fri. Han kalles en moderne mystiker og hans mål er å  hjelpe søkende mennesker til å våkne opp til sin sanne kjerne. Måten han  deler dette på er fra Sufi til Zen, fra dans til meditasjon, fra feiring til stillhet. Han er en betydningsfull person i kraft av at han er en opplyst, og spiller en viktig rolle som åndelig veileder.

Per forteller at det er selvmotiverende å være i nærheten av en opplyst. Det gir en følelse av stillhet, ro og fryd. Han illustrerer det som når to flammer fra et stearinlys møtes, på en viss avstand blir de ett. I buddhismen kalles dette å  være i et Buddhafelt. Ved å være nær ilden skjer det en bevissthetsutvidelse. Per har kjent Swaha i mange år og er en nær venn av han. Det å oppdage at noe slikt kan skje med dine nære venner vekker tanken om :”var det mulig for han, må det være mulig for meg også.”

NAVNEBYTTE

Det fleste som knytter seg til bevegelsen ønsker å bli tildelt et ”nytt” navn. Det er ofte et personlig ønske om å legge noe bak seg og markere at man går inn i en ny åndelig retning. Navnet blir en påminnelse, og det ”tvinger” deg også til å stå for det du gjør. Navnebyttet markeres ved en spesiell rituell seremoni der man innvies i livets mysterium.

FLERE ASPEKTER VED MEDITASJON

Det største målet med all meditasjon er som tidligere nevnt å bli ”opplyst”. Det finnes flere nivåer av bevissthet, og mennesket har en spesiell evne til å kunne nå en høyere form for bevissthet.  Meditasjon er  ganske enkelt en måte å ”rydde vei” - skape en snarvei fra hodet til hjertet. Hemmeligheten er å være total, uten en eneste tanke i hodet. Dette beskriver han som den ”naturlige tilstand”.

Denne beskrivelsen strider mot den definisjonen jeg finner i min fremmedordbok der det står: ”meditasjon, en lat,.grubling, ettertanke”(Berulfsen og Gundersen,2000:285). Per forklarer at vi må skille mellom meditasjon og kontemplasjon. Det sistenevnte betyr nettopp grubleri og dyp tenkning, mens østens forståelse av meditasjon er stillhet i tanke og sinn, en dyp ro og hvile.

 Meditasjon fører til at man blir bedre kjent med seg selv. Det er ikke alltid en like behagelig prosess, man blir utfordret til å ta ansvar for sine egne følelser, man kan ikke lenger projisere dem over på andre. Man lærer å ta dette ansvaret og utvikler en større respekt for andre mennesker. Det er altså en hjelp til å få økt bevissthet omkring flere sider ved livet og det gir økt overskudd i hverdagen.

Å VÆRE ”OPPLYST”

Å være opplyst er den naturlige åndelige tilstanden som er umulig å beskrive med ord. Det handler ikke om tro, det er noe man opplever, en eksperimentering med bevisstheten. Det er kanskje enklest beskrevet innenfor buddhismen (Buddha betyr den opplyste), og når de kristne snakker om ”Kristusbevissthet” er det egentlig akkurat det samme de snakker om. Osho benyttet en gang utrykket ”kosmisk orgasme,” og dette skapte sterke reaksjoner i India fordi det ga assosiasjoner om seksualitet, som der er et veldig tabubelagt tema. 

De aller fleste mennesker opplever øyeblikk av opplysning en eller flere ganger i sitt liv. Det er en opplevelse av dyp harmoni og fred som kan inntre helt plutselig, for eksempel når man sitter å betrakter en solnedgang. Alle mennesker er fra naturen opplyste, men de er ikke bevisste om at de er det. Det er ikke gitt at alle kan klare å nå den aller høyeste bevissthet, men det skjer en utvikling hos alle dersom de jobber bevisst, meditasjon er et hjelpemiddel på veien.

Dette bildet er hentet fra; https://hedalen.no

“Mystikk brukes nå om enhver umiddelbar, direkte opplevelse av tilværelsens dypeste virkelighet. Denne opplevelsen kan være spontan eller forberedt ved hjelp av forskjellige teknikker, og kan finne sted innen rammen av en religiøs tradisjon eller uavhengig av ethvert religiøst system.”(Religionsleksikon 1992:228) Sitatet er hentet fra: Knutsen, http://www-lu.hive.no/krl/def   

Del 6:  NOEN REFLEKSJONER 

Tanken om tilværelsen som enhetlig og helhetlig, samt tanken om en skjult bevissthet som mennesket har mulighet til å erkjenne, kan tyde på en holistisk virkelighetsforståelse. Holisme er en retning innen filosofi, psykologi og biologi som tar utgangspunkt i helheten. 

Noen av grunntankene i bevegelsen har paralleller til buddhismen. Det viktigste i buddhismen er meditasjon. Oshos tanker om livet er likevel ikke fullt ut forenlig med buddhistisk tankegang. Han hevder at livet ikke er noen lidelse, men det er hva man gjør det til. Reinkarnasjonstanken er sentral både  innenfor hinduismen og buddhismen. Jeg har ikke funnet noen klare indikasjoner på at denne tankegangen gjelder innenfor Oshobevegelsen, men det er likevel mye som tyder på det. Osho hevder selv å ha levd et tidligere liv for ca.700 år siden, så det er sannsynlig at det er snakk om en syklisk historieforståelse. 

Det nevnes i del 3 at noen av Oshos meditasjonsmetoder har sin bakgrunn i bl.a. taoismen. Taoistiske vismenn henviser ofte til naturen som et ideal for menneskelivet og ønsker å unngå sosiale konvensjoner, etablerte moralske verdier og et sosialt og politisk forpliktende liv. Kinesisk tradisjon er kjent for å ha en åpen holdning til mystikk og metafysikk. (Kristiansen: http://www.sv.uit.no/seksjon/religion/ansatte/hjemmesider/roald/kina_japan/karakterstikk.htm)

  De greske filosofene har kanskje også tilført Oshobevegelsen noe av deres tankegods. Over inngangen til Apollotemplet i Delfi sto disse berømte ordene: ”Kjenn deg selv.” Det kreves  psykologisk selvinnsikt for å kunne makte det, og det stemmer godt overens med det som ble nevnt som et viktig resultat av meditasjon. (se punkt 5.6)  

Den psykologiske siden ved nyreligiøse bevegelser er kanskje noe av det mest interessante. Hvilke metoder tas i bruk for å ”bryte ned” motstanden eller hindringene i møte med guddommeligheten? Dette er et vanskelig tema som bør overlates til fagfolk, men jeg har likevel lyst til å trekke en mulig parallell til Freud. Oshos ønske om å rokke ved inngrodde forestillinger hos mennesket  kan ha paralleller til  hans personlighetsteori: 

 ”Freud benævner Overjeg`et. Dette Overjeg” iagttager, styrer og truer” Jeget på samme måte som forældrene tidligere gjorde, altså som en ”indre samvittighed”….Ifølge Freud kan man tale om en harmonisk udvikling, når personen via sit jeg er i stand til at forvalte de krav(behov) der stilles fra så vel Det`et som Overjeg`et på en tilfredsstillende måde.”(Jerlang, m. fl.87:41-43) 

 Meditasjonen er inspirert fra  mange ulike religioner og tradisjoner ”fra Sufi til Zen”, men kanskje særlig tantrismen. Tantrismen er en strømning innen indisk religion både buddhisme og hinduisme. Tantrismen forutsetter at den makt guddommene har også finnes i mennesket og kan vekkes gjennom ritualer. 

Sufi (nevnt i del 5) gir klare signaler om en forbindelseslinje til Islam. Dette er navnet på mystikken innen Islam. Sufiene mente å ha et direkte forhold til Allah via sine ekstatiske opplevelser, basert på kjærlighet til Gud og en union med Gud. Sufi - meditasjonen innledes med det rytmiske ”Allah-hu!” Kanskje HU - meditasjonen har hentet noen elementer herfra?  (Christiansen: http://www.helping.no/sufi.htm)   

Zen(nevnt i del 5)  er den vanligste betegnelsen på en meditasjonstradisjon som ble formet i møte med indisk mahayana buddhisme og kinesisk spiritualitet, og deretter viderutviklet i Japan. Zen - tradisjonen er, i motsetning til enkelte gurubevegelser svært tilbakeholdne med løfte om store resultater. Målet er å frigjøre mennesket til nærvær slik at man spontant og frigjort kan utfolde seg i det daglige liv.(Sveinall, 91)

KONKLUSJON 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å danne et bilde av hva Oshobevegelsen står for. Den er ingen religion, men en bevegelse med en religiøs bevissthet, som har hentet tankegods og ideer til sine terapiformer fra et utall religioner/livssyn og tradisjoner verden over. Blant mange varianter innen terapi, er meditasjon den viktigste. Bevegelsen er sterkt knyttet opp mot guruen Osho som har en tilnærmet guddommelig status. Det mest oppsiktsvekkende ved han er alle hans motsetningsfylte utsagn, og han betraktes som en moderne alkymist. Bevegelsen bygger ikke sin virksomhet på noen dogmer eller læresetninger, men tilbyr ulike terapiformer for søkende mennesker som ønsker personlig utvikling og større selvinnsikt. 

Mystic mountain har en klar forbindelseslinje til Osho. Dette bekreftes av Per Høynes og det synliggjøres ved Vasant Swaha.   

Arbeidet med denne oppgaven har vært både krevende og interessant. Det har vært krevende å tilegne seg så mye ny informasjon i løpet av såpass kort tid, men det har vært veldig interessant å få et så godt innblikk i Oshobevegelsen. Dette har utvidet mitt perspektiv på nyreligiøsitet, selv om jeg ”sitter igjen” med enda flere spørsmål nå enn da jeg startet oppgaven. 

KILDER: 

Bøker:

Berulfsen, Bjarne og Gundersen Dag: Fremmedordbok blå ordbok, Kunnskapsforlaget, 2001 

Brøntveit, Erik og Dueland, Knut: Filosofi, livssyn og etikk, Fagbokforlaget, 2002 

Engedal, Leif Gunnar og Sveinall, Arne Tord: Troen er løs, Tapir Akademisk Forlag, 2000 

Jerlang, Espen (red): Utviklingspsykologiske teorier, Gyldendal Akademisk, 1987 

Osho: Gullkorn, Sandviks Bokforlag AS, 1995                                  Bok nr 1    

Osho: Kreativ meditasjon,  Hilt og Hansteen, 1995                           Bok nr 2 

Osho: Liv Kjærlighet og Latter,Sandviks Bokforlag AS, 1995          Bok nr 3 

Sveinall, Arne Tord: Tro og religiøsitet, IKO -Forlaget AS, 1995 

Winje, Geir: Fra bønn til magi, Høyskoleforlaget. 1999 

Nettartikler: 

Chakras: http://www.sacredcenters.com/chakras.html  

14.12.03 kl 13.00 

Christiansen Gunnar , Sufismen - Islams mystikk     http://www.helping.no/sufi.htm 

11.12.03  kl. 12.00 

Egede instituttet. Kundalini, http://www.kirken.no/egede/ordforkl/kundal.html 

1.12.03 kl 08.00 

Egede instituttet: Rajneeshism   http://www.kirken.no/egede/relretn/rajnee.html

1.12.03  kl. 14.00

Knutsen Gunnar (1998) Religiøs mystikk  – et universelt fenomen http://www-lu.hive.no/krl/def 

15.12.03 kl. 13.45 

Kristiansen Roald E. Religion i Kina: Taoisme

http://www.sv.uit.no/seksjon/religion/ansatte/hjemmesider/roald/kina_japan/karakterstikk.htm 15.12.03 kl.13.50 

Mystic mountain www.mysticmountain.no  

2.12.03 kl. 11.00 

Osho devananda meditasjonssenter: Daglige meditasjoner http://www.oshodevananda.no/  1.12.03 kl.11.00 

Paaske Christian: Osho - eksentrisk eller opplyst?  http://www.yogasenteret.no/Artikler/artikkel.php?article_id=149 

1.12.03 kl.13.00 

Paaske Christian: Meditasjon og sex http://www.yogasenteret.no/Artikler/artikkel.php?article_id=55   

2.12.03 kl. 14.00

Swaha Vasany  http://www.vasantswaha.net/ 

2.12.03.kl. 11.30

Intervju:

Høynes Per: Samtale/ intervju 10.12.03 kl 19.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |