tPublisert:  10.11.06

 

 

 

Bygdemøte om Småsamfunnsprosjektet i Hedalen 

-Av Gunnar Haugen-

Ordfører Knut TorgersenOver 70 personer hadde funnet veien til Hedalen skole fredag kveld.  Ordfører Knut Torgersen ønsket velkommen og kunne fortelle at dette var det 5 bygdemøte om Småsamfunnsprosjektet. Han ønsket spesielt fylkesordfører Audun Tron og leder av avdeling for samferdsel i Oppland fylkeskommune Arild Bøhn velkommen 

Gunnar Haugen hadde en kort orientering om status i prosjektet og hva Småsamfunnsprosjektet hadde foretatt seg i vegsaken Nes – Nes fram til nå. 

Status i prosjektet:

Det foreligger en statusrapport pr. 1. desember 2003 på Hedalen.no for prosjektet. Tilbakemeldinger fra Oppland fylkeskommune viser at de er godt fornøyd med utviklingen av prosjektet. De påpeker at prosjektet er bredt sammensatt med en stor ”tiltaksbank” og at utfordringen blir å fokusere og spisse innsatsen Siste nytt fra temagruppene vil bli presentert på neste bygdemøte, men noe av det de enkelte gruppene vil prioritere framover er:

 • Temagruppa for Vassfaret og Vidalen: Opplevelsesturisme som beskrevet under

 • Temagruppa for næringslivet: Kveldsseminar for næringslivet, bredbånd og Hedalsbrosjyre. Ordfører Knut Torgersen kunne fortelle at Småsamfunnsprosjektet hadde bevilget kr. 20.000,- til en egen Hedalsbrosjyre som vil presentere severdigheter, tjenestetilbud, viktige telefonnr. og næringslivet i bygda.

 • Temagruppa for hytteområdene: Rydding og merking av stier samt turbeskrivelser for fot- og sykkelturer

 • Temagruppa for sentrumsutvikling: Komme fram til en prioritering av alle ideer de har satt opp til konkrete tiltak de ønsker å ta fatt på.

 • Temagruppa for eldre ungdom: Samle ungdommen til sosialt samvær og presentere spørreundersøkelse om hva ungdommen mener gruppa bør ta fatt på.

 • Temagruppa for yngre ungdom: Konstituere gruppa med det første.


Vegsaken Nes – Nes

Småsamfunnsprosjektet inviterte Nes kommune og Sør- Aurdal kommune til samarbeid etter at Nes kommune kom med høringsforslag om å privatisere ”Vassfarvegen” fra Nesbyen til Oppland grense høsten 2002.

Vinteren 2003 ble det etter samtale med vegdirektør Olav Søfteland avklart at der uaktuelt med riksvei i denne omgang. I senere tid er innsatsen rett inn mot et samarbeid med de to fylkeskommunene. Saken er nå mer fastlåst ettersom Nes kommune har vedtatt å nedklassifisere vegen til privat veg. Opprinnelig med virkning fra 1. februar, men senere utsatt til 1. august. 6 grunneiere i Nes kommune vurderer å gå til rettssak mot kommunen på grunn av dette vedtaket.

Småsamfunnsprosjektet vil fortsette å se på aktuelle løsninger for vegen over til Nesbyen. 

Fylkesordfører Audun Tron

Fylkesordfører Audun TronFylkesordføreren kunne fortelle at Oppland fylkeskommune er godt fornøyd med utviklingen i Småsamfunnsprosjektet og at de derfor var positive til å delfinansiere prosjektet også i 2004. Fylkesordførerer siterte prosjektets kontaktperson i fylkeskommunen som kunne meddele at Småsamfunnsprosjektet i Hedalen ”på mange måter er det beste småsamfunnsprosjektet å vise til i Oppland fylke pr. dags dato”. 

I sitt innlegg var fylkesordføreren innom:

 • Vegsaken Nes – Nes hvor han viste til de knappe ressursene som var både til riksveg og fylkesveg. Han påpekte at vedtaket i Nes kommune om å nedklassifisere vegen gjør samarbeidet vanskeligere men oppfordret bygda til å se på alternative løsninger for vegen
 • Betydningen av bredbånd
 • Næringslivets muligheter i et sidedalføre som Hedalen og kompensasjonsordninger for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift
 • Mulighetene og videre utvikling for Bautahaugen Samlinger med eget arbeidsutvalg, garden Bergsrud og samarbeidsavtale med Valdres Folkemuseum.


Arild Bøhn, leder av avdeling for samferdsel i Oppland fylkeskommune

Arild Bøhn - leder av avdeling for samferdselArild Bøhn innledet med å si at erfaringene med bestillingsbuss bekrefter at ”det er lettere å jobbe medstrøms en motstrøm”. Et lokal engasjement som i Hedalen fører til gode løsninger.  Avdelingssjefen var godt fornøyd med utviklingen for bestillingsbussen for Hedalen.

Den var til nå benytte 38 av 65 dager med et snitt på 2 til 3 passasjerer. Han sa at en slik ordning må bli godt innarbeidet og prøves ut i ca 3 år før man kan måle virkninger. Han kunne vise til at en service rute i Lillehammer hadde økt antall passasjerer fra 19.000 i  1993 til over 53.000 i 2003. 

Det er i dag 6 kommuner i Oppland som har ordninger med bestillings-/ serviceruter. Oppland fylkeskommune ser på mulighetene for å videreutvikle tilbudet rundt disse. Blant annet ble det nevnt mulighet for en egen handlerute jmf. erfaringer fra Vinje kommune samt tiltak for ungdom. 

Ungdomsbandet Regular Incognito

Ungdomsbandet skapte liv og røre på bygdemøte. Bandet har gått videre til fylkessamlingen  i Ungdommens Kulturmønstring og spilte sangene The Final Countdown  av Europe og Sunday people av The Monroes. 

Opplevelsesturisme med temagruppa for Vassfaret og Vidalen

Leder i temagruppa for Vassfaret og Vidalen, Bjarne BergLeder av temagruppa for Vassfaret og Vidalen, Bjarne Berg la fram planene til gruppa. De ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt  for opplevelsesturisme i liten skala nå til sommeren. De vil teste ut tre ulike opplegg henholdsvis dagsturer uten bespisning, med bespisning og turer med overnatting. De ser for seg å benytte de mulighetene vi har i nærområdet og trakk fram:

Vassfaret og Vidalen, naturopplevelser, vassdragsopplevelser, skogsdrift, krigshistorie, Bautahaugen og stavkirka.

Gruppa ønsker at alle som er interessert i arrangere disse turene tar kontakt. Ikke bare personer i Småsamfunnsprosjektet, men fra hele bygda. Gruppas ønske er at dette prøveprosjektet kan viderføres og gi arbeid og inntekt til flere.

Temagruppa for Vassfaret og Vidalen vil ha tilbakemelding fra interesserte personer før påske. 

Arbeidsutvalget for Bautahaugen Samlinger ved Knut Korsæth

Knut KorsæthKnut Korsæth fortalte at det er opprette et arbeidsutvalg for Bautahaugen Samlinger. Knut Korsæth er leder av arbeidsutvalget og har et bredt sammensatt arbeidsutvalg med representanter fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Bautahaugen Samlinger, Valdres Folkemuseum, Småsamfunnsprosjektet i Hedalen og Norges landbruksmuseum.

En av de  viktigste utfordringen for arbeidsutvalget er å omsette  gaven Bergsrud inn i Bautahaugen Samlingers daglige drift. Det arbeides med å få på plass en egen prosjektbeskrivelse og Oppland fylkeskommune har bevilget midler til det formålet. Sentrale momenter framover blir konsolideringsprossesen Bautahaugen Samlinger har med Valdres Folkemuseum samt avklaring i en  nye stortingsmelding om spillemidler også skal gå til kulturelle formål.

Arbeidsutvalget vil komme tilbake med orientering fra sitt arbeid ved en senere anledning. 

Spørsmål fra salen

De siste 20 minuttene av møtet ble benyttet til spørsmål fra salen. De fleste spørsmålene ble stilt til vegsaken Nes – Nes.

 • Harald Liodden oppfordret Småsamfunnsprosjektet på nytt å ta kontakt med Nes kommune ettersom signaler kunne tyde på at de var interessert i å se nærmere på vedtaket om å nedklassifisere vegen.
 • Flere var opptatt av at man ikke glemte vegen fra Nes i Ådal til Hedalen som tross alt er riksveg. Vegen er ikke vedlikeholdt på over 10 år og er i dårlig forfatning.
 • På spørsmål fra Reidar Heiene om Bautahagen Samlinger ikke har vurdert et historisk spel, kunne styreleder Elling Fekjær meddele at styret har vedtatt at de vil arbeide for å få til tre ulike spel. Tanken er at det skal settes opp et spel hvert andre år fra og med 2005 og at de skal rullere. I tillegg til utvandrerspelet arbeides det med et eget Vassfarspel. Bygdefolket bes ta kontakt med ideer til hva det tredje spelet skal inneholde.

Lars Elsrud la fram sine tanker om et Gubrandspel fra Vassfaret.

 • Gunvor Heiene lurte på om reglene som setter stopp for organisert virksomhet i Vassfaret nå kunne revurderes/ endres.

Arild Haglund presiserte at det kun finnes strenge vernebestemmelser i det indre landskapsvernområdet i Vassfaret  og at det kun er en svært liten del av det totale området Vassfaret/ Vidalen.

Knut Korsæth mente at dersom enkelte konkrete regler fører til praktiske problemer bør de tas opp til vurdering.

Nils Sætrang var opptatt av den totale utnyttelsen av områdene i Hedalen, Hedalsfjellet, Vassfaret og Vidalen. I den sammenhengen kan vernet i det indre landskapsområdet i mange sammenhenger være positivt. 

Ordfører og leder av prosjektgruppa i Småsamfunnsprosjektet Knut Torgersen takket publikum for oppmøtet.

Hans Fossholt fikk med seg gjestene fra Lillehammer til Vassfarporten Skisenter slik at de kunne avslutte kvelden med å se på bakken flombelyst.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |