tPublisert:  10.11.06

 

 

Næringslivsgruppa orienterer

-Av Odd Arne Klemmetsrud-

Det er naturlig nå ved nyttårstid å ta et tilbakeblikk på aktiviteten i næringslivsgruppa i det ¾-år vi har vært i arbeid.  Gruppa som består av 8 medlemmer ble nedsatt som temagruppe av Småsamfunnsprosjektet etter et møte ved Valdres Kontorpark 11. mars 2003. Medlemmene i gruppa, med personlige varamedlemmer i parentes, er:

  • Marit Aaslie Brenden (Asle Ivar Lie)

  • Tor Einar Fekjær (Finn Holm Olsen)

  • Nils Ivar Grøv (Alf Lie)

  • Harald Arne Haugen (Ola Jonny Fossholt)

  • Lasse W. Høiås (Svein Harald Lie)

  • Odd Arne Klemmetsrud (Berit Haga Bakke)

  • Roar Myrvang (Grete Østerås)

  • Martha Strømmen Nordby (Gunnar Høgfoss)

På vårt første møte, 29. april, var hovedsakene å drøfte gruppas mandat, samt konstituering. Vi var enige om å fordele på oppgavene, og første året fungerer Odd Arne som leder og Nils Ivar som nestleder. Prosjektleder er sekretær.
Hovedmålsetning: ”Næringslivsgruppa skal kartlegge og stimulere til videreutvikling i eksisterende næringsliv og legge til rette for nye arbeidsplasser.”
Satsingsområder: - Kartlegge næringslivet i bygda.
- Infrastruktur, herunder bredbånd og kommunikasjon generelt.

Vi har siden hatt 8 møter og drøftet forskjellige saker. Gruppa har bl.a. vært representert ved Vågå-seminaret, bygdemøte, samt fellesmøter med de andre gruppene.

Det er sendt ut spørreskjema til de vi kjenner til som driver næringsvirksomhet i bygda, der vi har forsøkt å samle informasjon som i neste omgang kan brukes for å styrke næringslivet. De aller fleste er også kontaktet personlig, og i etterkant av undersøkelsen har vi tatt initiativ til samlinger mellom de næringsdrivende bransjevis.

Blant mange ønsker og behov er tilgangen til bredbånd er et tema som næringsdrivende i Hedalen er opptatt av, et annet tema som går igjen hos næringsdrivende i Hedalen er utfordringer i forbindelse med rekruttering av arbeidskraft.

Det siste temaet synes jeg er svært interessant, og næringslivsgruppa vil gjerne sende en utfordring til alle aktuelle om å bruke noe tid på dette. På min ”skjerm” kommer det fram ord som virkelighetsoppfatning, synliggjøring, tilrettelegging og fornyelse.

Er det slik at de som driver næringsvirksomhet i bygda opplever det slik at de har stort arbeidspress, og at de som har oppgaver som de ønsker hjelp til har problemer med å finne noen å henvende seg til ? Er det behov for/muligheter for fagfolk av forskjellig slag, men at dette ikke er tilstrekkelig kjent ? Er de eksisterende muligheter tilgjengelige, og er de attraktive ? Jeg føler at det er mange problemstillinger omkring temaet som vi kan ha nytte av å bruke tid på, og ikke minst hadde det vært spennende å høre hva de yngre mener om dette.

Bak dette ønsket om et godt nytt år ligger det bl.a. ønske om et levende næringsliv og et aktivt og inkluderende bygdeliv.

Godt nytt år !


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |